OGOLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE

Kod warunków: FKIP40


POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów indywidualnego ubezpieczenia na życie związanego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w ramach których prowadzone są indywidualne konta emerytalne (IKE), zgodnie z ustawą o IKE oraz IKZE.

§ 2

1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają:

1)    alokowana składka - inwestycyjną część pierwszej i kolejnych składek, która po potrąceniu opłaty manipulacyjnej, zamieniana jest na udziały jednostkowe;

2)    częściowa wypłata z rachunku dodatkowego - wypłatę części środków zgromadzonych na rachunku dodatkowym oszczędzającego na warunkach określonych w umowie;

3)    częściowy zwrot z rachunku IKE - wycofanie części środków zgromadzonych na rachunku IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty z rachunku IKE bądź wypłaty transferowej; częściowemu zwrotowi podlegają środki pochodzące z wpłat środków pieniężnych dokonywanych przez oszczędzającego

na rachunek IKE;

4)    dzień wyceny - dzień, w którym ustalana jest wartość funduszu; dniem tym jest każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;

5)    fundusz - ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy stanowiący wydzieloną rachunkowo oraz odrębnie inwestowaną część aktywów PZU Życie SA tworzoną z alokowanych części składek, zarządzany według strategii inwestycyjnej określonej w regulaminie;

6)    fundusz inwestycyjny - fundusz inwestycyjny działający na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 Nr l46, poz. 1546 r. z późniejszymi zmianami);

7)    jednostka obsługująca ubezpieczenie - podmiot prowadzący centralną obsługę indywidualnego ubezpieczenia na życie związanego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym IKE PZU Życie;

8)    odpowiedzialność PZU Życie SA - odpowiedzialność PZU Życie SA dotycząca wypłaty świadczenia z tytułu śmierci oszczędzającego;

9)    okres odpowiedzialności PZU Życie SA - czas trwania odpowiedzialności PZU Życie SA wyznaczony przez daty początku i końca odpowiedzialności;

10)    oszczędzający - osobę fizyczną, która ukończyła 16 rok życia oraz zawarła umowę ubezpieczenia z PZU Życie SA i której życie jest przedmiotem ubezpieczenia oraz która gromadzi środki na rachunku IKE i rachunku dodatkowym;

11)    potwierdzenie zawarcia umowy - dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy oszczędzającym,

a PZU Życie SA oraz warunki tej umowy;

12)    pracowniczy program emerytalny - pracowniczy program emerytalny prowadzony na podstawie ustawy o PPE;

13)    przeniesienie środków z rachunku dodatkowego na rachunek IKE - jednorazowe lub coroczne przeniesienie środków z rachunku dodatkowego na rachunek IKE, na podstawie dyspozycji oszczędzającego:

a)    w wysokości niewykorzystanego limitu przewidzianego w ustawie o IKE oraz IKZE,

b)    całości środków znajdujących się na rachunku dodatkowym - jeżeli wartość rachunku dodatkowego jest niższa niż niewykorzystany limit przewidziany w ustawie o IKE oraz IKZE;

14)    PZU Życie SA - Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna;

15)    rachunek dodatkowy - ewidencję udziałów jednostkowych prowadzoną dla oszczędzającego, nabytych z inwestycyjnej części składki przekraczającej limit przewidziany w ustawie

o IKE oraz IKZE;

16)    rachunek IKE - ewidencję udziałów jednostkowych prowadzoną dla oszczędzającego, nabytych z inwestycyjnej części składki do wysokości limitu przewidzianego w ustawie o IKE oraz IKZE; rachunek IKE stanowi indywidualne konto emerytalne oszczędzającego w rozumieniu ustawy o IKE oraz IKZE;

17)    regulamin - regulamin funduszy, stanowiący załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia;

18)    rocznica umowy - każdą kolejną rocznicę określonego

w potwierdzeniu zawarcia umowy dnia zawarcia umowy, przy czym za rocznicę dnia 29 lutego uważa się dzień 28 lutego każdego następnego roku trwania umowy;

19)    rok ubezpieczeniowy - okres pomiędzy kolejnymi rocznicami umowy; pierwszy rok ubezpieczeniowy rozpoczyna się od daty zawarcia umowy;

20)    udziały jednostkowe - jednostki o równej wartości,

na które został podzielony fundusz, służące do ustalenia wartości rachunku IKE oraz wartości rachunku dodatkowego oszczędzającego oraz udziału oszczędzającego w danym funduszu;

21)    umowa - umowę indywidualnego ubezpieczenia na życie związanego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,

w ramach której prowadzone jest indywidualne konto emerytalne oszczędzającego, zawieraną na wniosek oszczędzającego na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia i potwierdzoną wystawionym przez PZU Życie SA potwierdzeniem zawarcia umowy;

22)    uposażony - podmiot wyznaczony przez oszczędzającego do otrzymania:

a)    świadczenia z tytułu śmierci oszczędzającego,

b)    wypłaty z rachunku IKE w przypadku śmierci oszczędzającego,

c)    wypłaty transferowej z rachunku IKE w przypadku śmierci oszczędzającego,

d)    wypłaty z rachunku dodatkowego w przypadku śmierci oszczędzającego;

23)    uprawniony - uposażonego, a w przypadku braku uposażonego - osoby wskazane w § 27 ust. 2 niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia;

24)    ustawa o IKE oraz IKZE - ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2004, Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.);

25)    ustawa o PPE - ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2004, Nr 116, poz. 1207 z późn. zm.);

26)    wartość funduszu - łączną wartość aktywów danego funduszu, wyliczoną zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie;

27)    wartość rachunku dodatkowego - łączną wartość udziałów jednostkowych zaewidencjonowanych na rachunku dodatkowym oszczędzającego;

28)    wartość rachunku IKE - łączną wartość udziałów jednostkowych zaewidencjonowanych na rachunku IKE oszczędzającego;

29)    wartość udziału jednostkowego - wartość danego funduszu podzieloną przez liczbę udziałów jednostkowych zgromadzonych w danym funduszu w dniu wyceny;

30)    wypłata z rachunku IKE - wypłatę środków zgromadzonych na rachunku IKE w wysokości stanowiącej równowartość rachunku IKE oszczędzającego na warunkach określonych w umowie oraz w ustawie o IKE oraz IKZE, wypłata może być dokonywana w formie jednorazowej lub w ratach;

31)    wypłata z rachunku dodatkowego - wypłatę środków zgromadzonych na rachunku dodatkowym w wysokości stanowiącej

równowartość rachunku dodatkowego oszczędzającego na warunkach określonych w umowie;

32)    wypłata transferowa - przeniesienie środków zgromadzonych na rachunku IKE oszczędzającego do innej instytucji finansowej albo przeniesienie środków zgromadzonych na rachunku IKE z rachunku IKE zmarłego oszczędzającego na IKE uprawnionego albo do pracowniczego programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił, albo przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego na rachunku IKE do pracowniczego programu emerytalnego,

do którego przystąpił oszczędzający, albo przeniesienie środków z pracowniczego programu emerytalnego na rachunek IKE, w przypadkach określonych w ustawie o PPE;

33)    zwrot z rachunku IKE - wycofanie całości środków zgromadzonych na rachunku IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty z rachunku IKE bądź wypłaty transferowej z rachunku IKE.

2.    Określenia nie zdefiniowane w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia mają znaczenie nadane im w ustawie o IKE oraz IKZE lub ustawie o PPE.

3.    W zasadach ustalania świadczeń należnych z tytułu umowy nie ma zastosowania stopa techniczna.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§ 3

1.    Przedmiotem ubezpieczenia jest życie oszczędzającego.

2.    Ubezpieczenie prowadzone jest z funduszem, w ramach którego są gromadzone i inwestowane alokowane składki na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

3.    Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia:

1)    zaistnienie okoliczności umożliwiających dokonanie wypłaty z rachunku IKE, o których mowa w § 4 ust. 3;

2)    śmierć oszczędzającego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.

ŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMOWY § 4

1.    PZU Życie SA z tytułu umowy jest zobowiązany do:

1)    wypłaty świadczenia z tytułu śmierci oszczędzającego;

2)    wypłaty z rachunku IKE;

3)    wypłaty transferowej z rachunku IKE;

4)    zwrotu z rachunku IKE;

5)    częściowego zwrotu z rachunku IKE;

6)    wypłaty z rachunku dodatkowego;

7)    częściowej wypłaty z rachunku dodatkowego;

8)    przeniesienia środków z rachunku dodatkowego na rachunek IKE.

2.    PZU Życie SA wypłaca świadczenie z tytułu śmierci oszczędzającego w wysokości sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci oszczędzającego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.

3.    PZU Życie SA z tytułu umowy jest zobowiązany do wypłaty z rachunku IKE w następujących okolicznościach:

1)    w przypadku oszczędzających urodzonych od dnia 1 stycznia 1949 r. - na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat bądź nabyciu uprawnień emerytalnych

i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:

a)    dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo

b)    dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;

2)    w przypadku oszczędzających urodzonych w okresie między

1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r. - na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat bądź nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych oraz spełnieniu warunku:

a)    dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 4 dowolnych latach kalendarzowych albo

b)    dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 4 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;

3)    w przypadku oszczędzających urodzonych do dnia 31 grudnia 1945 r. - na wniosek oszczędzającego po spełnieniu warunku:

© OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE


a)    dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 3 dowolnych latach kalendarzowych albo

b)    dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 3 lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku

o dokonanie wypłaty,

4) w przypadku śmierci oszczędzającego - na wniosek uprawnionego.

4.    PZU Życie SA z tytułu umowy jest zobowiązany do wypłaty transferowej z rachunku IKE:

1)    na wniosek oszczędzającego:

a)    do innej instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE albo

b)    do pracowniczego programu emerytalnego, do którego przystąpił oszczędzający;

2)    na wniosek uprawnionego - z rachunku IKE zmarłego oszczędzającego na IKE uprawnionego albo do pracowniczego programu emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił.

5.    PZU Życie SA z tytułu umowy jest zobowiązany do zwrotu

z rachunku IKE na wniosek oszczędzającego w razie wypowiedzenia umowy, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty z rachunku IKE lub wypłaty transferowej z rachunku IKE. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem na rachunku IKE jest traktowane jako częściowy zwrot albo zwrot. Zaspokojenie wierzytelności nie powoduje zwrotu pozostałych środków z rachunku IKE oszczędzającego, z zastrzeżeniem § 30 ust. 8.

6.    PZU Życie SA z tytułu umowy dokonuje częściowego zwrotu

z rachunku IKE w okresie trwania umowy, w każdym czasie na wniosek oszczędzającego, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty z rachunku IKE lub wypłaty transferowej z rachunku IKE, z zastrzeżeniem § 30 ust. 8.

7.    PZU Życie SA z tytułu umowy dokonuje wypłaty z rachunku dodatkowego:

1)    w okresie trwania umowy - w każdym czasie na wniosek oszczędzającego;

2)    po śmierci oszczędzającego - na wniosek uprawnionego.

8.    PZU Życie SA z tytułu umowy dokonuje częściowej wypłaty

z rachunku dodatkowego w okresie trwania umowy, w każdym czasie, na wniosek oszczędzającego, z zastrzeżeniem § 30 ust. 2.

ZAWARCIE UMOWY

§ 5

1.    Umowa zawierana jest w trybie złożenia oferty zawarcia umowy składanej w formie wniosku o zawarcie umowy przez osobę zamierzającą zawrzeć umowę i jej przyjęcia przez PZU Życie SA.

2.    Przed zawarciem umowy PZU Życie SA przekazuje osobie zamierzającej zawrzeć umowę ogólne warunki ubezpieczenia.

3.    We wniosku o zawarcie umowy osoba zamierzająca zawrzeć umowę składa oświadczenie wymagane zgodnie z ustawą o IKE oraz IKZE.

4.    PZU Życie SA potwierdza zawarcie umowy i jej datę w potwierdzeniu zawarcia umowy.

5.    PZU Życie SA może odmówić zawarcia umowy.

CZAS TRWANIA UMOWY

§ 6 .

Umowa zawierana jest pomiędzy PZU Życie SA a oszczędzającym na czas nieokreślony.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 7

1.    Oszczędzający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

2.    W przypadku odstąpienia przez oszczędzającego od umowy

PZU Życie SA zwraca mu składkę pomniejszoną o wartość częściowych zwrotów.

WYPOWIEDZENIE UMOWY § 8

1. Umowa może być w każdym czasie wypowiedziana przez oszczędzającego na piśmie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu przez PZU Życie SA oświadczenia o wypowiedzeniu.

2.    Umowę uważa się za wypowiedzianą przez oszczędzającego,

z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1)    wysokość składek, przekazanych w okresie do upływu pierwszych 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, jest niższa od minimum określonego przez PZU Życie SA we wniosku o zawarcie umowy

i potwierdzonego w potwierdzeniu zawarcia umowy;

2)    PZU Życie SA wezwał oszczędzającego do uzupełnienia składki, wskazując w wezwaniu co najmniej 15-dniowy dodatkowy termin oraz informując o skutku nieprzekazania składki;

3)    oszczędzający nie przekazał składki w odpowiedniej wysokości w terminie wskazanym w wezwaniu.

3.    W przypadku wypowiedzenia umowy PZU Życie SA dokonuje:

1)    zwrotu z rachunku IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty z rachunku IKE lub wypłaty transferowej z rachunku IKE, oraz

2)    wypłaty z rachunku dodatkowego.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON § 9

1.    Oszczędzający jest obowiązany informować PZU Życie SA o zmianie danych osobowych i teleadresowych swoich oraz uposażonych.

2.    Oszczędzający ma prawo:

1)    wyznaczać, dowolnie zmieniać i odwoływać uposażonych w trakcie trwania umowy;

2)    określić podział i dokonać zmiany podziału inwestycyjnej części składki w sposób opisany w § 9 ust. 1 regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;

3)    dokonywać przeniesienia środków z rachunku dodatkowego na rachunek IKE;

4)    określić sposób wypłaty z rachunku IKE w formie jednorazowej lub w ratach.

3.    W ramach rachunku IKE alokowana składka jest dzielona zgodnie

z dyspozycją oszczędzającego pomiędzy fundusze wskazane w wykazie oferowanych funduszy.

4.    W ramach rachunku dodatkowego składka jest alokowana zgodnie z dyspozycją oszczędzającego w jednym z funduszy wskazanych w wykazie oferowanych funduszy.

5.    Oszczędzający nie może przenosić środków z rachunku IKE na rachunek dodatkowy.

6.    W przypadku wypłaty z rachunku IKE w formie rat, po wypłacie pierwszej raty przez PZU Życie SA oszczędzający nie może dokonywać kolejnych wpłat na rachunek IKE.

§ 10

1.    PZU Życie SA ma prawo do pobierania z tytułu umowy następujących opłat:

1)    opłaty manipulacyjnej - z tytułu zamiany inwestycyjnej części składki na udziały jednostkowe oraz z tytułu przeniesienia środków na rachunek IKE z rachunku dodatkowego;

2)    opłaty z tytułu zarządzania danym funduszem;

3)    dodatkowej opłaty - w przypadku dokonania wypłaty z rachunku IKE, wypłaty transferowej z rachunku IKE lub zwrotu z rachunku IKE w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

4)    opłaty za zmianę sposobu inwestowania - w przypadku zmiany programu inwestowania lub zmiany podziału wpłat pomiędzy funduszami w ramach indywidualnego programu inwestowania lub zmiany funduszu, w którym lokowane są inwestycyjne części składki przewyższające roczny limit wpłat na rachunek IKE, jeżeli zmiana dokonywana jest częściej niż jeden raz w roku; opłata pobierana jest począwszy od drugiej zmiany w roku.

2.    PZU Życie SA jest obowiązany:

1)    prawidłowo i terminowo wykonywać zobowiązania przewidziane umową;

2)    przekazywać oszczędzającemu informację dotyczącą zmiany opłat i wysokości minimalnych składek, minimalnej wysokości częściowej wypłaty z rachunku dodatkowego oraz maksymalnej możliwej liczbie częściowych wypłat z rachunku dodatkowego w roku ubezpieczeniowym;

3)    przekazywać oszczędzającemu pisemne informacje dotyczące zmiany warunków umowy lub zmiany prawa właściwego dla umowy, przed wyrażeniem przez strony zgody na dokonanie takich zmian, z określeniem wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu umowy;

4)    przekazywać oszczędzającemu wykaz aktualnie dostępnych funduszy oraz informować o zmianach w tym zakresie;

©OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE


5)    przekazywać oszczędzającemu okresowo, co najmniej raz

w roku, informację o wartości rachunku IKE oraz wartości rachunku dodatkowego oszczędzającego;

6)    ogłaszać, nie rzadziej niż raz w roku, wartości udziałów jednostkowych funduszy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

7)    sporządzać i publikować roczne oraz półroczne sprawozdania funduszy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

8)    informować oszczędzającego o zajściu zdarzeń objętych odpowiedzialnością PZU Życie SA, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do PZU Życie SA, a oszczędzający nie jest osobą występującą z roszczeniem;

9)    informować osobę występującą z roszczeniem, pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia zobowiązania jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania;

10)    informować pisemnie osobę występującą z roszczeniem o przyczynach niemożności jego zaspokojenia;

11)    udostępniać oszczędzającemu oraz osobie występującej

z roszczeniem informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności PZU Życie SA lub wysokość zobowiązania.

ZMIANA UMOWY

§ 11

Zmiany w umowie są dokonywane w drodze negocjacji, w trybie

ofertowym bądź w inny przewidziany ogólnie obowiązującymi przepisami prawa sposób i potwierdzane przez PZU Życie SA w formie pisemnej.

INDEKSACJA SKŁADEK I OPŁAT § 12

1.    Wzrost wysokości:

1)    minimalnych składek;

2)    minimalnej wartości częściowej wypłaty z rachunku dodatkowego;

3)    minimalnej wartości częściowego zwrotu z rachunku IKE;

4)    minimalnej wysokości raty;

5)    minimalnej wartości rachunku, o której mowa w § 30 ust. 8;

6)    minimalnej wysokości składek przekazywanych w okresie do upływu pierwszych 10 miesięcy od daty zawarcia umowy oraz

7)    opłat, o których mowa w § 10 ust. 1;

(indeksacja) może nastąpić nie częściej niż raz na 5 lat od daty ich poprzedniego ustalenia przez PZU Życie SA o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS, pod warunkiem, że osiągnie on w tym okresie skumulowaną (zgodnie z zasadą procentu składanego) wartość wyższą niż 4%. O indeksacji PZU Życie SA poinformuje oszczędzającego na piśmie na 30 dni przed wejściem w życie zmiany.

2.    Indeksacja, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 nie dotyczy ochronnej części składki określonej w § 14 ust. 3, przeznaczonej

na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej.

3.    PZU Życie SA zastrzega sobie prawo do obniżenia wysokości poszczególnych opłat lub zawieszenia ich pobierania.

SUMA UBEZPIECZENIA

§ 13

1.    Suma ubezpieczenia to kwota, która stanowi podstawę ustalania wysokości świadczenia z tytułu śmierci oszczędzającego.

2.    Wysokość sumy ubezpieczenia jest określona we wniosku

o zawarcie umowy i potwierdzona w potwierdzeniu zawarcia umowy.

3.    Wysokość sumy ubezpieczenia jest niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy i nie podlega indeksacji.

SKŁADKA I OPŁATY

§ 14

1.    Składka jest przekazywana przez oszczędzającego.

2.    Składkę uważa się za przekazaną z chwilą uznania rachunku bankowego wskazanego przez PZU Życie SA we wniosku

o zawarcie umowy.

3.    Ze składki pobierana jest okresowo ochronna część składki przeznaczona na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej, na zasadach

określonych w ust. 4-6. Pozostała część składki stanowi inwestycyjną część składki przeznaczoną:

1)    w pierwszej kolejności, po pobraniu opłaty manipulacyjnej, na zamianę na udziały jednostkowe ewidencjonowane na rachunku IKE;

2)    po przekroczeniu przez inwestycyjną część składki przeznaczoną na zamianę na udziały jednostkowe ewidencjonowane na rachunku IKE limitu określonego w ustawie o IKE oraz IKZE - na zamianę na udziały jednostkowe ewidencjonowane na rachunku dodatkowym.

4.    Z pierwszej składki PZU Życie SA pobiera ochronną część składki przeznaczoną na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej za okres 12 miesięcy, licząc od początku odpowiedzialności PZU Życie SA.

5.    Każdą kolejną ochronną część składki przeznaczoną na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej za okres kolejnych 12 miesięcy PZU Życie SA pobiera z pierwszej składki przekazanej

w ostatnim miesiącu okresu, za który pobrano ochronną część składki.

6.    Jeżeli w ostatnim miesiącu okresu, za który pobrano ochronną część składki, kolejna składka nie została przekazana,

PZU Życie SA pobiera ochronną część składki za kolejny okres 12 miesięcy z najbliższej przekazanej składki.

7.    PZU Życie SA nie pobiera ochronnej części składki po ukończeniu przez oszczędzającego 60. roku życia, z zastrzeżeniem ust. 4.

8.    Oszczędzający zobowiązany jest do przekazania składek w wysokości, określonej przez PZU Życie SA we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej w potwierdzeniu zawarcia umowy jako minimalna wysokość, w okresie do upływu pierwszych 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.

9.    Wysokość ochronnej części składki przeznaczonej na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej jest niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy i nie podlega indeksacji.

10. Ochronna część składki należna jest za okres faktycznie ponoszonej odpowiedzialności PZU Życie SA.

§ 15

Minimalna wysokość pierwszej i kolejnych składek oraz minimalna wysokość składek, przekazanych w okresie do upływu pierwszych 10 miesięcy od daty zawarcia umowy określona jest przez PZU Życie SA we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzona w potwierdzeniu zawarcia umowy.

§ 16

1.    Wysokość opłat określona jest we wniosku o zawarcie umowy

i potwierdzona w potwierdzeniu zawarcia umowy.

2.    Opłaty z tytułu umowy pobierane są:

1)    w przypadku opłaty manipulacyjnej - z inwestycyjnej części składki - każdorazowo przy przekazaniu składki, oraz ze środków przenoszonych z rachunku dodatkowego na rachunek IKE;

2)    w przypadku opłaty za zmianę programu inwestowania lub zmianę podziału inwestycyjnej części składki pomiędzy funduszami w ramach indywidualnego programu inwestowania lub zmianę funduszu, w którym lokowane są inwestycyjne części składki przewyższające roczny limit wpłat na rachunek IKE -

z inwestycyjnej części pierwszej składki przekazanej po wykonaniu dyspozycji oszczędzającego;

3)    w przypadku opłaty za zarządzanie danym funduszem -

z aktywów funduszu - na każdy dzień wyceny; opłata jest ustalana procentowo w stosunku rocznym w oparciu o średnioroczną wartość funduszu, którą stanowi suma wartości funduszu w każdym dniu wyceny w danym roku podzielona przez liczbę dni wyceny przypadających w danym roku;

4)    w przypadku opłaty dodatkowej - z kwoty wypłaty z rachunku IKE, wypłaty transferowej z rachunku IKE lub zwrotu

z rachunku IKE.

FUNDUSZE

§ 17

1.    Zasady funkcjonowania funduszy określa regulamin.

2.    Wykaz oferowanych funduszy znajduje się w regulaminie.

3.    W czasie obowiązywania umowy PZU Życie SA może tworzyć nowe fundusze bądź likwidować fundusze istniejące.

4.    Warunki likwidacji funduszu zostały określone w regulaminie.

©OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE


1.    Wypłata transferowa przyjmowana na rachunek IKE oszczędzającego zamieniana jest na udziały jednostkowe bez potrącenia opłaty manipulacyjnej.

2.    Pierwsza alokowana składka zamieniana jest na udziały jednostkowe według wartości udziału jednostkowego z trzeciego dnia wyceny licząc od dnia wpłynięcia do jednostki obsługującej ubezpieczenie wniosku o zawarcie umowy, o którym mowa w § 5, nie wcześniej jednak niż drugiego dnia wyceny od dnia przekazania pierwszej składki.

3.    Kolejne alokowane składki są zamieniane na udziały jednostkowe według wartości udziału jednostkowego z dnia najbliższej wyceny przypadającego po dniu przekazania kolejnej składki oraz po zawarciu umowy.

4.    Wypłata transferowa przyjmowana na rachunek IKE oszczędzającego zamieniana jest na udziały jednostkowe według wartości udziału jednostkowego z dnia najbliższej wyceny przypadającego po dniu uznania rachunku bankowego, wskazanego przez PZU Życie SA we wniosku o zawarcie umowy, kwotą wypłaty transferowej oraz po zawarciu umowy.

5.    Zmiana podziału inwestycyjnej części składki określona w § 9 ust. 1 regulaminu, jest realizowana według wartości udziału jednostkowego z dnia wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień realizacji, którym jest najbliższy dzień wyceny przypadający po dniu otrzymania dyspozycji przez jednostkę obsługującą ubezpieczenie lub złożenia jej za pośrednictwem internetu przez oszczędzającego,

z zastrzeżeniem ust. 6.

6.    Jeżeli rachunek wskazany przez PZU Życie SA został uznany kwotą składki lub do jednostki obsługującej ubezpieczenie wpłynęły dyspozycje oszczędzającego dotyczące przeniesienia środków z rachunku dodatkowego na rachunek IKE, częściowego zwrotu

z rachunku IKE lub wypłaty z rachunku dodatkowego, to zmiana podziału inwestycyjnej części składki jest realizowana według wartości udziału jednostkowego z dnia wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień realizacji, którym jest dzień następny po dniu zakończenia realizacji wcześniejszych dyspozycji zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

PRZENIESIENIE ŚRODKÓW Z RACHUNKU DODATKOWEGO

NA RACHUNEKIKE

§ 19

1.    Oszczędzającemu przysługuje prawo przeniesienia środków

z rachunku dodatkowego na rachunek IKE w formie jednorazowej lub corocznej.

2.    Jednorazowe przeniesienie środków z rachunku dodatkowego na rachunek IKE następuje według wartości udziału jednostkowego z szóstego dnia wyceny od dnia otrzymania przez jednostkę obsługującą ubezpieczenie dyspozycji oszczędzającego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku składania dyspozycji za pośrednictwem internetu, jednorazowe przeniesienie środków z rachunku dodatkowego na rachunek IKE następuje według wartości udziału jednostkowego z piątego dnia wyceny od dnia złożenia dyspozycji oszczędzającego.

3.    W przypadku corocznego przenoszenia środków z rachunku dodatkowego na rachunek IKE - pierwsze przeniesienie następuje według wartości udziału jednostkowego z szóstego dnia wyceny od dnia otrzymania przez jednostkę obsługującą ubezpieczenie dyspozycji oszczędzającego, natomiast kolejne przeniesienia następują w dniu najbliższej wyceny przypadającym po dwudziestym dniu stycznia każdego kolejnego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku składania dyspozycji za pośrednictwem internetu, pierwsze przeniesienie następuje według wartości udziału jednostkowego z piątego dnia wyceny od dnia złożenia dyspozycji oszczędzającego.

4.    Oszczędzający może w każdym czasie odwołać dyspozycję corocznego przenoszenia środków z rachunku dodatkowego na rachunek IKE, przy czym odwołanie powyższej dyspozycji jest skuteczne w stosunku do kolejnych przeniesień realizowanych zgodnie z ust. 3 począwszy od danego roku kalendarzowego, jeżeli jednostka obsługująca otrzyma odwołanie najpóźniej do dziesiątego dnia stycznia danego roku kalendarzowego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PZU ŻYCIE SA § 20

1. Datę początku odpowiedzialności stanowi dzień nabycia udziałów jednostkowych za pierwszą alokowaną składkę zgodnie z § 18 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.    Datę początku odpowiedzialności w przypadku dokonania wypłaty transferowej na rachunek IKE PZU Życie SA stanowi dzień następny po dniu przekazania składki na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej.

3.    PZU Życie SA wskazuje w potwierdzeniu zawarcia umowy datę początku odpowiedzialności.

4.    Okres odpowiedzialności PZU Życie SA trwa przez kolejne okresy 12 miesięcy, za które pobrano ochronną część składki.

§ 21

Okres odpowiedzialności PZU Życie SA kończy się w dniu zaistnienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

1)    otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez oszczędzającego od umowy;

2)    śmierci oszczędzającego;

3)    z końcem okresu, za który PZU Życie SA pobrał ochronną część składki, jeżeli w tym okresie PZU Życie SA otrzyma wniosek o dokonanie wypłaty transferowej z rachunku IKE oraz nie otrzyma wniosku Oszczędzającego o kontynuowanie umowy w zakresie ubezpieczenia na życie;

4)    upływu okresu wypowiedzenia umowy;

5)    dokonania z rachunku IKE wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, lub zwrotu z rachunku IKE;

6)    z końcem okresu, za który PZU Życie SA pobrał ochronną część składki, jeżeli oszczędzający ukończył 60 rok życia.

§ 22

1.    PZU Życie SA powiadamia oszczędzającego o konieczności zapłaty składki na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej za okres kolejnych 12 miesięcy zgodnie z § 14 ust. 5 i 6, pod rygorem zawieszenia odpowiedzialności.

2.    W sytuacji nie przekazania przez oszczędzającego składki, o której mowa w ust. 1 odpowiedzialność PZU Życie SA ulega zawieszeniu z upływem okresu, za który PZU Życie SA pobrał ochronną część składki, nie wcześniej jednak, niż z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez oszczędzającego powiadomienia, o którym mowa w ust. 1.

3.    Odpowiedzialność PZU Życie SA zostaje wznowiona w przypadku przekazania składki w okresie zawieszenia. Po wznowieniu odpowiedzialność PZU Życie SA rozpoczyna się następnego dnia po dniu przekazania składki i trwa przez okres 12 miesięcy.

ZASADY FUNKCJONOWANIA UMOWY PO DOKONANIU WYPŁATY TRANSFEROWEJ Z RACHUNKU IKE

§ 23

Dokonanie wypłaty transferowej z rachunku IKE nie powoduje rozwiązania umowy, która w zakresie ubezpieczenia na życie może być kontynuowana na wniosek oszczędzającego, na zasadach w niej określonych.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU ŻYCIE SA § 24

1.    PZU Życie SA nie wypłaca świadczenia z tytułu śmierci oszczędzającego spowodowanej:

1)    samobójstwem oszczędzającego, popełnionym w okresie pierwszych dwóch lat od daty zawarcia umowy;

2)    działaniami wojennymi, czynnym udziałem oszczędzającego w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych.

2.    W przypadkach określonych w ust. 1, PZU Życie SA dokonuje wypłaty z rachunku IKE albo wypłaty transferowej z rachunku IKE oraz wypłaty z rachunku dodatkowego.

UPRAWNIENI DO ŚWIADCZENIA § 25

Prawo do:

1)    świadczenia z tytułu śmierci oszczędzającego;

2)    wypłaty z rachunku IKE w przypadku śmierci oszczędzającego;

3)    wypłaty transferowej z rachunku IKE w przypadku śmierci oszczędzającego;

©OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE


4) wypłaty z rachunku dodatkowego w przypadku śmierci oszczędzającego; przysługuje uposażonemu, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2.

§ 26

1.    Oszczędzający może wyznaczyć uposażonych we wniosku

o zawarcie umowy.

2.    Oszczędzający ma prawo w każdym czasie odwołać i dowolnie zmieniać uposażonych.

§ 27

1.    W przypadku, gdy oszczędzający wskazał kilku uposażonych, a niektórzy spośród nich zmarli przed śmiercią oszczędzającego lub utracili prawo do świadczenia z tytułu śmierci oszczędzającego i wypłat,

o których mowa w § 25 pkt 2-4, wówczas przypadająca im część świadczenia z tytułu śmierci oszczędzającego i wypłat, o których mowa w § 25 pkt 2-4 zostaje rozdzielona pomiędzy pozostałych uposażonych proporcjonalnie do ich udziału w świadczeniu.

2.    Jeżeli oszczędzający nie wskazał uposażonego albo gdy wszyscy uposażeni zmarli przed śmiercią oszczędzającego lub utracili prawo do świadczenia z tytułu śmierci oszczędzającego i wypłat, o których mowa w § 25 pkt 2-4, wówczas świadczenie z tytułu śmierci oszczędzającego i wypłaty, o których mowa w § 25 pkt 2-4 przysługuje członkom rodziny oszczędzającego według kolejności pierwszeństwa:

1)    małżonek w całości;

2)    dzieci w częściach równych;

3)    rodzice w częściach równych;

4)    inni ustawowi spadkobiercy oszczędzającego w częściach równych.

§ 28

Świadczenie z tytułu śmierci oszczędzającego i wypłaty, o których mowa w § 25 pkt 2-4, nie przysługują osobie, która umyślnie przyczyniła się do śmierci oszczędzającego.

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ

§ 29

1.    Wnioskujący o wykonanie zobowiązania z tytułu wypłaty z rachunku IKE, wypłaty transferowej z rachunku IKE lub zwrotu z rachunku IKE, składa do PZU Życie SA:

1)    jeżeli wnioskującym o wykonanie zobowiązania jest oszczędzający:

a)    zgłoszenie roszczenia;

b)    dokument stwierdzający tożsamość oszczędzającego

-    do wglądu;

c)    w przypadku wypłaty transferowej z rachunku IKE dodatkowo potwierdzenie zawarcia umowy z inną niż PZU Życie SA instytucją finansową prowadzącą iKe albo potwierdzenie przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego;

d)    w przypadku wyboru wypłaty z rachunku IKE w formie rat dodatkowo wskazanie liczby rat, na które dzielona jest kwota wypłaty z rachunku IKE.

2)    jeżeli wnioskującym o wykonanie zobowiązania jest uprawniony,

a)    zgłoszenie roszczenia;

b)    dokument stwierdzający tożsamość uprawnionego

-    do wglądu;

c)    w przypadku wypłaty transferowej z rachunku IKE dodatkowo potwierdzenie zawarcia umowy z instytucją finansową prowadzącą IKE albo potwierdzenie przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego;

d)    akt zgonu oszczędzającego;

e)    w przypadku wyboru wypłaty z rachunku IKE w formie rat dodatkowo wskazanie liczby rat, na które dzielona jest kwota wypłaty z rachunku IKE.

2.    Wnioskujący o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci oszczędzającego, oprócz dokumentów wskazanych w ust. 1 pkt. 2 składa do PZU Życie SA:

1)    kartę zgonu albo - jeżeli jej uzyskanie nie jest możliwe - dokumentację medyczną stwierdzającą przyczynę śmierci, jeżeli śmierć nastąpiła w pierwszych dwóch latach od zawarcia umowy;

2)    inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia

- na życzenie PZU Życie SA.

3.    Wnioskujący o wykonanie zobowiązania w formie częściowego zwrotu z rachunku IKE, wypłaty z rachunku dodatkowego,

częściowej wypłaty z rachunku dodatkowego lub przeniesienia środków z rachunku dodatkowego na rachunek IKE składa do PZU Życie SA:

1)    zgłoszenie roszczenia;

2)    dokument stwierdzający tożsamość oszczędzającego

- do wglądu.

4.    W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 sporządzone zostały w języku innym niż polski, wnioskujący dostarcza je przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

5.    Jeżeli zgłoszenie roszczenia następuje za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, wnioskujący o wykonanie zobowiązań przewidzianych w Regulaminie składania zleceń

i dyspozycji za pośrednictwem środków porozumiewania się

na odległość, składa je na zasadach określonych w powyższym regulaminie.

§ 30

1.    Ustalenie kwoty wypłaty z rachunku IKE, wypłaty transferowej z rachunku IKE, zwrotu z rachunku IKE, częściowego zwrotu

z rachunku IKE, wypłaty z rachunku dodatkowego oraz częściowej wypłaty z rachunku dodatkowego następuje według wartości udziału jednostkowego z dnia najbliższej wyceny przypadającego po dniu otrzymania przez jednostkę obsługującą ubezpieczenie odpowiednich dokumentów wskazanych w § 29 ust. 1 i 3, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2.    PZU Życie SA dokonuje częściowej wypłaty z rachunku dodatkowego, jeżeli dyspozycja złożona przez oszczędzającego spełnia warunek minimalnej wysokości częściowej wypłaty z rachunku dodatkowego oraz maksymalnej możliwej liczby częściowych wypłat z rachunku dodatkowego w roku ubezpieczeniowym,

z zastrzeżeniem ust. 5.

3.    Jeżeli rachunek wskazany przez PZU Życie SA został uznany kwotą składki, to transakcje określone w ust. 1, z wyłączeniem transakcji częściowej wypłaty z rachunku dodatkowego, zostaną zrealizowane według wartości udziału jednostkowego, z dnia najbliższej wyceny przypadającej po dniu otrzymania przez jednostkę obsługującą ubezpieczenie odpowiednich dokumentów wskazanych w § 29 ust. 1 i 3, nie wcześniej niż z dnia następnego po dniu zakończenia realizacji wcześniejszych dyspozycji, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

4.    Jeżeli do jednostki obsługującej ubezpieczenie wpłynęły dyspozycje oszczędzającego dotyczące częściowego zwrotu

z rachunku IKE lub częściowej wypłaty z rachunku dodatkowego, to zmiany podziału inwestycyjnej części składki, określonej w § 9 ust. 1 regulaminu zostaną zrealizowane nie wcześniej niż w dniu, w którym nastąpiło zakończenie realizacji wcześniejszych dyspozycji w zakresie danego rachunku IKE lub rachunku dodatkowego, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

5.    Minimalna wysokość częściowej wypłaty z rachunku dodatkowego oraz maksymalna możliwa liczba częściowych wypłat

z rachunku dodatkowego w roku ubezpieczeniowym, o których mowa w ust. 2, określona jest we wniosku o zawarcie umowy

i potwierdzona w potwierdzeniu zawarcia umowy.

6.    Wysokość częściowego zwrotu z rachunku IKE nie może być niższa niż 1000 zł.

7.    Częściowego zwrotu z rachunku IKE, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, dokonuje się poprzez umorzenie z poszczególnych funduszy, udziałów jednostkowych w proporcjach odpowiadających wartości tych udziałów jednostkowych w danym funduszu do ich łącznej wartości na rachunku IKE.

8.    W dniu realizacji dyspozycji częściowego zwrotu z rachunku IKE przez jednostkę obsługującą ubezpieczenie, szacowana wartość rachunku IKE pozostała po realizacji dyspozycji nie może być niższa od wartości minimalnej, która jest równa 3500 zł.

9.    W przypadku złożenia przez oszczędzającego dyspozycji częściowej wypłaty z rachunku dodatkowego w wysokości większej niż wartość rachunku dodatkowego, PZU Życie SA dokona wypłaty w wysokości całości środków posiadanych na rachunku dodatkowym.

10.    W przypadku złożenia przez oszczędzającego, uposażonego lub osoby wymienione w § 27 ust. 2, wniosku o wypłatę z rachunku IKE w ratach, wnioskujący określa liczbę rat, z zastrzeżeniem ust. 11.

11.    PZU Życie SA określa, że:

1)    minimalna wysokość pojedynczej raty jest równa 500 zł;

2)    wypłata rat jest realizowana z częstotliwością miesięczną;

3) minimalna liczba rat wynosi 2; maksymalna liczba rat wynosi 60.

12.    W przypadku, o którym mowa w ust. 10, PZU Życie SA umorzy środki zgromadzone na rachunku IKE, a następnie dokona alokacji tych środków w funduszu gwarantowanym bądź,

w przypadku, gdy w momencie składania wniosku o wypłatę z rachunku IKE w ofercie PZU Życie SA fundusz taki nie występuje, w funduszu o najbezpieczniejszej strategii inwestycyjnej, z zastrzeżeniem ust. 13.

13.    W dniu realizacji umorzenia, o którym mowa w ust. 12, szacowana wysokość pojedynczej raty ustalana poprzez podzielenie wartości rachunku IKE przez liczbę rat określoną przez oszczędzającego, uposażonego lub osoby wymienione w § 27 ust. 2 nie może być niższa od minimalnej wysokości raty określonej w ust. 11 pkt 1.

14.    Środki, o których mowa w ust. 12, są:

1)    umarzane według wartości udziału jednostkowego z dnia najbliższej wyceny przypadającej po dniu otrzymania przez jednostkę obsługującą ubezpieczenie odpowiednich dokumentów wskazanych w § 29 ust. 1, a następnie

2)    alokowane w funduszu, o którym mowa w ust. 12, według wartości udziału jednostkowego z dnia najbliższej wyceny przypadającej po zakończeniu realizacji umorzenia środków.

15.    Wysokość raty ustalana jest poprzez podzielenie liczby udziałów jednostkowych zgromadzonych w funduszu, w którym zostały zaalokowane środki, o których mowa w ust. 12, przez liczbę

rat określoną przez oszczędzającego, uposażonego lub osoby wymienione w § 27 ust. 2.

16.    Wypłata pierwszej raty następuje najpóźniej według wartości udziału jednostkowego z dnia najbliższej wyceny następującej po alokacji środków, o której mowa w ust. 14 pkt 2.

17.    Wypłata kolejnych rat następuje według wartości udziału jednostkowego z dnia najbliższej wyceny przypadającej

po 30 dniach kalendarzowych od wypłaty poprzedniej raty.

18.    W przypadku likwidacji funduszu gwarantowanego, o którym mowa w ust. 12, PZU Życie SA zrealizuje przeniesienie środków, stanowiących wartość posiadanych udziałów jednostkowych likwidowanego funduszu, do funduszu o najbezpieczniejszej strategii inwestycyjnej. PZU Życie SA zawiadomi oszczędzającego, uposażonego lub osoby wymienione w § 27 ust. 2

o powyższym w terminie 14 dni od dnia likwidacji funduszu.

19.    W przypadku śmierci oszczędzającego po rozpoczęciu wypłaty z rachunku IKE w ratach uprawnieni otrzymają pozostałą do wypłaty część zobowiązania PZU Życie SA. w terminie, wskazanym w § 31 ust. 1.

§ 31

1.    PZU Życie SA wykonuje zobowiązania z tytułu:

1)    wypłaty jednorazowej z rachunku IKE lub wypłaty pierwszej raty z rachunku IKE, oraz

2)    wypłaty transferowej z rachunku IKE

najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów wskazanych w § 29 ust. 1 uzasadniających wykonanie zobowiązań, chyba że wnioskujący o wykonanie zobowiązania zażąda wypłaty w terminie późniejszym.

2.    PZU Życie SA wykonuje zobowiązania z tytułu zwrotu

z rachunku IKE przed upływem terminu wypowiedzenia umowy.

3.    Wraz z wykonaniem zobowiązania z tytułu wypłaty jednorazowej z rachunku IKE, lub wypłaty pierwszej raty z rachunku IKE albo wypłaty transferowej z rachunku iKe albo zwrotu

z rachunku IKE, PZU Życie SA wykonuje zobowiązanie z tytułu wypłaty z rachunku dodatkowego, o ile oszczędzający nie wystąpił wcześniej z wnioskiem o wykonanie zobowiązania z tytułu wypłaty z rachunku dodatkowego.

4.    PZU Życie SA wykonuje zobowiązania z tytułu:

1)    wypłaty z rachunku dodatkowego lub

2)    częściowej wypłaty z rachunku dodatkowego;

3)    częściowego zwrotu z rachunku IKE

najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów uzasadniających wykonanie zobowiązania.

5.    PZU Życie SA wypłaca świadczenie z tytułu śmierci oszczędzającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia

o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością, z zastrzeżeniem ust. 6.

6.    W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 5, wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do oszczędzającego okazało się niemożliwe, PZU Życie SA wypłaca świadczenie w ciągu 14 dni

©OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE

od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, z tym że bezsporna część świadczenia zostanie wypłacona w terminie wskazanym w ust. 5.

§ 32

1.    Świadczenie z tytułu śmierci oszczędzającego wypłacane jest w formie jednorazowej w pełnej należnej kwocie.

2.    PZU Życie SA wykonuje zobowiązanie z tytułu wypłaty z rachunku IKE w formie jednorazowej w pełnej należnej kwocie lub w ratach, zależnie od dyspozycji złożonej przez oszczędzającego lub uprawnionego zawartej w zgłoszeniu roszczenia.

3.    PZU Życie SA wykonuje zobowiązania w postaci:

1)    wypłaty z rachunku dodatkowego;

2)    częściowej wypłaty z rachunku dodatkowego;

3)    wypłaty transferowej z rachunku IKE;

4)    zwrotu z rachunku IKE;

5)    częściowego zwrotu z rachunku IKE;

w formie jednorazowej w pełnej należnej kwocie.

§ 33

1.    W przypadku, gdy PZU Życie SA w związku z wykonaniem któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy obowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pobrać i odprowadzić jakiekolwiek kwoty, w tym w szczególności kwoty na poczet zobowiązań podatkowych osób uprawnionych, kwoty pobrane i odprowadzone przez PZU Życie SA pomniejszają kwoty stosownych wypłat płatnych przez PZU Życie SA na podstawie umowy.

2.    Opodatkowanie zobowiązań PZU Życie SA regulują obowiązujące przepisy prawa dotyczące podatku dochodowego, w szczególności przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 34

Jeżeli świadczenie nie przysługuje w całości lub w części, PZU Życie SA informuje o tym niezwłocznie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wykonania zobowiązania.

§ 35

Wartość funduszu jest jedynym czynnikiem w metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, który może mieć wpływ na zmianę wysokości świadczeń PZU Życie SA.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 36

1. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby

oszczędzającego lub uprawnionego z umowy albo sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej.

2. Prawem właściwym w stosunkach wynikających z umowy jest prawo polskie.

§ 37

W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia

mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o IKE oraz

IKZE, ustawy o PPE, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne

stosowne przepisy prawa.

§ 38

1.    Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia PZU Życie SA mające związek z umową wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej przez oszczędzającego i PZU Życie SA i wywierają skutek prawny z chwilą doręczenia.

2.    Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia mające związek z umową kierowane do PZU Życie SA, wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej przez oszczędzającego i PZU Życie SA i wywierają skutek prawny

z chwilą doręczenia.

3.    PZU Życie SA i oszczędzający obowiązani są informować o każdej zmianie adresów.

§ 39

1.    Skargi i zażalenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, do każdej jednostki PZU Życie SA w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej i przedmiotu skargi lub zażalenia.

2.    Skargi i zażalenia są rozpatrywane przez jednostki organizacyjne lub Centralę PZU Życie SA zgodnie z zakresem ich działania.

3.    PZU Życie SA rozpatruje skargę lub zażalenie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania, i udziela pisemnej odpowiedzi, a w przypadku niemożności ich rozpatrzenia w powyższym terminie zawiadamia pisemnie wnoszącego o przyczynie zwłoki i nowym terminie rozpatrzenia.

4.    Z tytułu umowy przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych lub zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

5.    PZU Życie SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 40

1.    Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Nr UZ/98/2012 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

na Życie SA z dnia 19 kwietnia 2012 roku.

2.    Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 21 maja 2012 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych począwszy od tej daty.

REGULAMIN FUNDUSZY

Załącznik do Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie związanego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym IKE PZU Życie


Kod warunków: FKIP40

POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1

1.    Regulamin określa zasady i cele funkcjonowania funduszy oferowanych przez PZU Życie SA.

2.    Postanowienia regulaminu są wspólne dla wszystkich funduszy oferowanych przez PZU Życie SA w ramach indywidualnego ubezpieczenia na życie związanego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym IKE PZU Życie.

3.    Określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia, używane są w regulaminie w takim samym znaczeniu.

§ 2

1.    Cel oraz stopień ryzyka inwestycyjnego funduszy został określony w strategii inwestycyjnej, stanowiącej załącznik do regulaminu.

2.    PZU Życie SA może zaoferować nowe fundusze oraz likwidować fundusze.

3.    PZU Życie SA odpowiada za należytą staranność w zarządzaniu funduszem w oparciu o przyjętą dla danego funduszu strategię inwestycyjną.

4.    PZU Życie SA nie odpowiada za ryzyko inwestycyjne związane z wybranym przez oszczędzającego funduszem.

WARTOŚĆ FUNDUSZU

§ 3

1.    Wartość funduszy jest wyliczana w każdym dniu wyceny.

2.    Wartość funduszu w dniu wyceny wyliczana jest w oparciu

0    sumę wartości wszystkich aktywów funduszu wyznaczoną zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o rachunkowości

1    pomniejszaną o opłatę z tytułu zarządzania funduszem.

3.    W zakresie dozwolonym prawem PZU Życie SA zastrzega sobie prawo pomniejszania wartości danego funduszu o kwotę podatków obciążających PZU Życie SA w związku z aktywami funduszu.

UDZIAŁY JEDNOSTKOWE

§ 4

1.    Każdy fundusz podzielony jest na udziały jednostkowe o jednakowej wartości.

2.    Wartość udziału jednostkowego ustalana jest każdorazowo

na dzień wyceny i pozostaje niezmienna od dnia wyceny do dnia poprzedzającego następny dzień wyceny włącznie.

NABYCIE UDZIAŁÓW JEDNOSTKOWYCH § 5

1.    Nabycie udziałów jednostkowych następuje w dniu wyceny, na warunkach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

2.    Nabycie udziałów jednostkowych w funduszu powoduje nabycie jednostek uczestnictwa w odpowiednim funduszu inwestycyjnym określonym w strategii inwestycyjnej stanowiącej załącznik do regulaminu, po czym udziały jednostkowe są zapisywane na rachunku oszczędzającego.

3.    Udziały jednostkowe nabywane są według wartości udziału jednostkowego, obliczonej na dzień wyceny.

4.    W celu obliczenia liczby udziałów jednostkowych danego funduszu, które będą przekazane na rachunek oszczędzającego:

1) oblicza się wartość alokowanej składki w danym funduszu,

2) wartość alokowanej składki dzieli się przez wartość udziału jednostkowego danego funduszu obowiązującą na dzień wyceny, w którym następuje nabycie udziałów jednostkowych.

, Fundusz może zawiesić nabywanie udziałów jednostkowych.

§ 6

, W ramach rachunku IKE oszczędzającemu przysługuje prawo do podziału inwestycyjnej części składki pomiędzy fundusze. W tym celu oszczędzający może dokonać wyboru jednego z dwóch programów inwestowania: programu rekomendowanego lub programu indywidualnego.

, W przypadku dokonania przez oszczędzającego wyboru rekomendowanego programu inwestowania podział inwestycyjnej części składki na poszczególne fundusze uzależniony jest od wieku oszczędzającego i realizowany zgodnie z poniższą tabelą.

3. W przypadku programu rekomendowanego w każdym roku, w pierwszym dniu wyceny przypadającym po 31 sierpnia, dokonywana jest zamiana udziałów jednostkowych zapewniająca uzyskanie procentowego podziału środków ulokowanych w poszczególnych funduszach, przewidzianego dla oszczędzających, które w danym roku kalendarzowym osiągnęły lub osiągną wiek podany w tabeli.

§ 7

1.    Oszczędzający, który wskazał indywidualny program inwestowania, dokonuje wyboru funduszy, do których będą wnoszone inwestycyjne części składki. Oszczędzający dokonuje wyboru co najmniej jednego funduszu.

2.    Wskazany przez oszczędzającego sposób podziału inwestycyjnej części składki w poszczególnych funduszach powinien być określony procentowo z dokładnością do 1% oraz stanowić łącznie 100%.

3.    W przypadku programu indywidualnego w każdym roku, w pierwszym dniu wyceny przypadającym po 31 sierpnia, dokonywana jest zamiana udziałów jednostkowych zapewniająca uzyskanie procentowego podziału środków ulokowanych w poszczególnych funduszach, zgodnego z aktualnie obowiązującym sposobem podziału, o którym mowa w ust. 1.

§ 8

W ramach rachunku dodatkowego oszczędzającemu przysługuje

prawo wskazania jednego funduszu, w którym inwestowane będą

inwestycyjne części składek przekraczające limit określony w ustawie o IKE oraz IKZE.

§ 9

1.    Oszczędzający może dokonać zmiany podziału inwestycyjnej części składki polegającej w szczególności na:

1)    zmianie programu inwestowania,

2)    zmianie procentowego podziału środków lokowanych

w poszczególnych funduszach w ramach indywidualnego programu oszczędzania lub

3)    zmianie funduszu w ramach rachunku dodatkowego.

2.    Zmiana podziału inwestycyjnej części składki ma zastosowanie

do wszystkich przekazanych oraz kolejnych składek po otrzymaniu przez PZU Życie SA dyspozycji oszczędzającego.

3.    Za zmianę podziału inwestycyjnej części składki PZU Życie SA pobiera opłatę w wysokości określonej we wniosku i potwierdzonej w potwierdzeniu zawarcia umowy.

UMORZENIE UDZIAŁÓW JEDNOSTKOWYCH § 10

1.    Umorzenie udziałów jednostkowych następuje w dniu wyceny

w przypadkach przewidzianych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz regulaminie, w terminach i na warunkach w nich określonych.

2.    Umorzenie udziałów jednostkowych powoduje odkupienie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

3.    Udziały jednostkowe umarzane są według wartości udziału jednostkowego obliczonego na dzień wyceny.

4.    W celu obliczenia wartości umarzanych udziałów jednostkowych:

1)    mnoży się liczbę umarzanych udziałów jednostkowych

w danym funduszu przez wartość udziału jednostkowego na dzień wyceny, w którym następuje umorzenie udziałów jednostkowych,

2)    sumuje się wartości umorzonych udziałów jednostkowych w poszczególnych funduszach.

LIKWIDACJA FUNDUSZU

1.    PZU Życie SA przysługuje prawo likwidacji funduszu.

2.    W terminie 90 dni przed dniem likwidacji PZU Życie SA zawiadamia oszczędzającego o planowanej likwidacji funduszu i wzywa oszczędzającego do złożenia dyspozycji przeznaczenia środków, stanowiących wartość posiadanych udziałów jednostkowych likwidowanego funduszu.

3.    Dyspozycję przeznaczenia środków należy doręczyć PZU Życie SA nie później niż na 14 dni przed dniem likwidacji funduszu. Za realizację dyspozycji przeniesienia środków do innego funduszu PZU Życie SA nie pobiera opłaty.

4.    Dniem likwidacji funduszu jest dzień wyceny, w którym następuje umorzenie wszystkich udziałów jednostkowych likwidowanego funduszu.

5.    Jeżeli dyspozycja, o której mowa w ust. 3, nie zostanie doręczona PZU Życie SA w terminie 14 dni przed dniem likwidacji,

PZU Życie SA dokonuje przeniesienia środków na fundusz lub fundusze wskazane w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2.

ZAOKRĄGLENIA

§ 12

Kwoty i wartości wymienione w niniejszym regulaminie ustala się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, z tym, że liczbę udziałów jednostkowych ustala się z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1.    W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o IKE oraz IKZE, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.

2.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21 maja 2012 roku

i ma zastosowanie do umów zawieranych począwszy od tej daty.

WYKAZ OFEROWANYCH FUNDUSZY

Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszy stanowiącego załącznik do Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie związanego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym IKE PZU Życie


1. Fundusze możliwe do wyboru w ramach rachunku IKE

2. Fundusze możliwe do wyboru w ramach rachunku dodatkowego

Lp.

Nazwa funduszu

Kod funduszu

Lp.

Nazwa funduszu

Kod funduszu

1.

Fundusz Akcji

PWA06

1.

Fundusz Akcji

PWA06

2.

Fundusz Stabilnego Wzrostu

PWW06

2.

Fundusz Stabilnego Wzrostu

PWW06

3.

Fundusz Papierów Dłużnych

PWD06

3.

Fundusz Papierów Dłużnych

PWD06

4.

Fundusz Gotówkowy

ZZP12

4.

Fundusz Gotówkowy

ZZP12

5.

Fundusz Akcji Nowa Europa

ZZI07

5.

Fundusz Akcji Nowa Europa

ZZI07

6.

Fundusz Zrównoważony

ZZZ19

6.

Fundusz Zrównoważony

ZZZ19

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

Załącznik nr 2 do Regulaminu Funduszy stanowiącego załącznik do Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie związanego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym IKE PZU Życie


1.    Cel inwestycyjny

Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat funduszu. Realizując cel inwestycyjny, fundusz lokuje 100% aktywów w jednostki uczestnictwa odpowiedniego funduszu inwestycyjnego, zgodnie z pkt 2. Wartości udziałów jednostkowych funduszu odpowiadają wartościom jednostek uczestnictwa odpowiedniego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych zawierają obowiązujące prospekty informacyjne tych funduszy.

2.    Kryteria doboru aktywów stanowiących pokrycie funduszu. Zasady dywersyfikacji aktywów

Aktywa funduszu mogą stanowić wyłącznie jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego:

3.    Likwidacja funduszu

W przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego PZU Życie SA zlikwiduje fundusz, który lokuje aktywa w likwidowany fundusz inwestycyjny na podstawie §11 Regulaminu.

4.    Postanowienia końcowe

Niniejsza strategia wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 roku.

PZUŻ 8600/5 PZUŻ 8607/4 PZUŻ 8608/3 PZUŻ 8619/4

C 801 102 102 pzu.pl