KLAUZULA Nr 9 DO OWU WOJAŻER - PZU POMOC W PODRÓŻY UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO

Załącznik nr 9 do OWU Wojażer - PZU Pomoc w Podróży ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

§ 1

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU oraz pod warunkiem opłacenia przez ubezpieczającego dodatkowej składki ubezpieczenie Wojażer - PZU Pomoc w Podróży zostaje rozszerzone o ubezpieczenie bagażu podróżnego.

§ 2

Przez użyte w niniejszej Klauzuli pojęcia rozumie się:

1)    bagaż podróżny - przedmioty należące do ubezpieczonego lub wypożyczone przez ubezpieczonego od organizacji sportowej, społecznej, klubu lub innej jednostki (przy czym fakt tego wypożyczenia musi być udokumentowany) zabierane przez ubezpieczonego w podróż z domu oraz przenoszone lub przewożone podczas podróży ubezpieczonego; w przypadku waliz, toreb, neseserów, plecaków oraz podobnych przedmiotów, bagaż podróżny stanowią te przedmioty wraz z ich zawartością;

2)    przenośny sprzęt elektroniczny - notebooka, palm-topa, telefon komórkowy, tableta, aparat fotograficzny, kamerę;

3)    przewoźnika zawodowego - przedsiębiorcę posiadającego wymagane prawem zezwolenia umożliwiające płatny przewóz osób środkami transportu;

4)    stopień zużycia technicznego - miarę utraty wartości ubezpieczonego bagażu podróżnego wynikającą z okresu eksploatacji, trwałości zastosowanych materiałów i sposobu użytkowania;

5)    udział własny - wyrażoną procentowo w stosunku do sumy ubezpieczenia kwotę pomniejszającą odszkodowanie, stanowiącą ryzyko własne ubezpieczonego;

6)    wartość rzeczywistą - wartość nową pomniejszoną

o stopień zużycia technicznego.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 3

1.    Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny ubezpieczonego w czasie jego podróży, który znajduje się pod jego bezpośrednią opieką lub który został:

1)    powierzony przewoźnikowi zawodowemu na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego;

2)    oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu;

3)    pozostawiony w zamkniętym indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu (kolejowym, autobusowym, lotniczym) lub w hotelu;

4)    pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samochodowego (w tym również bagażniku dachowym) pod warunkiem, że samochód znajdował się na strzeżonym parkingu, co jest potwierdzone wystawieniem odpowiedniego dokumentu;

5)    pozostawiony w zamkniętym na zamek pomieszczeniu zajmowanym przez ubezpieczonego w miejscu zakwaterowania (z wyłączeniem namiotu).

2.    Odpowiedzialnością PZU SA objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia podczas podróży ubezpieczonego.

3.    Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody polegające na:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49, kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102


1)    utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu bagażu podróżnego, do którego doszło:

a)    wskutek zdarzenia losowego,

b)    wskutek prowadzenia akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniem losowym, o którym mowa w lit. a,

c)    wskutek wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,

d)    wskutek kradzieży albo zaginięcia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 4,

e)    wskutek kradzieży z włamaniem, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3-5,

f)    wskutek rabunku,

g)    w okolicznościach, w których ubezpieczony pozbawiony był możliwości zaopiekowania się bagażem podróżnym, wskutek nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania lub gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia ubezpieczonego potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim, z zastrzeżeniem pkt 2,

2)    utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu następującego sprzętu

sportowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce podczas jego użytkowania:

a)    nart wraz z osprzętem i butami do uprawiania wszystkich odmian narciarstwa,

b)    desek wraz z osprzętem i butami do uprawiania snowboardu i jego odmian,

c)    desek wraz z osprzętem do uprawiania surfingu i jego odmian,

pod warunkiem, że odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona w tym zakresie za opłatą dodatkowej składki.

4. W przypadku szkody polegającej tylko na utracie bagażu podróżnego powierzonego przewoźnikowi zawodowemu albo w okolicznościach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. g:

1)    wyłączona jest odpowiedzialność PZU SA za szkody polegające na utracie przenośnego sprzętu elektronicznego;

2)    zastosowanie ma 20% udział własny ubezpieczonego w szkodzie.

§ 4

1.    W przypadku udokumentowanego opóźnienia w dostarczeniu ubezpieczonego bagażu podróżnego na miejsce pobytu ubezpieczonego podczas podróży poza granicami RP i kraju stałego zamieszkania lub kraju rezydencji o co najmniej

24 godziny od planowanego terminu dostarczenia, PZU SA pokrywa, udokumentowane dowodami zapłaty, koszty poniesione na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby (odzież, przybory toaletowe) maksymalnie do kwoty 500 zł w ramach ustalonej sumy ubezpieczenia. Zwrot kosztów przysługuje wyłącznie z tytułu zakupów dokonanych do chwili dostarczenia bagażu podróżnego.

2.    Jeżeli bagaż podróżny ubezpieczonego powierzony przewoźnikowi zawodowemu nie dotarł na czas do miejsca pobytu ubezpieczonego - Centrum Alarmowe PZU organizuje pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu tego bagażu oraz pokrywa koszty wysyłki do miejsca pobytu ubezpieczonego w ramach ustalonej sumy ubezpieczenia.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU SA § 5

1.    PZU SA nie odpowiada za szkody:

1)    nie przekraczające równowartości kwoty 50 zł;

2)    wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego;

3)    wyrządzone umyślnie przez osobę, za którą ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;

4)    stanowiące utracone korzyści ubezpieczonego;

5)    w sprzęcie sportowym podczas jego użytkowania, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 2;

6)    związane z opóźnieniem w dostarczeniu bagażu podróżnego w podróży po terytorium RP oraz po powrocie ubezpieczonego do RP lub do kraju stałego zamieszkania lub do kraju rezydencji;

7)    spowodowane aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, stanem wojennym lub stanem wyjątkowym występującymi lub mogącymi wystąpić na terytorium państw znajdujących się w rejonach świata zagrożonych takimi działaniami, chyba że odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona w tym zakresie za opłatą dodatkowej składki;

8)    spowodowane rozruchami i niepokojami społecznymi lub zamachami;

9)    powstałe wskutek promieniowania radioaktywnego lub jonizującego;

10)    zaistniałe podczas przeprowadzki ubezpieczonego,

11)    w przedmiotach pozostawionych bez opieki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 1 lit. g;

12)    powstałe na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia przez organa celne lub inne władze państwowe;

13)    powstałe wskutek kradzieży bez włamania, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 1 lit. d;

14)    powstałe przy użyciu dorabianych kluczy;

15)    w wyposażeniu pojazdu samochodowego, które może być przedmiotem ubezpieczenia autocasco;

16)    wynikające z wady ubezpieczonego przedmiotu lub

z jego normalnego zużycia, wylania się płynów, tłuszczów, barwników lub substancji żrących znajdujących się w ubezpieczonym bagażu podróżnym;

17)    w łatwo tłukących się przedmiotach glinianych, szklanych, ceramice, porcelanie, marmurze, gipsie;

18)    polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, toreb, neseserów, plecaków lub podobnych przedmiotów służących do przewożenia bagażu podróżnego lub polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, toreb, neseserów, plecaków lub podobnych przedmiotów służących do przewożenia bagażu podróżnego wraz z uszkodzeniem lub zniszczeniem bagażu podróżnego, o którym mowa w ust. 2;

19)    w aparatach i urządzeniach elektrycznych powstałych wskutek działania prądu elektrycznego podczas eksploatacji, chyba że działanie prądu elektrycznego wywołało pożar.

2.    Ponadto, PZU SA nie odpowiada za utratę, zniszczenie lub

uszkodzenie następującego bagażu podróżnego:

1)    dokumentów, kluczy, środków płatniczych, biletów, bonów towarowych, książeczek oszczędnościowych i papierów wartościowych;

2)    środków transportu, z wyjątkiem wózków dziecięcych, wózków inwalidzkich, rowerów;

3)    pontonów, żaglówek, łodzi wiosłowych i silnikowych, kajaków, rowerów wodnych, desek surfingowych;

4)    futer, zegarków, przedmiotów i biżuterii ze srebra, złota, platyny i pozostałych metali z grupy platynowców, kamieni szlachetnych i syntetycznych, szlachetnych substancji organicznych (pereł, bursztynów, korali);

5)    instrumentów muzycznych, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej, dzieł sztuki, antyków oraz zbiorów kolekcjonerskich;

WJ KLAUZULA NR 9 DO OWU WOJAŻER - PZU POMOC W PODRÓŻY UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO


6)    akcesoriów samochodowych i przedmiotów służących do umeblowania samochodów typu karawan, przyczep kempingowych, jachtów oraz paliw napędowych;

7)    sprzętu i przedmiotów o charakterze profesjonalnym, służących do wykonania pracy, z wyjątkiem przenośnego sprzętu elektronicznego;

8)    sprzętu elektronicznego innego niż przenośny sprzęt elektroniczny;

9)    oprogramowania, kaset, płyt, nośników danych, gier wideo i akcesoriów do tych gier, książek;

10)    broni wszelkiego rodzaju i trofeów myśliwskich;

11)    przedmiotów w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie handlowe;

12)    sprzętu medycznego, lekarstw, okularów wszelkiego typu i przeznaczenia, szkieł kontaktowych, protez oraz innych aparatów medycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;

13)    mienia przesiedleńczego;

14)    towarów i artykułów spożywczych oraz wszelkiego typu używek.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 6

1.    Suma ubezpieczenia ustalana jest w umowie ubezpieczenia w granicach rzeczywistej wartości bagażu podróżnego. Suma ubezpieczenia nie może przekraczać 10.000zł.

2.    Ustala się limit odpowiedzialności PZU SA w wysokości 10% sumy ubezpieczenia z tytułu szkód w artykułach higienicznych

i kosmetykach.

3.    Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU SA i ustalana jest na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia.

4.    PZU SA wypłaca odszkodowanie w kwocie odpowiadającej rzeczywistej wysokości szkody, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia,

z zastrzeżeniem ust. 5.

5.    Każdorazowa wypłata odszkodowania, kosztów, o których mowa w § 23 ust. 3 OWU Wojażer - PZU Pomoc w Podróży oraz kosztów, o których mowa w § 4, powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia o wypłaconą kwotę.

POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAISTNIENIA SZKODY § 7

1.    Ubezpieczający lub ubezpieczony ma obowiązek zawiadomić PZU SA o zaistniałej szkodzie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia uzyskania o niej informacji, a w przypadku szkód zaistniałych poza granicami RP lub kraju stałego zamieszkania lub kraju rezydencji, nie później niż w terminie 7 dni od dnia powrotu do RP, kraju stałego zamieszkania lub kraju rezydencji.

2.    W razie naruszenia z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa obowiązku, o którym mowa w ust. 1, PZU SA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego.

3.    Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku ubezpieczeniowym nie następują, jeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa w ust. 1, otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.

4.    W razie powstania szkody ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest:

1)    udzielić przedstawicielowi PZU SA wyjaśnień i pomocy w uzyskaniu informacji odnośnie okoliczności zajścia wypadku ubezpieczeniowego i powstania szkody, jej przedmiotu i wysokości;

2)    udowodnić fakt zajścia wypadku ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością PZU SA;

3)    niezwłocznie zawiadomić miejscową Policję w razie kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz podać

rodzaj i ilość zaginionego mienia, jego wartość oraz uzyskać pisemne potwierdzenie zawiadomienia;

4)    niezwłocznie zawiadomić właściwego przewoźnika o każdej szkodzie, która powstała w bagażu podróżnym powierzonym do przewozu i uzyskać pisemne potwierdzenie tego zawiadomienia;

5)    niezwłocznie zawiadomić kierownictwo hotelu, domu wczasowego, campingu lub innym miejscu zakwaterowania o każdej szkodzie, która powstała w miejscu zakwaterowania albo innym pomieszczeniu pozostającym pod ich dozorem i uzyskać pisemne potwierdzenie tego zawiadomienia;

6)    w razie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu podróżnego wskutek zdarzenia losowego lub akcji ratowniczej, uzyskać u odpowiednich władz pisemne potwierdzenie zaistniałej szkody wraz z wykazem utraconych przedmiotów;

7)    złożyć w PZU SA, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia podróży, spis utraconych lub uszkodzonych przedmiotów z określeniem ich wartości, roku ich nabycia oraz dokumenty i wyjaśnienia dotyczące okoliczności, charakteru i rozmiaru szkody, a w razie zagubienia lub zniszczenia bagażu przez przewoźnika dołączyć także bilet.

5.    W przypadku wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego, o którym mowa w § 4 ust. 1, ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić ten fakt przewoźnikowi i uzyskać od niego dokumenty potwierdzające opóźnienie oraz moment dostarczenia bagażu przez przewoźnika do miejsca przeznaczenia lub miejsca pobytu ubezpieczonego.

6.    W celu uzyskania pomocy w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu podróżnego ubezpieczony zobowiązany jest skontaktować się z Centrum Alarmowym PZU i udzielić informacji potrzebnych do ustalenia miejsca, w którym bagaż może się znajdować.

USTALENIE ODSZKODOWANIA § 8

1. W celu udowodnienia zaistnienia szkody, ubezpieczony obowiązany jest przedłożyć:

1)    dowody potwierdzające utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu podróżnego;

2)    pokwitowanie powierzenia bagażu zawodowemu przewoźnikowi, przechowalni bagażu;

3)    dowód zapłaty za parking strzeżony;

4)    dokumentację medyczną potwierdzającą okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 3 lit. g;

5)    dokumentację medyczną dotyczącą nieszczęśliwego wypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2;

6)    dokumenty potwierdzające opóźnienie w dostarczeniu bagażu podróżnego oraz rachunki zawierające wyszczególnienie przedmiotów pierwszej potrzeby zakupionych w związku z opóźnieniem w dostarczeniu bagażu podróżnego.

2.    Dla ustalenia wysokości odszkodowania przyjmuje się udokumentowana przez ubezpieczonego wartość przedmiotu szkody, bądź w razie braku takiego udokumentowania, wartość średniej ceny detalicznej przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku występującej w handlu na terytorium RP

w dniu powstania szkody.

3.    Przy ustalaniu wysokości szkody według zasad określonych w ust. 2 potrąca się określony procentowo stopień zużycia technicznego przedmiotu szkody.

4.    Wysokość odszkodowania według kosztów naprawy ustala się odpowiednio do rzeczywistych uszkodzeń spowodowanych wypadkiem ubezpieczeniowym, według średniej ceny danej usługi lub udokumentowanych rachunkiem kosztów naprawy. Przy ustalaniu należnego odszkodowania nie uwzględnia się kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą. Wysokość szkody ustalona według kosztów naprawy nie może przekroczyć wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia.

5.    Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, amatorskiej (upodobania), pamiątkowej.

6.    Jeżeli ubezpieczony, przed otrzymaniem odszkodowania, odzyskał skradzione rzeczy w stanie nieuszkodzonym, PZU SA zwraca jedynie niezbędne koszty związane z odzyskaniem rzeczy, najwyżej jednak do wysokości kwoty, jaka przypadłaby na tę rzecz tytułem odszkodowania, gdyby nie została odzyskana. Jeżeli ubezpieczony, po wypłacie odszkodowania, odzyska utracone rzeczy obowiązany jest zwrócić PZU SA odszkodowanie wypłacone za te rzeczy lub pozostawić je do dyspozycji PZU SA.

7.    W przypadku gdy ubezpieczony otrzymał odszkodowanie od osoby trzeciej zobowiązanej do naprawienia szkody, PZU SA zmniejsza odszkodowanie o kwotę otrzymaną przez ubezpieczonego.

C 801102 102 pzu.pl

4-38-PZU SA-7A09/II