KLAUZULA Nr 2 DO OWU WOJAŻER

- PZU POMOC W PODRÓŻY

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE PAKIET RODZINA

Załącznik Nr 2 do OWU Wojażer - PZU Pomoc w Podróży ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

§ 1

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU oraz pod warunkiem opłacenia przez ubezpieczającego dodatkowej składki, ubezpieczenie Wojażer -PZU Pomoc w Podróży zostaje rozszerzone o usługi assistance Pakiet Rodzina.

§ 2

1.    Przez użyte w niniejszej Klauzuli pojęcie „koszty transportu" rozumie się koszty biletu kolejowego, autobusowego albo jeżeli podróż koleją lub autobusem trwa dłużej niż 12 godzin

- biletu lotniczego klasy ekonomicznej.

2.    W ubezpieczeniu assistance określonym w niniejszej Klauzuli limity kwotowe odpowiedzialności dla poszczególnych usług assistance ustalone są na jeden wypadek ubezpieczeniowy rozumiany jako zdarzenie stanowiące podstawę organizacji danej usługi assistance zaistniały w okresie ubezpieczenia. W przypadku braku ustalenia limitu, PZU SA odpowiada maksymalnie do kwoty odpowiadającej średniej cenie wykonania tego typu usługi. Limity kwotowe dla poszczególnych usług assistance ustalane są odrębnie od sumy ubezpieczenia ustalanej w ubezpieczeniu kosztów leczenia.

§ 3

PZU SA na podstawie niniejszej Klauzuli organizuje i pokrywa koszty następujących usług assistance:

1) transport do domu dla osób bliskich lub innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży:

a)    w przypadku transportu ubezpieczonego do domu ze względu na stan zdrowia

Jeżeli ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością PZU SA jest transportowany do domu, PZU SA organizuje i pokrywa koszty transportu towarzyszących mu w podróży osób bliskich lub jednej innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży.

b)    w przypadku śmierci ubezpieczonego

Jeżeli ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością PZU SA zmarł podczas podróży, PZU SA organizuje i pokrywa koszty transportu dla osób bliskich lub jednej innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży.

Koszty pokrywane są pod warunkiem, że pierwotnie przewidziane środki transportu nie mogły być wykorzystane.

2) Pokrycie kosztów hotelu dla jednej osoby bliskiej lub innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży

Jeżeli ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością PZU SA jest hospitalizowany po upływie przewidzianego dnia powrotu do domu, a zdarzenie miało miejsce w okresie ubezpieczenia, PZU SA organizuje i pokrywa koszty hotelu maksymalnie do kwoty 400 zł za 1 dobę dla jednej osoby bliskiej lub innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży, która pozostaje z chorym aż do momentu możliwego transportu, nie dłużej jednak niż przez 10 dób.

4-38-PZU SA-7A02/II

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49, kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102