Ubezpieczenia PZU Łódź

Agent Ubezpieczeniowy Piotr Dwornik

tel. 603-876-192

    Ubezpieczenia:
  • Majątkowe
  • Komunikacyjne
  • Emerytalne
  • AC
  • OC
  • NW
  • IKE
  • Zdrowotne
  • Firmy

Agent Ubezpieczeniowy

Definicja:

Osoba fizyczna, prawna, lub podmiot gospodarczy nie mający osobowości prawnej, która przez zakład ubezpieczeń została upoważniona do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu, lub pośredniczenia przy zawieraniu umów. Działalność agencyjna wykonywana jest na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń. Takie zezwolenie posiada agent ubezpieczeniowy, który jako osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jeśli Agentem ubezpieczeniowym jest osoba prawna lub spółka nie posiadająca osobowości prawnej (np. spółka cywilna), wówczas działalność agencyjną może wykonywać wyłącznie przy pomocy osób fizycznych posiadających zezwolenia Komisji Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Agent w przeciwieństwie do brokera działa w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.
(definicja z Ustawy ubezpieczeniowej z 28 lipca 1999 roku)


Ubezpieczenia majątkowe:

Ubezpieczenia majątkowe to wyodrębniony w systemie prawnym dział ubezpieczeń gospodarczych, które mogą dotyczyć wyłącznie:
-mienia (własności i innych praw majątkowych) albo
-odpowiedzialności cywilnej
Odseparowany od ubezpieczeń osobowych dział regulowany jest przepisami Kodeksu cywilnego od art. 821 do art. 828.