KLAUZULA NR 8 DO OWU WOJAżER - PZU POMOC W PODRÓŻY

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH

©


w życiu prywatnym

Załącznik nr 8 do OWU Wojażer - PZU Pomoc w Podróży ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

§ 1

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU oraz pod warunkiem opłacenia przez ubezpieczającego dodatkowej składki ubezpieczenie Wojażer - PZU Pomoc w Podróży zostaje rozszerzone o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

§ 2

Przez użyte w niniejszej Klauzuli pojęcia rozumie się:

1)    czynności życia prywatnego - czynności dotyczące sfery prywatnej, nie związane z aktywnością zawodową i pozostające bez związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, pracą zarobkową, praktyczną nauką zawodu poza siedzibą szkoły; za czynności życia prywatnego nie uważa się wykonywania działalności gospodarczej, wolnego zawodu, pełnienia funkcji, w tym funkcji honorowych w związkach, zrzeszeniach, organizacjach społecznych lub politycznych oraz pracy w charakterze wolontariusza;

2)    sumę gwarancyjną - określoną w umowie ubezpieczenia kwotę stanowiącą górną granicę odpowiedzialności PZU SA z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym;

3)    szkodę - szkodę na osobie lub szkodę rzeczową;

4)    szkodę na osobie - szkodę powstałą w skutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;

5)    szkodę rzeczową - szkodę powstałą wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 3

1.    Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, gdy podczas podróży, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie bądź szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

2.    Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone przez ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, które towarzyszą mu w czasie podróży i za które ponosi on odpowiedzialność podczas tej podróży.

3.    Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

4.    PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej osób, o których mowa w ust. 2.

5.    Warunkiem odpowiedzialności PZU SA jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłosze- 16) nie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.


Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49, kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102


WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOśCI PZU SA § 4

PZU SA nie odpowiada za szkody:

1)    wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego;

2)    wyrządzone przez ubezpieczonego osobom bliskim;

3)    wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętemu tą samą umową ubezpieczenia, chyba że jest to umowa ubezpieczenia zbiorowego;

4)    polegające na zapłacie następujących należności pieniężnych: kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych, kar administracyjnych, podatków lub innych należności publicznoprawnych;

5)    wyrządzone w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;

6)    wynikające z wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej;

7)    spowodowane przez jakikolwiek pojazd, w tym urządzenie latające bądź pływające, o napędzie silnikowym prowadzony przez ubezpieczonego lub pojazd należący do ubezpieczonego;

8)    powstałe w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub wynikające z udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu lub sabotażu;

9)    objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, które ubezpieczony ma obowiązek zawrzeć;

10)    wyrządzone w środowisku przez jego zanieczyszczenie oraz w drzewostanie lasów lub parków;

11)    powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, elektromagnetycznego lub skażenia radioaktywnego;

12)    polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży gotówki, bonów towarowych, dzieł sztuki, biżuterii, przedmiotów z metali lub kamieni szlachetnych, papierów wartościowych, dokumentów, nośników danych lub zbiorów

o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym, przedmiotów

o charakterze zabytkowym lub unikatowym;

13)    rzeczowe, powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub umowy o świadczenie usług turystycznych;

14)    powstałe w mieniu przechowywanym;

15)    z tytułu posiadania lub używania broni palnej, broni pneumatycznej lub amunicji do tej broni chyba że odpowiedzialność PZU SA za szkody powstałe z tytułu posiadania lub używania broni palnej lub broni pneumatycznej podczas polowania na zwierzęta z użyciem broni palnej lub broni pneumatycznej została rozszerzona za opłatą dodatkowej składki w ramach zwyżki składki za uprawianie sportów wysokiego ryzyka; powstałe w związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, chyba że odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona w tym zakresie za opłatą dodatkowej składki;

17)    powstałe w związku z rekreacyjnym uprawianiem narciarstwa lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych, chyba że odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona w tym zakresie za opłatą dodatkowej składki;

18)    powstałe w związku z wyczynowym uprawianiem sportu, chyba że odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona w tym zakresie za opłatą dodatkowej składki;

19)    wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń,

o których istnieniu ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć;

20)    związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte zakresem szkody na osobie;

21)    związane z naruszeniem praw własności intelektualnej;

22)    wyrządzone przez zwierzęta nie poddane wymaganym szczepieniom ochronnym lub badaniom profilaktycznym;

23)    wyrządzone przez zwierzęta w przypadku, gdy były transportowane, przenoszone lub prowadzone w nieprawidłowo zabezpieczonych urządzeniach służących bezpieczeństwu i ochronie życia i zdrowia ludzi oraz mienia bądź gdy były transportowane, przenoszone lub prowadzone bez urządzeń służących bezpieczeństwu i ochronie życia i zdrowia ludzi oraz mienia;

24)    polegające na obowiązku zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika reprezentującego poszkodowanego.

SUMA GWARANCYJNA

§ 5

1.    Suma gwarancyjna ustalana jest w umowie ubezpieczenia

i może wynosić 20.000 zł, 50.000 zł, 100.000zł, 200.000 zł albo 500.000 zł. PZU SA odpowiada do wysokości tak ustalonej sumy gwarancyjnej, z zastrzeżeniem że odpowiedzialność PZU SA za szkody rzeczowe ograniczona jest do wysokości 10% sumy gwarancyjnej.

2.    Suma gwarancyjna ustalana jest na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia.

3.    Z zastrzeżeniem § 4 pkt 23, PZU SA zobowiązany jest w ramach sumy gwarancyjnej do:

1)    pokrycia kosztów, o których mowa w § 23 ust. 3 OWU Wojażer - PZU Pomoc w Podróży;

2)    pokrycia kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z PZU SA, przez ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody,

3)    pokrycia następujących kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi:

a)    niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z PZU SA,

b)    niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli PZU SA zażądał powołania obrony lub wyraziło zgodę na pokrycie tych kosztów,

c)    kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeżeli PZU SA wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.

4.    Każdorazowa wypłata odszkodowania lub pokrycie kosztów wymienionych w ust. 3 powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wypłaconą kwotę.

POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAJŚCIA WYPADKU

UBEZPIECZENIOWEGO

§ 6

1. W razie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, który może spowodować odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego, ubezpieczający lub ubezpieczony obowiązany jest:

1)    w przypadku szkody spowodowanej na terytorium

innego państwa niż RP:

a)    powiadomić Centrum Alarmowe PZU niezwłocznie

0    zajściu wypadku ubezpieczeniowego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zajścia tego zdarzenia

1    stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego PZU,

b)    umożliwić Centrum Alarmowemu PZU dokonanie czynności niezbędnych w celu ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia,

c)    nie zawierać umów związanych z tą odpowiedzialnością bez akceptacji Centrum Alarmowego PZU,

d)    niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania odpisu pozwu zawiadomić o tym Centrum Alarmowe PZU w celu ustalenia z PZU SA sposobu dalszego postępowania - jeżeli przeciwko ubezpieczonemu zostało wszczęte postępowanie o naprawienie szkody,

e)    przekazać do Centrum Alarmowego PZU, natychmiast po otrzymaniu, każde wezwanie, odpis pozwu i inne dokumenty sądowe skierowane lub doręczone ubezpieczonemu,

f)    dostarczyć Centrum Alarmowemu PZU orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska co do wniesienia środka odwoławczego,

2)    w przypadku szkody spowodowanej na terytorium RP:

a)    zawiadomić PZU SA o wypadku ubezpieczeniowym w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o roszczeniach odszkodowawczych poszkodowanego i stosować się do zaleceń PZU SA,

b)    udzielić PZU SA wyjaśnień, dostarczyć dostępne mu dowody potrzebne do ustalenia okoliczności wypadku

i rozmiaru szkody oraz umożliwić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego,

c)    niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania odpisu pozwu zawiadomić

o tym PZU SA w celu ustalenia z PZU SA sposobu dalszego postępowania - jeżeli przeciwko ubezpieczonemu zostało wszczęte postępowanie o naprawienie szkody,

d)    dostarczyć PZU SA orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska co do wniesienia środka odwoławczego.

2.    W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia PZU SA o zaistniałym wypadku ubezpieczeniowym w terminie określonym w ust. 1 pkt 1

lit. a oraz pkt 2 lit.a, PZU SA może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności

i skutków wypadku.

3.    Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku nie następują, jeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1

lit. a oraz w pkt 2 lit. a, otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.

4.    Zaspokojenie lub uznanie przez ubezpieczonego roszczenia o naprawienie szkody, które jest objęte ubezpieczeniem, nie ma skutków prawnych względem PZU SA, jeżeli PZU SA nie wyraził na to uprzedniej zgody.

ustalenie i wypłata odszkodowania

§ 7

1.    Odszkodowanie wypłacane jest po ustaleniu odpowiedzialności ubezpieczonego za powstałe szkody.

2.    Jeżeli tytułem odszkodowania poszkodowanemu przysługują zarówno świadczenia jednorazowe jak i renty, PZU SA zaspakaja je z obowiązującej sumy gwarancyjnej w następującej kolejności:

1)    świadczenie jednorazowe;

2)    renty.

C 801102 102 pzu.pl

4-38-PZU SA-7A08/II