KLAUZULA Nr 5 DO OWU WOJAŻER - PZU POMOC W PODRÓŻY UBEZPIECZENIE ASSISTANCE PAKIET SPORT

Załącznik nr 5 do OWU Wojażer - PZU Pomoc w Podróży ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

§ 1

1.    Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU oraz pod warunkiem opłacenia przez ubezpieczającego dodatkowej składki, ubezpieczenie Woja-żer - PZU Pomoc w Podróży zostaje rozszerzone o usługi assistance Pakiet Sport, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.    Niniejsza Klauzula może mieć zastosowanie wyłącznie do ubezpieczenia Wojażer - PZU Pomoc w Podróży, którego zakres jest rozszerzony o ryzyka wynikające z:

a)    rekreacyjnego uprawiania narciarstwa lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych, lub

b)    wyczynowego uprawiania sportu, lub

c)    uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

§ 2

1.    Usługa assistance, o której mowa w § 3 pkt 1, realizowana jest w granicach sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia dla ubezpieczenia kosztów leczenia.

2.    Usługi assistance, o których mowa w § 3 pkt 2-4, realizowane są do wysokości limitów kwotowych odpowiedzialności ustalonych dla poszczególnych usług assistance. Limity kwotowe odpowiedzialności ustalone są na jeden wypadek ubezpieczeniowy rozumiany jako zdarzenie stanowiące podstawę organizacji danej usługi assistance zaistniały w okresie ubezpieczenia. W przypadku braku ustalenia limitu, PZU SA odpowiada maksymalnie do kwoty odpowiadającej średniejcenie wykonania tego typu usługi. Limity kwotowe dla poszczególnych usług assistance, o których mowa w § 3 pkt 2-4, ustalane są odrębnie od sumy ubezpieczenia ustalanej w ubezpieczeniu kosztów leczenia.

§ 3

PZU SA na podstawie niniejszej Klauzuli organizuje i pokrywa

koszty następujących usług assistance:

1)    Organizacja i pokrycie kosztów badań funkcjonalnych, motorycznych i wydolnościowych

Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku powstałego podczas uprawiania sportu i objętego odpowiedzialnością PZU SA ubezpieczony uprawiający sport wyczynowo jest zobowiązany do przeprowadzenia badań funkcjonalnych, motorycznych lub wydolnościowych, PZU SA, w granicach sumy ubezpieczenia ustalonej dla ubezpieczenia kosztów leczenia, organizuje i pokrywa koszty tych badań w miejscu zajścia wypadku ubezpieczeniowego, a w przypadku niemożności wykonania tych badań w miejscu zajścia wypadku, w innym miejscu w kraju, w którym zaszedł wypadek ubezpieczeniowy lub w RP.

2)    Poszukiwanie i ratownictwo z uwagi na warunki pogodowe

Jeżeli w wyniku gwałtownego i niespodziewanego pogorszenia się warunków pogodowych lub nagłej awarii sprzętu w trakcie uprawiania sportów, o których mowa w § 1 ust. 2 ubezpieczony nie może bezpiecznie powrócić do bazy lub znalazł się w warunkach uniemożliwiających mu samodzielne dotarcie na pierwotnie przewidzianą

trasę lub w miejsce docelowe wyprawy, PZU SA pokrywa koszty poszukiwania ubezpieczonego i doraźnej pomocy medycznej udzielonej ubezpieczonemu przez specjalistyczne ekipy ratunkowe. Koszty pokrywane są maksymalnie do kwoty 50.000 zł.

3)    naprawa zniszczonego sprzętu sportowego lub wynajem sprzętu

W razie utraty lub zniszczenia sprzętu sportowego, wchodzącego w skład bagażu podróżnego ubezpieczonego, w wyniku wypadku zaistniałego w okresie ubezpieczenia rozumianego jako:

a)    zderzenie się ubezpieczonego z innymi osobami, pojazdami, zwierzętami lub przedmiotami lub wywrócenie się ubezpieczonego podczas uprawiania sportu skutkującego urazem potwierdzonym dokumentacją medyczną,

b)    kradzież z włamaniem lub rabunek potwierdzone zgłoszeniem na policję,

c)    zdarzenie losowe potwierdzone przez służby ratunkowe, PZU SA zwraca poniesione przez ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia koszty naprawy tego sprzętu albo koszty wynajmu sprzętu w zastępstwie sprzętu, który uległ zniszczeniu, maksymalnie do kwoty 500 zł. Koszty zwracane są na podstawie rachunku wystawionego imiennie na ubezpieczonego i dowodu zapłaty oraz dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej fakt zniszczenia sprzętu sportowego w wyniku wypadku oraz dokumentacji, o której mowa w lit. a-c.

4)    Koszty niewykorzystanego ski-Pass

Jeżeli ubezpieczony w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością PZU SA, poświadczonego dokumentacją medyczną nie będzie w stanie wykorzystać posiadanego Ski-Pass tj. karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów narciarskich oraz uczestnictwa w zajęciach szkółki narciarskiej lub snowboardingu, PZU SA zwraca ubezpieczonemu koszt niewykorzystanego karnetu maksymalnie do kwoty 500 zł. Zwrot ten dokonywany jest proporcjonalnie do niewykorzystanej jego części i następuje wyłącznie wtedy, gdy ubezpieczony nie ma możliwości zwrotu Ski-Pass do sprzedawcy.

5)    usługi informacyjne turystyczno-sportowo-rekreacyjne W Centrum Alarmowym PZU ubezpieczonemu zostaną udzielone telefonicznie informacje dotyczące:

a)    przepisów obowiązujących przy uprawianiu następujących sportów: rekreacyjna jazda na nartach lub snowboardzie, żeglarstwo, sporty powietrzne, motorowe, narciarstwo wodne, wspinaczka,

b)    warunków klimatyczno-przyrodniczych w kraju do którego udaje się ubezpieczony,

c)    wymaganych zezwoleń na pobyt w kraju do którego udaje się ubezpieczony,

d)    wymaganych szczepień ochronnych,

e)    atrakcji turystycznych, które warto zobaczyć podczas pobytu w danym kraju,

f)    cen biletów do muzeów, kin, teatrów,

g)    cen biletów środków komunikacji miejscowej.

4-38-PZU SA-7A05/II

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49, kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102