KLAUZULA Nr 6 DO OWU WOJAŻER - PZU POMOC W PODRÓŻY

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE PAKIET ROWERZYSTA

Załącznik nr 6 do OWU Wojażer - PZU Pomoc w Podróży ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

§ 1

1.    Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU oraz pod warunkiem opłacenia przez ubezpieczającego dodatkowej składki, ubezpieczenie Woja-żer - PZU Pomoc w Podróży zostaje rozszerzone o usługi assistance Pakiet Rowerzysta, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.    Niniejsza Klauzula może mieć zastosowanie wyłącznie do ubezpieczenia Wojażer - PZU Pomoc w Podróży z zakresem terytorialnym obejmującym strefę I lub strefę II.

§ 2

Przez użyte w niniejszej Klauzuli pojęcia rozumie się:

1)    rower - pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni rowerzysty;

2)    wypadek - skutkujące koniecznością skorzystania

z pomocy medycznej zderzenie się ubezpieczonego podczas jazdy rowerem z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami, przedmiotami a także wywrócenie się rowerzysty w czasie jazdy;

3)    koszty transportu - koszty biletu kolejowego, autobusowego albo jeżeli podróż koleją lub autobusem trwa dłużej niż 12 godzin - biletu lotniczego klasy ekonomicznej.

§ 3

W ubezpieczeniu assistance określonym w niniejszej Klauzuli limity kwotowe odpowiedzialności dla poszczególnych usług assistance ustalone są na jeden wypadek ubezpieczeniowy rozumiany jako zdarzenie stanowiące podstawę organizacji danej usługi assistance zaistniały w okresie ubezpieczenia. W przypadku braku ustalenia limitu, PZU SA odpowiada maksymalnie do kwoty odpowiadającej średniej cenie wykonania tego typu usługi. Limity kwotowe dla poszczególnych usług assistance ustalane są odrębnie od sumy ubezpieczenia ustalanej w ubezpieczeniu kosztów leczenia.

§ 4

1.    W razie uszkodzenia, zniszczenia lub utraty roweru na skutek zdarzenia losowego, akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniem losowym, wypadku lub rabunku, ubezpieczonemu przysługuje jedna z następujących usług assistance maksymalnie do kwoty 2.500 zł:

1)    pokrycie kosztów wypożyczenia roweru na okres nie dłuższy niż 7 dni ale nie dłużej niż do końca okresu ubezpieczenia, albo

2)    organizacja i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego wraz z uszkodzonym lub zniszczonym rowerem lub samego ubezpieczonego (gdy rower został zrabowany lub został złomowany przez ubezpieczonego) do następnego etapu podróży albo na dworzec kolejowy, autobusowy lub na lotnisko, pod warunkiem zgłoszenia zdarzenia do Centrum Alarmowego PZU, albo

3)    zwrot kosztów naprawy roweru wykonanej podczas podróży, umożliwiającej kontynuowanie podróży.

2.    Zwrot kosztów naprawy roweru albo kosztów wypożyczenia roweru odbywa się na podstawie imiennych rachunków za wypożyczenie albo naprawę roweru i dowodów ich zapłaty, dokumentacji zdjęciowej z datownikiem potwierdzającej fakt uszkodzenia roweru a w przypadku rabunku roweru - potwierdzenia zgłoszenia na Policji tego faktu.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49, kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102


3. Wysokość kosztu naprawy roweru nie może przekroczyć wartości roweru w dniu szkody.

§ 5

Usługi assistance nie przysługują jeśli szkoda:

1)    została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa spełnienie świadczenia odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;

2)    została wyrządzona umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;

3)    powstała podczas kierowania rowerem przez ubezpieczonego:

a)    w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,

b)    bez ważnej karty rowerowej jeśli ubezpieczony nie ukończył 18 lat, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego, przy czym nie uważa się za kierowanie rowerem bez ważnej karty rowerowej, kierowania rowerem na drodze wewnętrznej albo poza jezdnią drogi publicznej, jeżeli osoba ubezpieczona nie ukończyła 18 lat, przy czym za jezdnię uważa się część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pojazdów silnikowych,

4)    spowodowana została aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, stanem wojennym lub stanem wyjątkowym występującymi lub mogącymi wystąpić na terytorium państw znajdujących się w rejonach świata zagrożonych takimi działaniami, chyba że zakres ubezpieczenia został rozszerzony o to ryzyko za opłatą dodatkowej składki;

5)    spowodowana została rozruchami i niepokojami społecznymi, zamachami;

6)    powstała wskutek kradzieży roweru, jego części lub wyposażenia;

7)    powstała w ogumieniu, chyba że powstała jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części roweru.

§ 6

1. W celu skorzystania z określonych usług assistance ubezpieczony zobowiązany jest:

1)    w przypadku wniosku o organizację transportu - niezwłocznie zawiadomić telefonicznie Centrum Alarmowe PZU, podać wszelkie dostępne informacje niezbędne do organizacji pomocy, a w szczególności dokładne miejsce zdarzenia, dowody potwierdzające zajście zdarzenia i numer telefonu pod jakim Centrum Alarmowe PZU może skontaktować się z ubezpieczonym;

2)    w przypadku wypożyczenia roweru lub naprawy roweru - niezwłocznie powiadomić PZU SA jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powstania szkody powstałej na terytorium RP, a o szkodzie zaistniałej za granicą nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powrotnego przekroczenia granicy;

3)    w razie wypadku drogowego odnotować dane dotyczące pojazdów, osób uczestniczących w wypadku, kierujących innymi pojazdami, a także numeru polisy, nazwy i adresu

zakładu ubezpieczeń, z którym została zawarta umowa ubezpieczenia OC osoby odpowiedzialnej za zaistnienie szkody,

4) niezwłocznie powiadomić Policję o szkodzie powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo.

5) przedstawić posiadane dowody dotyczące zaistnienia szkody i poniesionych kosztów oraz w przypadku naprawy roweru udokumentować wartość roweru, a w przypadku braku takich dowodów podać markę i rok nabycia roweru.

C 801 102 102 pZU.pl    4-38-PZU SA-7A06/II