KLAUZULA NR 10 DO OWU WOJAŻER - PZU POMOC W PODRÓŻY

UBEZPIECZENIE REzYGNAcJI z UCZESTNICTWA Albo SKRÓCENIA UCZESTNICTWA W ZORGANIZOWANYM WYPOCZYNKU

©


Załącznik nr 10 do OWU Wojażer - PZU Pomoc w Podróży ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

§ 1

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU oraz pod warunkiem opłacenia przez ubezpieczającego dodatkowej składki ubezpieczenie Wojażer - PZU Pomoc w Podróży zostaje rozszerzone o ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku.

§ 2

Przez użyte w niniejszej Klauzuli pojęcia należy rozumieć:

1)    imprezę integracyjną - wyjazd w celach szkoleniowo-wypoczynkowych organizowany dla grupy pracowników;

2)    współuczestnika podróży - osoby bliskie ubezpieczonego, które mają wraz z ubezpieczonym zarezerwowaną podróż i których dane znajdują się na tym samym dokumencie rezerwacji lub w umowie zawartej z organizatorem wypoczynku.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 3

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku z powodu:

1)    nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej uniemożliwiającego ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży wyjazd albo dalszy udział w zorganizowanym wypoczynku, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim albo śmierci ubezpieczonego lub współuczestnika podróży;

2)    nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej osoby bliskiej ubezpieczonego lub osoby bliskiej współuczestnika podróży, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim, wymagającego obecności i stałej opieki świadczonej przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży na rzecz tej osoby albo śmierci osoby bliskiej;

3)    włamania w miejscu zamieszkania ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, pod warunkiem, że konieczność dokonania czynności prawnych lub administracyjnych wymagała bezwzględnej obecności ubezpieczonego lub współuczestnika podróży;

4)    szkody w miejscu zamieszkania ubezpieczonego lub współuczestnika podróży spowodowanej przez zdarzenie losowe, pod warunkiem, że konieczność dokonania czynności prawnych lub administracyjnych wymagała bezwzględnej obecności ubezpieczonego lub współuczestnika podróży;

5)    bezwarunkowego wezwania ubezpieczonego lub współuczestnika podróży przez władze administracyjne RP lub kraju stałego zamieszkania, z wyjątkiem wezwania przez władze wojskowe;

6)    udokumentowanej kradzieży lub utraty dokumentów niezbędnych w podróży (dowodu osobistego, paszportu, wizy wjazdowej, prawa jazdy), pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie 7 dni poprzedzających wyjazd na

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49, kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102


zorganizowany wypoczynek i została zgłoszona odpowiednim władzom.

2.    Zakresem ubezpieczenia objęty jest zwrot kosztów poniesionych przez ubezpieczonego w związku z jego rezygnacją

z uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku albo w związku ze skróceniem tego uczestnictwa. Zakres ubezpieczenia obejmuje również zwrot kosztów anulowania biletu lotniczego na połączenia krajowe i międzynarodowe oraz biletu autokarowego i promowego w komunikacji międzynarodowej zakupionego na terytorium RP na przejazdy związane z uczestnictwem ubezpieczonego w zorganizowanym wypoczynku w przypadku, gdy koszt biletu nie jest objęty ceną zorganizowanego wypoczynku. Zakresem ubezpieczenia nie są objęte koszty uzyskania wizy wjazdowej oraz opłaty manipulacyjnej, którą ustala organizator wypoczynku.

3.    W przypadku umowy ubezpieczenia rodzinnego zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich ubezpieczonych, którzy dokonają rezygnacji z uczestnictwa albo skrócą uczestnictwo w zorganizowanym wypoczynku nawet jeśli przesłanki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, dotyczą tylko jednego z ubezpieczonych.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU SA § 4

1. PZU SA nie odpowiada za koszty rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku powstałe z przyczyn wymienionych w § 3, jeżeli są one następstwem:

1)    chorób przewlekłych, ich zaostrzeń lub powikłań chorób przewlekłych;

2)    ciąży i wszystkich jej konsekwencji i komplikacji, przerwania ciąży, porodu, poronienia;

3)    popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa lub samobójstwa przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży;

4)    umyślnego działania ubezpieczonego lub współuczestnika podróży;

5)    zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania w tym nerwic ubezpieczonego lub współuczestnika podróży;

6)    wypadku powstałego podczas kierowania przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży pojazdem silnikowym lub innym pojazdem bez odpowiednich uprawnień lub w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, w stanie po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście tego wypadku;

7)    spożycia alkoholu, zażycia środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży;

8)    braku lub niemożliwości dokonania szczepienia, a także niemożliwości, ze względów medycznych, poddania się zabiegom prewencyjnym koniecznym przed podróżami do pewnych krajów;

9) aktów terroryzmu, działań wojennych, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego występujących lub mogących wystąpić na terytorium państw znajdujących się w rejonach świata zagrożonych takimi działaniami;

10)    zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, zamachów lub sabotażu;

11)    udziału w zakładach lub bójkach, za wyjątkiem działania w obronie koniecznej;

12)    promieniowania radioaktywnego, katastrof naturalnych, epidemii lub zanieczyszczenia środowiska.

2. Przekroczenie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży dozwolonej prawem normy stężenia alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu, fakt znajdowania się pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uprawnienia do kierowania pojazdem mechanicznym ocenia się według prawa państwa właściwego dla miejsca zdarzenia.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 5

1.    Sumę ubezpieczenia stanowi cena zorganizowanego wypoczynku wynikająca z umowy zawartej pomiędzy organizatorem wypoczynku a ubezpieczonym i która została zapłacona za ten wypoczynek.

2.    Zwrot kosztów anulowania biletu przysługuje ponad sumę ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej poniesionym z tego tytułu kosztom, nie więcej jednak niż do kwoty 1.000 zł dla 1 osoby.

POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAJŚCIA WYPADKU

UBEZPIECZENIOWEGO

§ 6

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest:

1)    powiadomić organizatora wypoczynku o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym powodującym rezygnację z uczestnictwa natychmiast po powzięciu wiadomości, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zajścia tego wypadku;

2)    nie później niż w ciągu 7 dni od dnia poinformowania organizatora wypoczynku dostarczyć do PZU SA:

a)    umowę uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku wraz z dowodem wpłaty za ten wypoczynek,

b)    oświadczenie o złożonej rezygnacji ze zorganizowanego wypoczynku, poświadczone przez organizatora wypoczynku,

c)    wyliczenie kosztów rezygnacji wystawione przez organizatora wypoczynku,

d)    dokumentację medyczną w przypadku, gdy powodem rezygnacji jest nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osoby bliskiej ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,

e)    odpis aktu zgonu (do wglądu) w przypadku, gdy powodem rezygnacji jest śmierć osoby bliskiej lub zgon ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,

f)    zaświadczenie z Policji potwierdzające wystąpienie szkody w mieniu lub zgłoszenie utraty dokumentów niezbędnych w podróży w przypadku, gdy powodem rezygnacji jest szkoda powstała w wyniku włamania do domu ubezpieczonego lub współuczestnika podróży albo utrata dokumentów niezbędnych w podróży,

g)    zaświadczenie miejscowych władz stwierdzające wystąpienie zdarzeń losowych w przypadku, gdy powodem rezygnacji jest szkoda powstała w miejscu zamieszkania ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, w przypadku, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4,

h) dokument wystawiony przez przewoźnika potwierdzający anulowanie biletu oraz wysokość kosztów poniesionych przez ubezpieczonego z tego tytułu.

2.    W przypadku skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest:

1)    nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powrotu z podróży dostarczyć do PZU SA dokumentację potwierdzającą konieczność skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku, o której mowa w ust. 1 lit. d-g, umowę uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku w raz

z dowodem wpłaty za ten wypoczynek, dokumentację potwierdzającą wcześniejszy powrót;

2)    przedłożyć rachunki i dowody zapłaty za transport powrotny w przypadku gdy koszt transportu wliczony był w cenę zorganizowanego wypoczynku.

3.    W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia PZU SA o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym w terminie określonym w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1, PZU SA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku nie następują, jeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1, otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.

USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA § 7

1.    Za koszt rezygnacji z uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku uważa się wyłącznie opłaty przewidziane w umowie zawartej pomiędzy organizatorem wypoczynku a ubezpieczonym i poniesione przez ubezpieczonego w związku z tą rezygnacją. Dodatkowe koszty, nie objęte umową, wyłączone są z odpowiedzialności PZU SA.

2.    Za koszt anulowania biletów uważa się koszty, którymi ubezpieczony jest obciążony przez przewoźnika w razie anulowania biletów z powodu rezygnacji ubezpieczonego w zorganizowanym wypoczynku z przyczyn, o których mowa w § 3.

§ 8

1.    Za koszty skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku uważa się koszty niewykorzystanych świadczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy organizatorem wypoczynku oraz dodatkowe koszty transportu.

2.    Wysokość odszkodowania za niewykorzystane świadczenia określana jest w procencie ceny zapłaconej za zorganizowany wypoczynek stanowiącym stosunek liczby dni następujących po dniu rezygnacji z uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku do łącznej liczby dni zorganizowanego wypoczynku przewidzianej w umowie zawartej pomiędzy organizatorem wypoczynku a ubezpieczonym, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania nie może być wyższa od sumy ubezpieczenia.

3.    Koszty powrotnego transportu ubezpieczonego z zorganizowanego wypoczynku są pokrywane bądź zwracane tylko w przypadku, gdy koszt transportu określonym środkiem lokomocji w obie strony uwzględniony był w umowie zawartej między organizatorem wypoczynku a ubezpieczonym.

4.    Koszty, o których mowa w ust. 3 są zwracane do wysokości faktycznie poniesionych dodatkowych kosztów przez ubezpieczonego, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej równowartość ceny biletu powrotnego środkiem transportu jaki był wliczony w cenę zorganizowanego wypoczynku.

C 801102 102 pzu.pl

4-38-PZU SA-7A10/II