PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.

Spis treści

Rozdział I Postanowienia ogólne ............................................................................................................................................................................. str.     2

Definicje .....................................................................................................................................................................................................................   str.     2

Przedmiot ubezpieczenia ..........................................................................................................................................................................................   str.     6

Zakres terytorialny ...................................................................................................................................................................................................... str.     7

Rozdział II Ubezpieczenie AC ..................................................................................................................................................................................   str.     7

Zakres ubezpieczenia ................................................................................................................................................................................................. str.     7

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia ......................................................................................................................................................................   str.     7

Zmniejszenia zakresu ubezpieczenia......................................................................................................................................................................... str.     8

Koszty dodatkowe ....................................................................................................................................................................................................   str.     8

Wyłączenia odpowiedzialności................................................................................................................................................................................   str.     8

Suma ubezpieczenia .................................................................................................................................................................................................   str.     9

Składka ubezpieczeniowa. Zniżki i zwyżki składki ubezpieczeniowej zależne od przebiegu ubezpieczenia

(system bonus-malus, system WIS).........................................................................................................................................................................   str.     9

Ogólne zasady ustalania wysokości odszkodowania ..........................................................................................................................................   str.   11

Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku kradzieży............................................................................................................................... str.   11

Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku szkody częściowej .............................................................................................................. str.   11

Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku szkody całkowitej ................................................................................................................ str.   11

Szkody powstałe za granicą RP...............................................................................................................................................................................   str.   12

Rozdział III Ubezpieczenie MC..................................................................................................................................................................................   str.   12

Zakres ubezpieczenia ................................................................................................................................................................................................. str.   12

Koszty dodatkowe ....................................................................................................................................................................................................   str.   12

Wyłączenia odpowiedzialności ...............................................................................................................................................................................   str.   12

Suma ubezpieczenia .................................................................................................................................................................................................   str.   13

Składka ubezpieczeniowa ........................................................................................................................................................................................   str.   13

Ogólne zasady ustalania wysokości odszkodowania ..........................................................................................................................................   str.   13

Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku kradzieży............................................................................................................................... str.   13

Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku szkody częściowej .............................................................................................................. str.   13

Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku szkody całkowitej ................................................................................................................ str.   13

Rozdział IV Ubezpieczenie PAP ...............................................................................................................................................................................   str.   14

Zakres ubezpieczenia ................................................................................................................................................................................................. str.   14

Wariant Super ............................................................................................................................................................................................................   str.   14

Wariant Komfort ........................................................................................................................................................................................................   str.   16

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia ......................................................................................................................................................................   str.   17

Wyłączenia odpowiedzialności ...............................................................................................................................................................................   str.   18

Składka ubezpieczeniowa ........................................................................................................................................................................................   str.   18

Rozdział V Ubezpieczenie PAS ................................................................................................................................................................................   str.   18

Zakres ubezpieczenia ................................................................................................................................................................................................. str.   18

Koszty dodatkowe ....................................................................................................................................................................................................   str.   18

Wyłączenia odpowiedzialności ...............................................................................................................................................................................   str.   18

Suma ubezpieczenia .................................................................................................................................................................................................   str.   18

Składka ubezpieczeniowa ........................................................................................................................................................................................   str.   19

Ustalenie kosztów usług assistance .......................................................................................................................................................................   str.   19

Rozdział VI Ubezpieczenie NNW .............................................................................................................................................................................   str.   19

Zakres ubezpieczenia ................................................................................................................................................................................................. str.   19

Rodzaje i wysokość świadczeń ..............................................................................................................................................................................   str.   19

Wyłączenia odpowiedzialności................................................................................................................................................................................   str.   20

Suma ubezpieczenia .................................................................................................................................................................................................   str.   20

Składka ubezpieczeniowa ........................................................................................................................................................................................   str.   20

Ustalanie wysokości i wypłata świadczeń .............................................................................................................................................................   str.   20

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49, kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, infolinia: 801 102 102

Rozdział VII Ubezpieczenie NNW Max ..................................................................................................................................................................... str. 21

Zakres ubezpieczenia ...............................................................................................................................................................................................   str. 21

Rodzaje i wysokość świadczeń ................................................................................................................................................................................ str. 21

Wyłączenia odpowiedzialności ................................................................................................................................................................................ str. 21

Suma ubezpieczenia .................................................................................................................................................................................................   str. 21

Składka ubezpieczeniowa ........................................................................................................................................................................................   str. 22

Ustalanie wysokości i wypłata świadczeń ............................................................................................................................................................... str. 22

Rozdział VIII Ubezpieczenie Zielona Karta ............................................................................................................................................................... str. 22

Zakres ubezpieczenia ...............................................................................................................................................................................................   str. 22

Suma gwarancyjna....................................................................................................................................................................................................   str. 22

Składka ubezpieczeniowa ........................................................................................................................................................................................   str. 22

Rozdział IX Postanowienia wspólne ........................................................................................................................................................................ str. 22

Zawarcie umowy ubezpieczenia ..............................................................................................................................................................................   str. 22

Okres ubezpieczenia ................................................................................................................................................................................................   str. 23

Początek i koniec odpowiedzialności PZU SA ....................................................................................................................................................... str. 23

Przeniesienie praw z umowy: AC, MC, PAS, PAP i NNW ........................................................................................................................................ str. 24

Przeniesienie praw z umowy Zielonej Karty............................................................................................................................................................. str. 24

Składka ubezpieczeniowa ........................................................................................................................................................................................   str. 24

Zwrot składki ubezpieczeniowej ..............................................................................................................................................................................   str. 24

Postępowanie w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ................................................................................................................................ str. 24

Wypłata odszkodowania lub świadczenia ............................................................................................................................................................... str. 26

Obowiązki PZU SA.....................................................................................................................................................................................................   str. 27

Roszczenia regresowe .............................................................................................................................................................................................. str. 27

Postanowienia końcowe ........................................................................................................................................................................................... str. 28


 


Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1.  PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (zwane dalej „OWU”) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną (zwaną dalej „PZU SA”) z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jed­nostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi.

2.   OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia:

1)  autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub śred­niego przedsiębiorcy;

2)   minicasco;

3)   PZU Auto Pomoc;

4)   PZU AutoSzyba;

5)   następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego;

6)   następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego NNW Max;

7)   odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicz­nych w ruchu zagranicznym,

z zastrzeżeniem § 57 ust. 4-7.

§ 2

1.  W porozumieniu z ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w OWU.

2.   PZU SA zobowiązany jest przedstawić ubezpieczającemu różnicę między treścią umowy ubezpieczenia a OWU w formie pisemnej przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W razie niedopełnienia tego obowiązku PZU SA nie może powoływać się na różnicę nie­korzystną dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji.

3.  W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie odpo­wiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

Definicje

§ 3

W rozumieniu OWU użyte niżej określenia oznaczają:

1)  AC - ubezpieczenie autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy;

2)   awaria pojazdu - wynikające z przyczyny wewnętrznej, nagłe i niespodziewane zatrzymanie funkcjonowania ele­mentu mechanicznego, elektronicznego, elektrycznego, pneumatycznego lub hydraulicznego pojazdu oraz zatrzy­manie funkcjonowania lub uszkodzenie elementów połączo­nych lub współpracujących z elementem, który uległ awarii; w PAP za awarię pojazdu uważa się tylko te spośród wymie­nionych powyżej okoliczności, które powodują unieruchomie­nie pojazdu lub awarię oświetlenia zewnętrznego, wyciera­czek, pasów bezpieczeństwa, autoalarmu, lub zamarznięcie paliwa; w PAP za awarię pojazdu nie uważa się rozładowania akumulatora, przepalenia żarówki i awarii ogumienia;

3)   awaria ogumienia - wynikające z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej przebicie lub wystrzelenie opony lub dętki, nie­sprawne wentyle, uchodzenie powietrza z opony lub dętki;

4)   bójka - starcie trzech albo więcej osób wzajemnie zadają­cych sobie razy, z których każda występuje w podwójnym charakterze - jako napadnięty i napastnik;

5)   czasowa niezdolność do pracy - powstała w następstwie wypadku ubezpieczeniowego czasowa niezdolność ubez­pieczonego do wykonywania pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie, udokumentowana zaświadczeniem lekarskim

o    czasowej niezdolności do pracy wystawionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

6)   części oryginalne serwisowe - części zamienne produ­kowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produk­cyjnymi ustalonymi przez producenta pojazdu danej marki, rekomendowane przez producenta tego pojazdu i dystrybu­owane w autoryzowanych przez producenta pojazdu punk­tach sprzedaży;

7)   części oryginalne - części zamienne produkowane zgod­nie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalo­nymi przez producenta pojazdu danej marki, których pro­ducent zaświadcza, że zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi producenta tego pojazdu i są tej samej jakości co części stosowane do montażu pojazdu przez jego producenta, dostępne w ofercie dostawców niezależnych od producenta pojazdu;

8)   części porównywalnej jakości - części zamienne, których producent zaświadcza, że są tej samej jakości co części stoso­wane do montażu pojazdu danej marki przez jego producenta;

9)   dokument ubezpieczenia - polisa bądź inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

10) dokumenty pojazdu - dowód rejestracyjny i karta pojazdu, jeżeli została wydana dla pojazdu;

11)   hospitalizacja - pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie zajścia wypadku ubezpieczeniowego trwa­jący nieprzerwanie, dłużej niż jeden dzień:

a)  którego celem jest poddanie się uzasadnionemu sta­nem zdrowia leczeniu i który jest niezbędny z medycz­nego punktu widzenia, a odroczenie w czasie pomocy medycznej w szpitalu mogłoby skutkować utratą zdro­wia lub życia lub

b)  związany z leczeniem stanów powstałych w następ­stwie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, których nie można leczyć ambulatoryjnie;

za dzień pobytu w szpitalu uważa się dzień kalendarzowy, w którym ubezpieczony przebywał w szpitalu, niezależnie od tego, ile czasu w danym dniu trwał jego pobyt, przy czym za pierwszy dzień przyjmuje się dzień rejestracji, a za ostatni - dzień wypisu ze szpitala;

12)   inny pojazd:

a)  w AC i MC - pojazd nie objęty odpowiednio umową AC albo umową MC,

b)  w PAP - pojazd unieruchomiony w związku z ruchem pojazdu, którego dotyczy PAP, gdy odpowiedzialność za szkodę ponosi posiadacz pojazdu, którego dotyczy PAP, objęty jednocześnie przez PZU SA ochroną ubez­pieczeniową w zakresie OC tego pojazdu;

13)   kierowca - kierujący pojazdem;

14)   klient indywidualny - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i ubezpieczająca pojazdy nie wykorzystywane do działalności gospodarczej;

15)   koszt naprawy lub wymiany szyby - koszt szyby i usługi polegającej na zamontowaniu szyby lub koszt usługi pole­gającej na naprawieniu szyby, w tym koszty wymiany lub naprawy elementów na stałe związanych z szybą: uszczelki, listwy, uchwyty, ogrzewanie - o ile uszkodze­nia lub zniszczenia tych elementów powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem szyby lub ich wymiana wynika z technologii naprawy lub wymiany szyby, z wyłą­czeniem kosztów innych napraw w pojeździe;

16)   kradzież - zabranie mienia w celu jego przywłaszczenia przez osobę niebędącą osobą uprawnioną do korzystania z tego mienia;

17)   leczenie:

a)  wizyty lekarskie, zabiegi ambulatoryjne, zabiegi opera­cyjne, badania zlecone przez lekarza, rehabilitację,

b)  przyjmowanie leków, stosowanie środków opatrunko­wych przepisanych przez lekarza,

c)  leczenie szpitalne,

d)  transport z miejsca zajścia wypadku ubezpieczeniowe­go do szpitala, ambulatorium lub innego miejsca udzie­lenia pierwszej pomocy medycznej, z wyłączeniem transportu między placówkami medycznymi i z placówki medycznej do miejsca pobytu lub miejsca zamieszka­nia ubezpieczonego oraz dojazdów ubezpieczonego w związku z okolicznościami wymienionymi w lit. a-c;

18)   leczenie uciążliwe - związane z wypadkiem ubezpiecze­niowym leczenie ubezpieczonego, w wyniku którego ubez­pieczony przeszedł operację chirurgiczną lub był hospita­lizowany przez okres co najmniej 5 dni, a nie stwierdzono trwałego uszczerbku na zdrowiu;

19)   mały lub średni przedsiębiorca - posiadacz mniej niż 20 pojazdów, będący:

a)  osobą prawną,

b)  jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną,

c)  osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i ubezpieczającą pojazdy wykorzystywane do działalno­ści gospodarczej;

20)   MC - ubezpieczenie minicasco;

21)   miejsce zamieszkania (siedziba) - w PAP:

a)  jeżeli właścicielem oraz posiadaczem pojazdu jest ta sama osoba - adres w RP wskazany w umowie PAP jako miejsce zamieszkania (siedziba) właściciela pojazdu,

b)  jeżeli posiadaczem pojazdu jest osoba, o której mowa w pkt 31 lit. a - adres w RP wskazany w umowie PAP jako miejsce zamieszkania (siedziba) posiadacza pojazdu;

22)   nagłe zachorowanie - powstały w sposób nagły stan choro­bowy zagrażający życiu lub zdrowiu, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej;

23)   naprawa na miejscu:

a)  w PAP - usunięcie przez przedstawiciela PZU SA uster­ki technicznej w zakresie niezbędnym do kontynuowania jazdy, bez konieczności holowania pojazdu do warsztatu,

b)  w NNW i NNW Max - zespół czynności, jakie wykonu­je ubezpieczony podczas postoju pojazdu, związanych z unieruchomieniem pojazdu, mających na celu kontrolę stanu technicznego pojazdu lub usunięcie przyczyny unie­ruchomienia;

24)   nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przy­czyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony nie­zależnie od swojej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł;

25)   niezdolność do pracy - trwała i całkowita niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie oraz do samodzielnej egzystencji, będąca wyłącznym następ­stwem wypadku ubezpieczeniowego;

26)   NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego;

27)   NNW Max - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu mecha­nicznego;

28)   OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywil­nej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów;

29)   okres eksploatacji pojazdu - okres liczony od daty pierw­szej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, a jeżeli:

a)  pierwsza rejestracja nastąpiła w innym roku niż rok pro­dukcji pojazdu, to okres eksploatacji liczony jest od dnia 31 grudnia roku produkcji pojazdu,

b)  nie jest znana data pierwszej rejestracji pojazdu, to okres eksploatacji liczony jest od dnia 31 maja roku produkcji pojazdu;

dla celów ustalenia wysokości odszkodowania okres eksplo­atacji pojazdu liczony jest do dnia zajścia wypadku ubezpie­czeniowego;

30)   operacja chirurgiczna - zabieg medyczny wykonany w placówce medycznej przez lekarza uprawnionego do jego wykonania, w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym, nie­zbędny z medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu, powstałych w następstwie wypadku ubezpieczeniowego i przeprowa­dzony metodą:

a)  otwartą lub

b)  endoskopową;

za operację chirurgiczną nie uważa się następujących zabie­gów medycznych: punkcji, biopsji, iniekcji, nakłucia, cewniko­wania, zgłębnikowania, kaniulacji, dializy, blokady, wenesek- cji, tamponady, wziernikowania;

31)   osoba uprawniona do korzystania z pojazdu - w AC, MC i PAS:

a)  korzystający z pojazdu na podstawie umowy leasingu albo kredytobiorca, któremu bank oddał przewłaszczony pojazd do używania albo

b)  inna niż określona w lit. a osoba, która faktycznie włada pojazdem za zgodą właściciela, w szczególności na pod­stawie umowy użyczenia, przechowania, komisu, w ra­mach stosunku pracy albo

c)  osoba, która faktycznie włada pojazdem za zgodą osoby,

o   której mowa w lit. a albo lit. b albo

d)  osoba, której osoba określona w lit. a, lit. b albo lit. c ze­zwoliła grzecznościowo na jednorazowe, krótkotrwałe skorzystanie z pojazdu;

32)   otwieranie lub zamykanie drzwi lub bramy garażu lub posesji - zespół czynności, jakie wykonuje kierowca w związku z otwieraniem lub zamykaniem drzwi garażu lub bramy garażu lub posesji w celu wjazdu do tego garażu lub na teren tej posesji lub wyjazdu z tego garażu lub z terenu tej posesji;

33)   PAP - ubezpieczenie PZU Auto Pomoc;

34)   PAS - ubezpieczenie PZU AutoSzyba;

35)   placówka medyczna - zakład opieki zdrowotnej działa­jący zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w RP lub lekarz prowadzący praktykę lekarską na podstawie ustawy

o      zawodach lekarza i lekarza dentysty;

36)   pobieranie paliwa - zespół czynności, jakie wykonuje kierowca na stacji paliw w związku z obsługą dystrybutora paliwa, nalewaniem paliwa oraz droga kierowcy od dystry­butora paliwa do kasy i powrót do pojazdu;

37)   pojazd - pojazd wskazany w umowie ubezpieczenia, speł­niający warunki, o których mowa w § 4 i § 5; w NNW Max pojazd spełniający warunki, o których mowa w § 4 i § 5;

38)   pomieszczenie zamknięte - pomieszczenie zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową lub pomieszczenie zamknięte z wykorzy­staniem atestowanego systemu zamykania elektromecha­nicznego, nie przeznaczone do przechowywania pojazdów stanowiących własność różnych właścicieli;

39)   Porozumienie Wielostronne - umowa zawarta między biurami narodowymi z państw członkowskich Unii Euro­pejskiej, państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz państw stowarzyszonych, określająca wzajemne stosunki między biurami narodowymi;

40)   praca zarobkowa - forma świadczenia pracy za wynagro­dzeniem w ramach umowy o pracę, umowy cywilnopraw­nej, a także w zakresie wykonywania działalności gospo­darczej we własnym imieniu; za pracę zarobkową uważa się również prowadzenie gospodarstwa rolnego;

41)   przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - nie­zbędne z medycznego punktu widzenia wyroby medyczne, zastępujące utracone narządy (organy) lub wspomagające utraconą funkcję narządów (organów), zalecone przez lekarza;

42)   przedstawiciel PZU SA - przedsiębiorca współpracujący z PZU SA, świadczący usługi assistance objęte PAS lub PAP;

43)   przepalenie żarówki - całkowite zużycie żarówki świateł: mijania, hamowania, tylnych, cofania lub kierunkowskazu;

44)   przywłaszczenie pojazdu - bezprawne włączenie pojazdu do swojego majątku lub wykonywanie wobec niego w inny sposób uprawnień właściciela przez osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu, w szczególności odmowa zwrotu pojazdu na wezwanie jego właściciela w związku z rozwią­zaniem albo wygaśnięciem umowy uprawniającej do korzy­stania z pojazdu;

45)   PZU Pomoc - jednostka działająca na rzecz PZU SA, do której ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu, zobowiązany jest zgłosić zajście wypadku ubezpieczenio­wego objętego PAP lub PAS; zgłoszenie to może nastąpić telefonicznie pod numerami wskazanymi w dokumencie ubezpieczenia, a w przypadku PAS także z zastosowa­niem formularza zgłoszenia szkody dostępnego na stronie internetowej. PZU Pomoc działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;

46)   rehabilitacja - niezbędne z medycznego punktu widzenia leczenie usprawniające następstwa wypadku ubezpiecze­niowego, wykonywane przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia;

47)   rozładowanie akumulatora - rozładowanie akumulatora z przyczyn nie wynikających z jego zużycia eksploatacyj­nego, po którym możliwe jest jego doładowanie i dalsze użytkowanie bez konieczności ponownego doładowywania ze źródła pochodzącego z zewnątrz pojazdu;

48)   rozładowywanie pojazdu - zespół czynności, jakie wyko­nuje ubezpieczony, polegających wyłącznie na wyjmowaniu elementów ładunku z pojazdu na zewnątrz pojazdu do chwili, gdy ładunek znalazł się już poza pojazdem; nie dotyczy czynności polegających na przenoszeniu ładunku po jego wyjęciu z pojazdu do miejsca przeznaczenia ładunku;

49)   RP - Rzeczpospolita Polska;

50)   ruch pojazdu - sytuacje, gdy pojazd porusza się wskutek pracy silnika lub siłą bezwładności;

51)   Sieć Naprawcza PZU - grupa wyselekcjonowanych warsz­tatów (autoryzowanych, jak również niezależnych) współ­pracujących z PZU SA, w tym grupa warsztatów realizu­jących świadczenia w ramach opcji PZU Auto Non Stop,

o      której mowa w § 9 ust. 2 pkt 1; wykaz warsztatów Sieci Naprawczej PZU jest dostępny na stronie internetowej oraz w jednostkach organizacyjnych PZU SA;

52)   suma gwarancyjna - w Zielonej Karcie kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności PZU SA na jeden wypa­dek ubezpieczeniowy, który zaszedł w okresie ubezpie­czenia, bez względu na liczbę poszkodowanych, ustalana odrębnie dla szkód na osobie i szkód w mieniu, określona w OWU;

53)   suma ubezpieczenia:

a)  w AC, MC i PAS - kwota stanowiąca górną granicę od­powiedzialności PZU SA na wszystkie wypadki ubez­pieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia, określona odpowiednio w umowie AC, umowie MC albo umowie PAS,

b)  w NNW - kwota stanowiąca podstawę ustalania świad­czeń przysługujących z tytułu NNW w stosunku do jed­nego ubezpieczonego i na jeden wypadek ubezpiecze­niowy, który zaszedł w okresie ubezpieczenia, określona w umowie NNW, z zastrzeżeniem § 42 ust. 1 pkt 5-8, ust. 2 i ust. 3 oraz § 46 ust. 9 i ust. 11,

c)  w NNW Max - kwota stanowiąca podstawę ustalania świadczeń przysługujących z tytułu NNW Max na je­den wypadek ubezpieczeniowy, który zaszedł w okresie ubezpieczenia, określona w umowie NNW Max, z za­strzeżeniem § 52 ust. 7;

54)   składka ubezpieczeniowa - wynagrodzenie należne PZU SA z tytułu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej;

55)   szkoda całkowita - uszkodzenie pojazdu w takim zakre­sie, że koszty jego naprawy ustalone według zasad okre­ślonych w § 18 ust. 2 albo § 28 ust. 2 przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania;

56)   szkoda częściowa - szkoda inna niż szkoda całkowita, kradzieżowa lub eksploatacyjna;

57)   szkoda eksploatacyjna - szkoda powstała w wyniku zuży­cia, korozji, utlenienia lub zawilgocenia pojazdu, jego czę­ści lub wyposażenia;

58)   szkoda kradzieżowa - kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia, lub uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia;

59)   szpital - zakład opieki zdrowotnej świadczący przy wyko­rzystaniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielę­gniarskiego całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki i leczenia; pojęcie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodków sanato­ryjnych i uzdrowiskowych, prewentoriów i szpitali sanatoryj­nych;

60)   szyba porównywalnej jakości - szyba stanowiąca część porównywalnej jakości;

61)   trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia;

62)   ubezpieczający - osoba zawierająca z PZU SA umowę ubezpieczenia;

63)   ubezpieczony - osoba, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia, będąca:

a)  w AC, MC i PAS - właścicielem pojazdu,

b)  w PAP i NNW - nie wskazanym imiennie, odpowiednio w umowie NNW albo w umowie PAP, kierowcą lub pa­sażerem pojazdu,

c)  w NNW Max - wskazanym imiennie w umowie NNW Max, kierowcą lub pasażerem pojazdu,

d)  w Zielonej Karcie - posiadaczem pojazdu lub kierowcą;

64)   udział własny - w AC, MC i PAS - przewidziana w OWU lub w umowie ubezpieczenia, wyrażona procentowo w sto­sunku do sumy ubezpieczenia albo odszkodowania kwota pomniejszająca odszkodowanie, stanowiąca ryzyko własne ubezpieczonego; w przypadku udziału własnego wyrażo­nego procentowo w stosunku do odszkodowania, podstawę obliczenia kwoty udziału własnego stanowi kwota odszko­dowania przed pomniejszeniem jej o udział własny; w przy­padku zbiegu udziałów własnych z różnych tytułów, odszko­dowanie pomniejsza się o każdy udział własny obliczony według powyższych zasad;

65)   umowa AC - umowa ubezpieczenia AC zawarta z PZU SA;

66)   umowa MC - umowa ubezpieczenia MC zawarta z PZU SA;

67)   umowa NNW - umowa ubezpieczenia NNW zawarta z PZU SA;

68)   umowa NNW Max - umowa ubezpieczenia NNW Max zawarta z PZU SA;

69)   umowa OC - umowa ubezpieczenia OC zawarta z PZU SA;

70)   umowa PAP - umowa ubezpieczenia PAP zawarta z PZU SA;

71)   umowa PAS - umowa ubezpieczenia PAS zawarta z PZU SA;

72)   unieruchomienie pojazdu - brak możliwości poruszania się pojazdem w następstwie zajścia okoliczności powodu­jących niewłaściwe funkcjonowanie pojazdu lub uniemożli­wiających jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z przepi­sami ustawy Prawo o ruchu drogowym;

73)   uposażony - w NNW i NNW Max - osoba wskazana imien­nie przez ubezpieczonego jako upoważniona do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego;

74)   uszkodzenie ciała - uszkodzenie organu lub narządu spo­wodowane wypadkiem ubezpieczeniowym; w PAP - uszko­dzenie organu lub narządu, które zagraża życiu ubezpie­czonego albo może spowodować w krótkim czasie poważne pogorszenie się jego stanu zdrowia lub zagrażać jego życiu, jeżeli nie zostanie mu szybko udzielona odpowiednia pomoc medyczna;

75)   używanie pojazdu:

a)  wsiadanie lub wysiadanie z pojazdu,

b)  załadowywanie lub rozładowywanie pojazdu,

c)  zatrzymanie lub postój pojazdu,

d)  naprawa na miejscu,

e)  otwieranie lub zamykanie drzwi lub bramy garażu lub po­sesji,

f)    pobieranie paliwa;

76)   wartość pojazdu - wartość pojazdu ustalana przez PZU SA na podstawie aktualnych na dzień ustalenia tej war­tości notowań rynkowych cen pojazdu danej marki i typu, z uwzględnieniem jego pochodzenia, roku produkcji, okresu eksploatacji, wyposażenia, przebiegu, stanu technicznego

i       charakteru eksploatacji; notowania stanowiące podstawę ustalenia wartości pojazdu zawarte są w katalogu (informa­torze) cen pojazdów wymienionym w umowie ubezpieczenia

-       w przypadku braku notowań rynkowych danego pojazdu wartość pojazdu ustala się metodą wyceny indywidualnej; w przypadku pojazdu fabrycznie nowego, którego nabycie jest potwierdzone fakturą VAT, wartość pojazdu nie ulega zmianie dla celów danej umowy ubezpieczenia w okresie 6 miesięcy od daty wystawienia tej faktury VAT;

za wartość pojazdu brutto uważa się wartość pojazdu uwzględniającą naliczony przy jego nabyciu podatek VAT obliczony według stawki obowiązującej dla tego rodzaju pojazdów;

za wartość pojazdu netto uważa się wartość pojazdu bez uwzględnienia naliczonego podatku VAT obliczonego według stawki obowiązującej dla tego rodzaju pojazdów; za stałą wartość pojazdu uważa się wartość pojazdu usta­loną według powyższych zasad w dniu zawarcia umowy AC;

77)   wiek ubezpieczonego albo osoby uprawnionej do korzy­stania z pojazdu - różnica lat pomiędzy rokiem kalendarzo­wym, na który przypada pierwszy dzień okresu ubezpieczenia

i rokiem urodzenia ubezpieczonego albo osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu;

78)   włamanie - pokonanie zabezpieczenia pojazdu przewi­dzianego w jego konstrukcji lub zabezpieczenia przeciwkra- dzieżowego, w celu dostania się do wnętrza pojazdu przez osobę niebędącą ubezpieczonym albo osobą uprawnioną do korzystania z pojazdu, bez zabrania pojazdu w celu krótko­trwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposa­żenia;

79)   wsiadanie do pojazdu - zespół czynności, jakie wyko­nuje ubezpieczony od momentu otwarcia drzwi z zewnątrz pojazdu do momentu znalezienia się wewnątrz tego pojazdu;

80)   wypadek - zdarzenie, w wyniku którego pojazd został unieruchomiony, z wyłączeniem kradzieży pojazdu, awarii pojazdu, awarii ogumienia, przepalenia żarówki, rozłado­wania akumulatora; za wypadek uważa się w szczególności kolizję, szkodę kradzieżową niebędącą kradzieżą pojazdu, włamanie lub uszkodzenie pojazdu, które powodują unieru­chomienie pojazdu;

81)   wypadek ubezpieczeniowy:

a)  w AC - zdarzenie niezależne od woli ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu powodujące szkody objęte zakresem AC,

b)  w MC - zdarzenie niezależne od woli ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu powodujące szkody objęte zakresem MC,

c)  w PAP - następujące zdarzenia:

-    wypadek,

-    awaria pojazdu,

-    awaria ogumienia,

-    przepalenie żarówki,

-    rozładowanie akumulatora,

-    kradzież pojazdu,

-    wyczerpanie paliwa,

-    użycie niewłaściwego paliwa,

-    zatrzaśnięcie kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu,

-    zniszczenie, kradzież, zagubienie lub utrata z innych przyczyn kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu,

-    uszkodzenie ciała lub śmierć ubezpieczonego powsta­łe w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu,

-    nagłe zachorowanie kierowcy,

d)  w PAS - uszkodzenie lub zniszczenie w pojeździe szyby: czołowej, bocznej lub tylnej, o ile nie stanowi ona integral­nej części dachu pojazdu,

e)  w NNW - nieszczęśliwy wypadek, który zaszedł w związ­ku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu wskazanego w umowie NNW,

f)   w NNW Max - nieszczęśliwy wypadek, który zaszedł w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania po­jazdu,

g)  w Zielonej Karcie - zdarzenie, w wyniku którego w związ­ku z ruchem pojazdu została wyrządzona osobie trzeciej szkoda, za którą odpowiedzialność cywilną ponosi posia­dacz tego pojazdu lub kierowca;

82)   wyposażenie pojazdu - sprzęt i urządzenia służące do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznacze­niem, a także służące bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpie­czeniu pojazdu przed kradzieżą, będące własnością ubez­pieczonego;

83)   wysiadanie z pojazdu - zespół czynności, jakie wykonuje ubezpieczony od momentu otwarcia drzwi wewnątrz pojazdu do momentu znalezienia się na zewnątrz tego pojazdu;

84)   zabezpieczenie przeciwkradzieżowe - urządzenie lub system, trwale zamontowane w pojeździe, zabezpieczające pojazd przed kradzieżą; za zabezpieczenie przeciwkradzie­żowe uznawane są:

a)  urządzenie (system) zamontowane w procesie produk­cji pojazdu, za wyjątkiem fabrycznej blokady kierownicy

i systemu centralnego zamykania,

b)  homologowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, urządzenie (system) zamontowane poza proce­sem produkcji pojazdu, o ile w odniesieniu do tego urzą­dzenia (systemu) wymagane jest uzyskanie homologacji,

c)  system specjalny - urządzenie (system) zamontowane w procesie produkcji pojazdu lub homologowane urzą­dzenie (system) zamontowane poza procesem produkcji pojazdu posiadające funkcję lokalizacji pojazdu o zasię­gu działania nie mniejszym niż obejmujący terytorium RP

i     innych państw Europy objętych zakresem terytorialnym umowy AC albo umowy MC; warunkiem uznania zabez­pieczenia przeciwkradzieżowego za system specjalny jest zawarcie z podmiotem świadczącym usługi ochrony mie­nia (pojazdów) umowy zapewniającej monitoring pojazdu, jego poszukiwanie i odzyskiwanie na terytorium RP i in­nych państw Europy;

zabezpieczenie przeciwkradzieżowe powinno zostać zamon­towane w pojeździe przez producenta pojazdu lub podmiot profesjonalnie trudniący się montażem urządzeń zabezpie­czających pojazdy przed kradzieżą oraz potwierdzone przez ten podmiot pisemnym zaświadczeniem; obowiązek ten nie dotyczy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, o których mowa w lit. a;

85)  Zielona Karta - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym;

86)  załadowywanie pojazdu - zespół czynności, jakie wyko­nuje ubezpieczony polegających wyłącznie na umiejscawia­niu elementów ładunku w pojeździe od chwili, gdy ładunek znajdował się w pobliżu pojazdu gotowy do umieszczenia wewnątrz tego pojazdu; nie obejmuje czynności polegają­cych na przenoszeniu ładunku w pobliże pojazdu;

87)  zasiłek dzienny - świadczenie z tytułu czasowej niezdolno­ści do pracy powstałej w wyniku zajścia wypadku ubezpie­czeniowego;

88)  zatrzymanie lub postój - przerwa w ruchu pojazdu, która odbywa się na drodze, poboczu, chodniku, stacji paliw lub parkingu.

Przedmiot ubezpieczenia

§ 4

1.    Przedmiotem ubezpieczenia:

1)  w AC i MC - jest pojazd, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 albo pkt 2, wraz z wyposażeniem określonym w umowie ubezpieczenia:

a)  zarejestrowany w RP stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,

b)  niezarejestrowany, lecz podlegający rejestracji w RP stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogo­wym w przypadku, gdy ubezpieczający ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę w RP,

c)  zarejestrowany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym PZU SA nie prowadzi działalno­ści ubezpieczeniowej i nabyty w tym państwie, jeżeli ma być zarejestrowany w RP, przy czym okres ubezpiecze­nia nie może w tym przypadku przekraczać 30 dni od dnia objęcia pojazdu w posiadanie przez jego nabywcę,

d)  pojazd niewymieniony w lit. a-c napędzany umiesz­czonym na nim silnikiem, zasilanym z własnego źródła energii,

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;

2)   w PAP - jest organizacja oraz pokrycie przez PZU SA kosztów usług assistance wymienionych w § 30 lub § 31, dotyczących pojazdu, o którym mowa w pkt 1 lit. a i lit. b oraz w § 5 ust. 1 pkt 3 lub innego pojazdu;

3)   w PAS - jest organizacja oraz pokrycie przez PZU SA kosztów usług assistance polegających na naprawie lub wymianie szyby: czołowej, bocznej lub tylnej, o ile nie sta­nowi ona integralnej części dachu pojazdu, zamontowanej w pojeździe, o którym mowa w pkt 1 lit. a i lit. b oraz w § 5 ust. 1 pkt 4, z zastrzeżeniem ust. 2;

4)   w NNW - są następstwa wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły w związku z ruchem pojazdu lub podczas używa­nia pojazdu, o którym mowa w pkt 1 lit. a, lit. b i lit. d oraz w § 5 ust. 1 pkt 1, przy czym w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 75 lit. e i lit. f, przedmiotem ubezpieczenia są wyłącznie następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałe u kie­rowcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4;

5)  w NNW Max - są następstwa wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły w związku z ruchem pojazdu lub podczas używa­nia pojazdu, z wyłączeniem pojazdów, o których mowa w § 5 ust. 2;

6)   w Zielonej Karcie - jest odpowiedzialność cywilna posiada­cza lub kierowcy pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w RP stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu dro­gowym, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem tego pojazdu za granicą RP na terytorium państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, ale wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły na terytorium tych państw nie są objęte OC.

2.  Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, w AC i MC przedmiotem ubezpiecze­nia nie mogą być, a PAS i NNW nie może dotyczyć:

1)  samochodów osobowych, ciężarowych w nadwoziu osobo­wego lub innych o ładowności do 750 kg, wykorzystywanych jako taksówki osobowe lub do zarobkowego przewozu osób;

2)   pojazdów wynajmowanych zarobkowo w ramach działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pojazdów;

3)   pojazdów udostępnianych jako zastępcze na zasadach innych niż wynajem pojazdu;

4)   samochodów osobowych, ciężarowych w nadwoziu osobo­wego lub ciężarowych o ładowności do 2 ton wykorzystywa­nych do przewozu przesyłek kurierskich;

5)   pojazdów wykorzystywanych do jazd interwencyjnych lub patrolowych w ramach działalności gospodarczej polegającej na ochronie osób lub mienia.

3.  W AC pojazdy, o których mowa w ust. 2, mogą zostać ubezpie­czone jako pojazdy o tym przeznaczeniu za zapłatą podwyższo­nej składki ubezpieczeniowej.

4.   NNW może dotyczyć pojazdu, o którym mowa w ust. 2, za zapłatą podwyższonej składki ubezpieczeniowej.

§ 5

1.  Ubezpieczenia określone w OWU mogą dotyczyć następujących rodzajów pojazdów, o których mowa w § 4 ust. 1:

1)  w AC i NNW:

a)   samochody osobowe,

b)   samochody ciężarowe,

c)   autobusy,

d)   inne pojazdy samochodowe,

e)   ciągniki rolnicze,

f)    motorowery,

g)   przyczepy,

h)  naczepy,

i)    pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym;

2)   w MC:

a)   samochody osobowe,

b)   samochody ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne

o   ładowności do 750 kg,

których wartość w dniu zawierania umowy MC jest nie niższa niż 3.000 zł;

3)  w PAP:

a)   samochody osobowe,

b)   samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,

c)   przyczepy kempingowe,

d)   przyczepy ciężarowe o ładowności do 2 ton,

e)   motocykle;

4)   w PAS:

a)   samochody osobowe,

b)   samochody ciężarowe,

c)   autobusy.

2.   NNW Max nie dotyczy motocykli i quadów.


Zakres terytorialny

§ 6

1.  Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły:

1)  w AC, NNW i NNW Max - na terytorium RP i innych państw Europy oraz na terytorium Algierii, Maroka, Izraela i Tunezji, z zastrzeżeniem ust. 2;

2)   w MC - na terytorium RP;

3)  w Zielonej Karcie - na terytorium państw, których biura naro­dowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, ale wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły na terytorium tych państw nie są objęte OC.

2.  Jeżeli nie umówiono się inaczej, AC nie są objęte szkody kra­dzieżowe powstałe na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Moł­dawii.

3.  W PAP usługi assistance, o których mowa w § 30 i § 31, świad­czone są:

1)  w wariancie Super:

a)   na terytorium RP i w związku z wypadkami ubezpiecze­niowymi, które zaszły na terytorium RP albo

b)   na terytorium RP oraz na terytorium innych państw Europy (z wyłączeniem Mołdawii i Rosji), a także na terytorium Algierii, Maroka, Izraela i Tunezji, w związku z wypad­kami ubezpieczeniowymi, które zaszły na terytorium tych państw,

w zależności od zakresu terytorialnego określonego w umo­wie PAP;

2)   w wariancie Komfort - na terytorium RP i w związku z wypad­kami ubezpieczeniowymi, które zaszły na terytorium RP.

4.  W PAS organizacja naprawy lub wymiany szyb w pojeździe wykonywana jest przez PZU SA tylko na terytorium RP. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego za granicą RP ubezpie­czony może we własnym zakresie zlecić za granicą RP naprawę lub wymianę szyby w pojeździe, wówczas PZU SA zwraca ubez­pieczonemu poniesione koszty naprawy lub wymiany szyby.

Rozdział II Ubezpieczenie AC Zakres ubezpieczenia

§ 7

1.  Zakresem AC objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubez­pieczenia, z zastrzeżeniem § 12.

2.  Jeżeli nie umówiono się inaczej, w AC zastosowanie mają nastę­pujące udziały własne:

1)  jeżeli ubezpieczony lub osoba, o której mowa w § 3 pkt 31 lit. a, będąca klientem indywidualnym, w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia, jest w wieku poniżej 26 lat - 25% odszkodowania;

2)   w szkodach kradzieżowych, jeżeli w okresie 3 lat poprzedza­jących okres ubezpieczenia wypłacone zostało odszkodowa­nie za więcej niż jedną szkodę kradzieżową - 20% odszkodo­wania; jeżeli w 12-miesięcznych okresach poprzedzających okres ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda kradzieżowa, udział własny zmniejszany jest o 10% za każdy bezszko- dowy 12-miesięczny okres ubezpieczenia, aż do całkowitego odstąpienia od jego stosowania;

3)  w szkodach:

a)   powstałych podczas kierowania pojazdem wykorzystywa­nym do nauki jazdy,

b)   powstałych podczas jazd wyścigowych lub konkursowych oraz treningów do tych jazd,

c)   kradzieżowych zaistniałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy lub Mołdawii,

d)  w pojazdach, o których mowa w § 4 ust. 2

-     10% odszkodowania.

1.  Umowę AC zawiera się:

1)  w przypadku pojazdów do 3 roku eksploatacji - w wariancie serwisowym, o którym mowa w § 17 ust. 3 pkt 1;

2)   w przypadku pojazdów powyżej 3 roku eksploatacji

-     w wariancie optymalnym, o którym mowa w § 17 ust. 3 pkt 2,

z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a.

2.  Umowa AC może być zawarta z zastosowaniem rozszerzonego zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w § 9, lub zmniejszonego zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w § 10.

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia

§ 9

1.  Za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej umowa AC:

1)   może zostać zawarta z zastosowaniem:

a)   wariantu serwisowego, o którym mowa w § 17 ust. 3 pkt 1, w przypadku pojazdów powyżej 3 roku eksploatacji,

b)   stałej wartości pojazdu w całym okresie ubezpieczenia oraz bez pomniejszania sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie, z tym że stałej wartości pojazdu w całym okresie ubezpieczenia nie stosuje w celu ustalenia, czy zachodzi przypadek szkody całkowitej, o którym mowa w § 18 ust. 1;

2)   może obejmować:

a)   szkody powstałe podczas kierowania pojazdem wykorzy­stywanym do nauki jazdy,

b)   szkody powstałe podczas jazd wyścigowych lub konkur­sowych oraz treningów do tych jazd,

c)   szkody kradzieżowe zaistniałe na terytorium Rosji, Biało­rusi, Ukrainy i Mołdawii.

2.  Za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej umowa AC

może obejmować dodatkowo:

1)  w przypadku umów AC, w których przedmiotem ubezpie­czenia są samochody osobowe lub ciężarowe w nadwoziu osobowego - opcję PZU Auto Non Stop, tj. pakiet świad­czeń przysługujących w przypadku powstania szkody objętej zakresem AC, obejmujący:

a)   organizację oraz pokrycie przez PZU SA kosztów odbioru pojazdu od ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu oraz dostarczenia pojazdu do wybranego przez ubezpieczonego warsztatu Sieci Naprawczej PZU współpracującego z PZU SA w zakresie opcji PZU Auto Non Stop,

b)   organizację przez PZU SA naprawy pojazdu w warszta­cie, o którym mowa w lit. a,

c)   organizację oraz pokrycie przez PZU SA kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu w warsztacie, o którym mowa w lit. a; PZU SA podstawia pojazd zastępczy do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do korzy­stania z pojazdu i odbiera pojazd zastępczy z warsztatu,

0  którym mowa w lit. a, w którym naprawiany był ubezpie­czony pojazd, po jego naprawie;

jeżeli po podstawieniu przez PZU SA pojazdu zastęp­czego, z jakiegokolwiek powodu ubezpieczony pojazd nie będzie naprawiany (np. ubezpieczony zrezygnuje z naprawy lub ma miejsce szkoda całkowita), PZU SA pokrywa koszty wynajmu pojazdu zastępczego za okres od dnia podstawienia przez PZU SA pojazdu zastęp­czego do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu do upływu 3 dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadko­wej kalkulacji kosztów naprawy ubezpieczonego pojazdu, przy czym jeżeli do upływu 3 dni po dokonaniu oględzin

1 sporządzeniu powypadkowej kalkulacji kosztów naprawy ubezpieczonego pojazdu, pojazd ten nie zostanie dostar­czony do warsztatu Sieci Naprawczej PZU współpracu­jącego z PZU SA w zakresie opcji PZU Auto Non Stop,


ubezpieczony we własnym zakresie zwraca pojazd zastęp­czy do wypożyczalni; ubezpieczony pokrywa koszt wynajmu pojazdu zastępczego od dnia upływu powyższego terminu; PZU SA zapewnia pojazd zastępczy klasyfikowany w tym samym segmencie rynkowym co ubezpieczony pojazd, jed­nak nie wyższym niż C, przy czym PZU SA nie gwarantuje, że pojazd zastępczy będzie tak samo wyposażony, jak ubezpie­czony pojazd; wynajem wskazanego przez PZU SA pojazdu zastępczego odbywa się na podstawie umowy najmu pojazdu zastępczego zawartej pomiędzy ubezpieczonym a wskazaną przez PZU SA wypożyczalnią i na warunkach określonych w tej umowie, w szczególności może być uzależniony od wpłacenia przez ubezpieczonego kaucji w wysokości okre­ślonej przez wypożyczalnię lub od zablokowania środków na karcie kredytowej;

świadczenia objęte opcją PZU Auto Non Stop realizowane są wyłącznie w RP; koszty tych świadczeń nie pomniejszają sumy ubezpieczenia;

2)   w przypadku umów AC, w których przedmiotem ubezpiecze­nia są pojazdy inne niż samochody osobowe lub ciężarowe w nadwoziu osobowego - opcję PZU Auto Hol, tj. pakiet świadczeń przysługujących w przypadku powstania szkody objętej zakresem AC, obejmujący:

a)   zwrot udokumentowanych kosztów holowania pojazdu z miejsca zajścia wypadku ubezpieczeniowego ponad limit określony w § 11 ust. 2,

b)  zwrot udokumentowanych kosztów korzystania z pojazdu zastępczego o zbliżonych parametrach technicznych do ubezpieczonego pojazdu za okres nie wcześniej niż od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego do dnia doko­nania naprawy ubezpieczonego pojazdu, przy czym nie dłuższy niż uzasadniony technologicznie okres wykony­wania naprawy pojazdu w RP, a jeżeli z jakiegokolwiek powodu ubezpieczony pojazd nie będzie naprawiany (np. ubezpieczony zrezygnuje z naprawy lub ma miej­sce szkoda całkowita), PZU SA pokrywa udokumento­wane koszty wynajmu pojazdu zastępczego w okresie do upływu 3 dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powy­padkowej kalkulacji kosztów naprawy ubezpieczonego pojazdu;

PZU SA zwraca koszty, o których mowa w lit. a oraz lit. b, do wysokości dodatkowego limitu odpowiedzialności określo­nego w umowie AC, przy czym limit ten ulega pomniejszeniu

o kwotę każdorazowego zwrotu tych kosztów.

Zmniejszenia zakresu ubezpieczenia

§ 10

Za zmniejszoną składkę ubezpieczeniową umowa AC może być zawarta:

1)  z zastosowaniem udziału własnego w wysokości 10% albo 20% odszkodowania;

2)   z wyłączeniem odpowiedzialności PZU SA za szkody o war­tości nie przekraczającej 5% albo 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie AC (franszyza integralna) pod warun­kiem, że ustalone w ten sposób wyłączenie odpowiedzial­ności przewyższy wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1.

Koszty dodatkowe

§ 11

1.  PZU SA zwraca w granicach sumy ubezpieczenia uzasadnione okolicznościami danego wypadku ubezpieczeniowego koszty:

1)  zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuż­szym niż do 3 dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji kosztów naprawy pojazdu;

2)   holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca zajścia wypadku ubezpieczeniowego pod warunkiem, że usługi te nie mogły być świadczone z tytułu posiadanego przez ubezpieczonego PAP, a jeżeli koszty te zostały pokryte z PAP w części, PZU SA zwraca pozostałe koszty, z zastrze­żeniem ust. 2.

2.   Kwota zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, nie może prze­kroczyć 10% sumy ubezpieczenia. Postanowienia tego nie sto­suje się do umów AC zawartych z opcją PZU Auto Non Stop albo opcją PZU Auto Hol, o których mowa w § 9 ust. 2.

3.  PZU SA zobowiązany jest ponadto zwrócić w granicach sumy ubezpieczenia koszty:

1)  wynikłe z zastosowania, w razie zajścia wypadku ubezpie­czeniowego, środków podjętych w celu ratowania ubezpie­czonego pojazdu oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniej­szenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;

2)   dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w § 68 ust. 1 pkt 1 lit. d.

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 12

1.  Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

1)   których wartość nie przekracza (franszyza integralna):

a)   500 zł w przypadku samochodów osobowych lub samocho­dów ciężarowych o ładowności do 2 ton albo

b)   1% sumy ubezpieczenia, nie mniej jednak niż 500 zł w przy­padku pozostałych pojazdów,

chyba że w umowie AC przyjęto inną wysokość franszyzy inte­gralnej; ograniczenie to nie dotyczy szkód polegających na uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej;

2)   spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach wzglę­dom słuszności;

3)   spowodowane umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;

4)   powstałe podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczo­nego, osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu lub osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym:

a)   w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających, substancji psycho­tropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepi­sów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego lub

b)   nie posiadającego uprawnień do kierowania pojazdem, wymaganych prawem państwa, na terytorium którego zaszedł wypadek ubezpieczeniowy, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;

5)   powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestro- wanym lub pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestra­cji lub dokonywania okresowych badań technicznych, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście wypadku ubezpie­czeniowego;

6)   spowodowane działaniami wojennymi lub powstałe w czasie używania pojazdu w związku z określonymi w przepisach prawa obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a także zaistniałe wskutek udziału ubez­pieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyj­nych, blokadach dróg, aktach terroryzmu lub sabotażu;

7)   powstałe w związku z używaniem pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez ubezpieczającego, ubezpieczonego, osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu lub osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;

8)   eksploatacyjne;

9)   powstałe wskutek używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;

10)   powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub przewo­żenia ładunku lub bagażu, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;

11)   kradzieżowe, jeżeli:

a)  kierowca wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyk lub sterownik służący do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu (lub oba te urządzenia) bez ich zabezpieczenia przed możliwością uruchomienia pojazdu przy ich pomocy przez osobę niepowołaną lub

b)  po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzo­ru kierowcy lub pasażerów, pozostawiono w pojeździe lub nie dokonano zabezpieczenia poza pojazdem: do­kumentów pojazdu, kluczyka lub sterownika służącego do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu lub klu­czyka lub sterownika służącego do uruchomienia za­bezpieczeń przeciwkradzieżowych (lub łącznie wszyst­kich tych dokumentów i urządzeń) lub

c)  po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzo­ru kierowcy lub pasażerów, nie dokonano zabezpiecze­nia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń prze­ciwkradzieżowych, które były wymagane do zawarcia umowy AC, z wyjątkiem przypadku, gdy kradzieży do­konano z pomieszczenia zamkniętego,

chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpie­czeniowego, w tym jeżeli spełnienie warunków określonych w lit. a-c było uniemożliwione uprzednim użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego jej użycia przez sprawcę kra­dzieży pojazdu;

12)   powstałe wskutek przywłaszczenia pojazdu lub polega­jące na kradzieży pojazdu, która miała miejsce w okresie tego przywłaszczenia;

13)   polegające na utracie pojazdu pochodzącego z kradzieży, jeżeli w dniu faktycznej utraty pojazdu nie upłynął wyma­gany przepisami prawa okres do nabycia własności tego pojazdu przez ubezpieczonego na zasadzie dobrej wiary;

14)   w radioodtwarzaczu, jeżeli po opuszczeniu pojazdu

i       pozostawieniu go bez nadzoru kierowcy lub pasażerów, pozostawiono w pojeździe wyjmowany odbiornik lub panel radioodtwarzacza;

15)   powstałe w wyposażeniu pojazdu nie wymienionym w umowie AC lub w wyposażeniu pojazdu zamontowa­nym po zawarciu umowy AC, o którym nie powiadomiono PZU SA;

16)   powstałe wskutek włamania, gdy nie dokonano zabezpie­czenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstruk­cji lub nie uruchomiono zabezpieczeń przeciwkradzie­żowych, które były wymagane do zawarcia umowy AC, chyba że niezabezpieczenie pojazdu lub nieuruchomienie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;

17)   polegające na awarii pojazdu;

18)   kradzieżowe lub powstałe wskutek włamania, jeżeli z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczo­nego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, pojazd nie spełniał w chwili zajścia wypadku ubezpiecze­niowego wymagań co do zabezpieczeń przeciwkradzie­żowych, które były wymagane do zawarcia umowy AC, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszko­dowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

2.  Jeżeli nie umówiono się inaczej, umową AC nie są objęte rów­nież szkody, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2.

3.   PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za koszty świadczeń przewidzianych w opcji PZU Auto Non Stop, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 lub za koszty holowania pojazdu uszkodzo­nego za granicą RP, o których mowa w § 19 ust. S, poniesione bez uprzedniej zgody PZU SA, chyba że:

1)   powiadomienie PZU SA w sposób określony w § 68 ust. 4 było niemożliwe z przyczyn niezależnych od ubezpieczają­cego, ubezpieczonego, osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu lub osoby występującej w imieniu którejkolwiek z tych osób lub

2)  wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce na autostradzie, a ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej do korzystania z pojazdu pomocy udzieliły specjalne służby drogowe.

4.  Stan nietrzeźwości, stan po użyciu alkoholu, fakt znajdowania się pod wpływem środków odurzających, substancji psycho­tropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów

o  przeciwdziałaniu narkomanii oraz uprawnienia do kierowania pojazdem ocenia się według przepisów prawa państwa, na tery­torium którego zaszedł wypadek ubezpieczeniowy.

Suma ubezpieczenia

§ 13

1.  Określona w umowie AC suma ubezpieczenia odpowiada war­tości pojazdu brutto.

2.  Suma ubezpieczenia może odpowiadać wartości pojazdu netto, jeżeli ubezpieczonemu przysługuje prawo do odliczenia w całości lub w części podatku VAT naliczonego przy nabyciu pojazdu.

3.  Jeżeli nie umówiono się inaczej, suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o każde wypłacone odszkodowanie.

Składka ubezpieczeniowa Zniżki i zwyżki składki ubezpieczeniowej zależne od przebiegu ubezpieczenia (system bonus-malus, system WIS)

§ 14

1.  Składkę ubezpieczeniową ustala się według taryfy obo­wiązującej w dniu zawarcia umowy AC. Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od sumy ubezpieczenia, rodzaju, marki i modelu pojazdu, okresu eksploatacji pojazdu, strefy regionalnej, zakresu i okresu ubezpieczenia, przeznaczenia pojazdu, prowadzenia działalności gospodarczej oraz liczby

i    rodzaju pojazdów, zawarcia umowy leasingu pojazdu, znie­sienia udziału własnego z tytułu wieku ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, zamontowania w pojeździe systemu specjalnego lub uznanego przez PZU SA za urządzenie zwiększające bezpieczeństwo jazdy, zawarcia umowy AC bez zawarcia umowy OC dotyczącej tego samego pojazdu, umowy NNW dotyczącej tego samego pojazdu lub umowy NNW Max właściciela pojazdu, kontynuacji AC w PZU SA, sposobu zapłaty składki ubezpieczeniowej oraz od zniżek i zwyżek, o których mowa w ust. 2-17. Zasady płatności składki ubezpieczeniowej określone są w § 65.

2.  Określony w ust. 3-12 system zniżek i zwyżek składki ubez­pieczeniowej (system bonus-malus) zależny od przebiegu ubezpieczenia ubezpieczonego, stosuje się w umowach AC zawieranych na rzecz klientów indywidualnych i małych lub średnich przedsiębiorców, o których mowa w § 3 pkt 19 lit. c, z zastrzeżeniem postanowień ust. 13-16, chyba że w przy­padku pojazdów do 3 roku eksploatacji w umowie AC okre­ślono inaczej.

3.  Wynikającą z zastosowania systemu bonus-malus wysokość zniżki lub zwyżki składki ubezpieczeniowej ustala się na pierw­szy dzień okresu ubezpieczenia.

4.  Po 12 miesiącach bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia następuje przemieszczenie o jedną klasę bonus-malus w dół tabeli. Po każdej szkodzie, za którą wypłacono odszkodowa­nie, z wyjątkiem szkód kradzieżowych i szkód polegających na uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej, nastę­puje przemieszczenie o 2 klasy bonus-malus w górę tabeli, najwyżej do klasy 1B.

Tabela bonus-malus


 

5.  W przypadku, gdy umowę AC na rzecz ubezpieczonego niebę- dącego osobą fizyczną zawiera ubezpieczający będący osobą,

o   której mowa w § 3 pkt 31 lit. a, na wniosek ubezpieczającego PZU SA stosuje odpowiednio postanowienia niniejszego para­grafu zależnie od jego przebiegu ubezpieczenia.

6.   Ubezpieczony posiadający klasę bonus-malus od 4 do 10 zacho­wuje uprawnienie do zniżki składki ubezpieczeniowej, jeżeli okres przerwy w ubezpieczeniu pojazdu nie jest dłuższy niż 5 lat, z tym że okres przerwy w ubezpieczeniu powyżej 12 miesięcy powoduje zmniejszenie uprawnień określonych w ust. 2 poprzez przemiesz­czenie o jedną klasę bonus-malus w górę za każdy pełny okres 12 miesięcy przerwy w ubezpieczeniu - maksymalnie do stawki podstawowej (3 klasa bonus-malus).

7.   Ubezpieczony posiadający 11 klasę bonus-malus, zachowuje nabyte uprawnienia do zniżki składki ubezpieczeniowej, jeżeli okres przerwy w ubezpieczeniu pojazdu nie jest dłuższy niż 5 lat. Po przerwie w ubezpieczeniu wynoszącej powyżej 5 lat ubezpie­czony zachowuje uprawnienia do 6 klasy bonus-malus. Kolejny okres przerwy w ubezpieczeniu powyżej 12 miesięcy powoduje zmniejszenie uprawnień ubezpieczonego poprzez przemiesz­czenie o jedną klasę taryfową za każdy pełny okres 12 miesięcy przerwy w ubezpieczeniu, aż do stawki podstawowej (3 klasa bonus-malus).

8.   Tabela WIS
WIS		liczba pojazdów ubezpieczonych w zakresie autocasco wykorzystywanych do działalności gospodarczej
z dnia zawarcia umowy AC
		1-3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	od 20
liczba szkód z autocasco, za które wypłacono odszkodowanie w ostatnich 24 miesiącach, z wyjątkiem szkód kradzieżowych i szkód polegających na uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej	0	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%	-50%
	1	-40%	-40%	-45%	-45%	-45%	-45%	-45%	-45%	-47%	-47%	-47%	-47%	-47%	-47%	-47%	-47%	-47%	-47%
	2	-30%	-30%	-30%	-35%	-35%	-35%	-40%	-40%	-40%	-40%	-40%	-45%	-45%	-45%	-45%	-45%	-45%	-47%
	3	0%	0%	-10%	-10%	-20%	-20%	-30%	-30%	-30%	-35%	-35%	-35%	-35%	-35%	-35%	-35%	-35%	-45%
	4	20%	20%	20%	0%	0%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-30%	-30%	-30%	-30%	-30%	-30%	-35%
	5	100%	100%	50%	50%	50%	20%	0%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-20%	-30%	-30%	-30%	-35%
	6-10	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	-20%	-20%	-20%	-20%
	11-15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	20%	20%	20%	20%	20%
	od 16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PZU SA przy ustalaniu składki ubezpieczeniowej może uwzględ­nić faktyczny dotychczasowy przebieg ubezpieczenia u innego ubezpieczyciela lub przebieg ubezpieczenia w okresie, gdy ubezpieczający był posiadaczem pojazdu jako korzystający w ramach umowy leasingu lub kredytobiorca, któremu bank oddał przewłaszczony pojazd do używania, a umowa AC była zawarta przez właściciela pojazdu niebędącego osobą fizyczną,

o  ile spełnione zostaną określone przez PZU SA warunki lub w umowie AC zostanie złożone oświadczenie o dotychczaso­wym przebiegu ubezpieczenia.

9.  System zniżek i zwyżek składki ubezpieczeniowej, określony w ust. 2, stosuje się do umów AC zawieranych na 12-mie- sięczny okres ubezpieczenia.

10.  Uprawnienia do zniżki lub zwyżki składki ubezpieczeniowej, określone w ust. 2, przysługują w ubezpieczeniu wszystkich pojazdów w PZU SA. Zasada ta ma zastosowanie odpowiednio przy utracie uprawnień do zniżki składki ubezpieczeniowej oraz do obowiązku zastosowania zwyżki składki ubezpieczeniowej, w tym znaczeniu, że utrata uprawnień do zniżki składki albo zaostrzenie składki w odniesieniu do jednego pojazdu, skutkuje utratą uprawnień do zniżki składki albo zastosowaniem zwyżki składki w ubezpieczeniu wszystkich pozostałych pojazdów.

11.  Przy nabywaniu uprawnień do zniżek określonych w ust. 2, nie uwzględnia się przebiegu ubezpieczenia pojazdu innego niż określony w § 5 ust. 1 pkt 1.

12.  Przy nabywaniu uprawnień do zniżek określonych w ust. 2 lub ust. 17, uwzględnia się przebieg MC w PZU SA, z wyjątkiem szkód, za które wypłacono odszkodowanie z MC.

13.  W umowach AC zawieranych z małymi lub średnimi przed­siębiorcami stosuje się zasady zniżek i zwyżek składki ubez­pieczeniowej zależnie od przebiegu ubezpieczenia, określone w ust. 14-17.

14.  Jeżeli liczba pojazdów należących do małego lub średniego przedsiębiorcy, o którym mowa w § 3 pkt 19 lit. c, ubezpiecza­nych w zakresie AC wynosi:

1)   nie więcej niż 2 - stosuje się system bonus-malus, o którym mowa w ust. 2-12;

2)   od 3 do 5 - ubezpieczający ma możliwość dokonania wyboru:

a)  korzystania z systemu bonus-malus, o którym mowa w ust. 2-12 albo

b)  korzystania ze zniżek lub zwyżek określonych w ust. 17 (system WIS);

3)  więcej niż 5 - stosuje się zniżki lub zwyżki określone w ust. 17 (system WIS).

15.  Jeżeli ubezpieczony będący małym lub średnim przedsiębiorcą,

o     którym mowa w § 3 pkt 19 lit. c, ubezpiecza pojazdy nie wyko­rzystywane do działalności gospodarczej, klasa bonus-malus na te pojazdy ustalana jest oddzielnie od klasy bonus-malus,

o     której mowa w ust. 16.

16.  W przypadkach określonych w ust. 14 pkt 1 i pkt 2 lit. a określa się jedną klasę bonus-malus dla wszystkich ubezpieczonych w PZU SA pojazdów wykorzystywanych do działalności gospo­darczej.

17.  W odniesieniu do ubezpieczonych, o których mowa w § 3 pkt 19 lit. a i lit. b oraz w ust. 14 pkt 2 lit. b i pkt 3 ma zastosowa­nie poniższa tabela zniżek lub zwyżek składki ubezpieczenio­wej (system WIS), chyba że w przypadku pojazdów do 3 roku eksploatacji w umowie AC określono inaczej:

W przypadku ubezpieczonych:

1)   ubezpieczających pojazdy po raz pierwszy albo ubezpiecza­jących pojazdy krócej niż 24 miesiące, pod warunkiem braku szkód, za które w tym okresie wypłacono odszkodowanie - nie stosuje się zniżki ani zwyżki składki ubezpieczeniowej;

2)   ubezpieczających pojazdy krócej niż 24 miesiące, którym w tym okresie wypłacono odszkodowanie - ma zastosowanie zwyżka składki ubezpieczeniowej w wysokości 20%, nieza­leżnie od liczby szkód;

3)   mających nieustalony przebieg ubezpieczenia - ma zastoso­wanie zwyżka składki ubezpieczeniowej w wysokości 20%.

Ogólne zasady ustalania wysokości odszkodowania

§ 15

1.  Odszkodowanie nie może być wyższe niż suma ubezpieczenia.

2.   Jeżeli suma ubezpieczenia odpowiada wartości pojazdu brutto, przy ustaleniu wysokości odszkodowania uwzględnia się podatek VAT. Jeżeli suma ubezpieczenia odpowiada wartości pojazdu netto, przy ustaleniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się podatku VAT.

3.   Przy ustaleniu odszkodowania zastosowanie mają udziały własne określone w § 7 ust. 2, chyba że zostały zniesione w umowie AC.

4.   Jeżeli w umowie AC zastosowano udział własny określony w § 10 pkt 1, odszkodowanie pomniejszane jest zgodnie z warunkami umowy AC.

5.   Przy ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe w ogumieniu uwzględnia się indywidualnie stopień jego zużycia eksploatacyj­nego.

Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku kradzieży

§ 16

W razie kradzieży pojazdu PZU SA określa odszkodowanie w kwo­cie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu dokonania kradzieży, z uwzględnieniem warunków umowy AC.

Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku szkody częściowej

§ 17

1.  W przypadku szkody częściowej PZU SA sporządza lub zleca sporządzenie kalkulacji kosztów naprawy lub protokołu szkody, w których uwzględniane są uszkodzenia pojazdu wynikające z wypadku ubezpieczeniowego. W przypadku ujawnienia uszko­dzeń nieuwzględnionych w kalkulacji kosztów naprawy lub pro­tokole szkody, ubezpieczony zobowiązany jest poinformować

o  tym PZU SA, w celu umożliwienia PZU SA potwierdzenia zakresu uszkodzeń i uwzględnienia ich w kalkulacji kosztów naprawy lub protokole szkody.

2.   Koszty naprawy pojazdu ustalane są w oparciu o ceny usług i części zamiennych stosowanych w RP w dniu ustalenia odszkodowania.

3.  Z zastrzeżeniem ust. 4, koszty naprawy pojazdu ustalane są na podstawie następujących cen części zamiennych zakwalifikowa­nych do wymiany:

1)  w wariancie serwisowym - cen części oryginalnych serwiso­wych;

2)   w wariancie optymalnym:

a)   cen części oryginalnych serwisowych, pomniejszonych w zależności od okresu eksploatacji pojazdu według poniższych wskaźników:


 

jeżeli w trakcie eksploatacji pojazdu dokonano wymiany części (zespołów) lub wyposażenia pojazdu udokumen­towanej rachunkami, pomniejszenie cen wymienionych elementów ustala się indywidualnie z uwzględnieniem okresu ich eksploatacji,

b)   cen części oryginalnych,

c)   cen części porównywalnej jakości.

4.  Jeżeli w systemach Audatex lub Eurotax dostępne są czę­ści różnego rodzaju, o których mowa w ust. 3 pkt 2, lub czę­ści tego samego rodzaju, o których mowa w ust. 3 pkt 2, ale pochodzące od różnych producentów, wysokość odszkodowa­nia PZU SA ustala uwzględniając części o najniższej cenie, przy czym w przypadku części oryginalnych serwisowych uwzględnia się cenę pomniejszoną według zasad określonych w ust. 3 pkt 2 lit. a.

5.  Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, wysokość odszkodowania ustala się na podstawie uprzednio uzgodnionych przez PZU SA z ubez­pieczonym kosztów, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4, i sposobu naprawy pojazdu przez warsztat wykonu­jący naprawę, w oparciu o zasady zawarte w systemie Audatex lub Eurotax, z zastosowaniem:

1)   norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu;

2)   stawki za roboczogodzinę ustalonej przez PZU SA w opar­ciu o ceny usług stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii do warsztatu wykonującego naprawę, działające na terenie miejsca naprawy pojazdu;

3)   cen części zamiennych ustalonych stosownie do ust. 3 i 4;

4)   cen materiałów lakierniczych i normaliów zawartych w syste­mach Audatex lub Eurotax.

PZU SA ustala odszkodowanie w sposób przewidziany w niniej­szym ustępie pod warunkiem przedstawienia rachunków lub fak­tur VAT dotyczących robocizny, części zamiennych, materiałów lakierniczych i normaliów.

6.  W razie udokumentowania naprawy pojazdu rachunkami lub fakturami VAT bez uprzedniego uzgodnienia z PZU SA kosztów

i    sposobu naprawy, o którym mowa w ust. 5, ustalenie odszko­dowania następuje na podstawie tych rachunków lub faktur VAT, ale zweryfikowanych przez PZU SA według zasad określonych w ust. 5.

7.  W razie nieprzedstawienia rachunków lub faktur VAT, o których mowa w ust. 5, PZU SA wypłaca bezsporną część odszkodo­wania ustaloną na podstawie wyceny PZU SA sporządzonej w oparciu o zasady zawarte w systemie Audatex lub Eurotax, z zastosowaniem:

1)   norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu;

2)   stawki za roboczogodzinę ustalonej przez PZU SA w oparciu

o    średnie ceny usług stosowane przez warsztaty działające na terenie miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub osoby,

o    której mowa w § 3 pkt 31 lit. a;

3)   cen części zamiennych zawartych w systemie Audatex lub Eurotax ustalonych w wariancie optymalnym;

4)   cen materiałów lakierniczych i normaliów zawartych w syste­mach Audatex lub Eurotax.

Dokonanie wyceny w sposób przewidziany w niniejszym ustępie nie pozbawia ubezpieczonego możliwości ustalenia wysokości odszkodowania na zasadach określonych w ust. 5, po przedło­żeniu rachunków lub faktur VAT, o których mowa w ust. 5.

Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku szkody całkowitej

§ 18

1.  W celu ustalenia, czy zachodzi przypadek szkody całkowitej, wartość pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania porównuje się do kosztów naprawy pojazdu ustalonych według zasad określo­nych w ust. 2.

2.  Koszty naprawy pojazdu stanowiące podstawę do ustale­nia, czy zachodzi przypadek szkody całkowitej, ustala się na podstawie kalkulacji kosztów naprawy sporządzonej przez PZU SA według zasad zawartych w systemie Audatex lub Eurotax, z zasto­sowaniem:

1)   norm czasowych operacji naprawczych określonych przez pro­ducenta pojazdu;

2)   stawki za roboczogodzinę ustalonej przez PZU SA w oparciu

o   ceny usług autoryzowanych stacji obsługi pojazdów działa­jących na terenie miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub osoby, o której mowa w § 3 pkt 31 lit. a;

3)   cen części zamiennych zawartych w systemie Audatex lub Eurotax ustalonych według wariantu serwisowego;

4)   cen materiałów lakierniczych i normaliów zawartych w syste­mach Audatex lub Eurotax.

W kalkulacji kosztów naprawy uwzględniane są uszkodzenia pojazdu wynikające z wypadku ubezpieczeniowego. W przy­padku ujawnienia uszkodzeń nieuwzględnionych w kalkulacji kosztów naprawy, ubezpieczony zobowiązany jest poinformo­wać o tym PZU SA, w celu umożliwienia PZU SA potwierdze­nia zakresu uszkodzeń i uwzględnienia ich w kalkulacji kosztów naprawy. Koszty naprawy pojazdu ustalane są w oparciu o ceny usług i części zamiennych stosowanych w RP w dniu ustalenia odszkodowania.

3.  Koszty naprawy, o których mowa w ust. 2, nie stanowią podstawy do ustalenia wysokości odszkodowania.

4.  W razie powstania szkody całkowitej wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu usta­lenia odszkodowania pomniejszonej o wartość rynkową pozosta­łości, z uwzględnieniem warunków umowy AC, przy czym wartość rynkowa pozostałości jest ustalana indywidualnie, w zależności od rozmiaru uszkodzeń i stopnia zużycia eksploatacyjnego pojazdu lub jego części (zespołów).

Szkody powstałe za granicą RP

§ 19

1.  Z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli pojazd został uszkodzony wsku­tek wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł za granicą RP, pojazd ten może zostać naprawiony za granicą RP w uzgodnionym z PZU SA zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy (naprawa prowizoryczna).

2.  Uzgodnienie z PZU SA zakresu naprawy prowizorycznej, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jeżeli koszt tej naprawy w dniu jej wykonania nie przekracza kwoty 1.200 euro lub jej równowarto­ści w innych walutach obcych, obliczonej według kursu średniego walut ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania naprawy.

3.  Jeżeli koszty naprawy prowizorycznej zostały poniesione bezpo­średnio przez ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do korzysta­nia z pojazdu, zwrot tych kosztów następuje w RP na podstawie imiennych rachunków lub faktur VAT.

4.  Jeżeli naprawa prowizoryczna przekracza uzgodniony z PZU SA zakres niezbędny do kontynuowania bezpiecznej jazdy, wysokość odszkodowania w tej części ustala się według cen obowiązujących w RP, chyba że faktycznie poniesione koszty są niższe. Wysokość odszkodowania ustala się według zasad określonych w § 17.

5.  W razie konieczności holowania lub transportu do RP pojazdu uszko­dzonego wskutek wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł za granicą RP, koszty holowania lub transportu tego pojazdu PZU SA zwraca według zasad określonych w § 11 ust. 1 i 2. Holowanie lub transport pojazdu wymaga uzgodnienia z PZU SA.

Rozdział III Ubezpieczenie MC Zakres ubezpieczenia

§ 20

1.  Zakresem MC objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubez­pieczenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 22.

2.  Zakresem MC nie są objęte szkody, o których mowa w ust. 1, powstałe wskutek wypadków ubezpieczeniowych polegają­cych na nagłym działaniu siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem lub przedmiotem, znajdującym się na zewnątrz pojazdu, przy czym pod pojęciem przedmiotu rozumie się nieruchomości i rzeczy ruchome poza zwierzętami.

3.  Jeżeli nie umówiono się inaczej, w MC zastosowanie ma udział własny w szkodzie w wysokości 20% odszkodowania, nie mniej jednak niż 500 zł.

Koszty dodatkowe

§ 21

1.  PZU SA zwraca w granicach sumy ubezpieczenia uzasadnione okolicznościami danego wypadku ubezpieczeniowego koszty:

1)  zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuż­szym niż do 3 dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji kosztów naprawy pojazdu;

2)   holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca wypadku ubezpieczeniowego pod warunkiem, że usługi te nie mogły być świadczone z tytułu posiadanego przez ubez­pieczonego PAP, a jeżeli koszty te zostały pokryte z PAP w części, PZU SA zwraca pozostałe koszty, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.  Kwota zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, nie może prze­kroczyć 10% sumy ubezpieczenia.

3.  PZU SA zobowiązany jest ponadto zwrócić w granicach sumy ubezpieczenia koszty:

1)  wynikłe z zastosowania, w razie zajścia wypadku ubezpie­czeniowego, środków podjętych w celu ratowania pojazdu oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezsku­teczne;

2)   dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w § 68 ust. 1 pkt 1 lit. d.

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 22

1.  Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

1)   których wartość nie przekracza S00 zł (franszyza integralna);

2)  o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2-10,12-14 i 17;

S)  kradzieżowe, jeżeli:

a)   kierowca wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz klu­czyk lub sterownik służący do otwarcia pojazdu lub uru­chomienia pojazdu (lub oba te urządzenia) bez ich zabez­pieczenia przed możliwością uruchomienia pojazdu przy ich pomocy przez osobę niepowołaną lub

b)   po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierowcy lub pasażerów, pozostawiono w pojeździe lub nie dokonano zabezpieczenia poza pojazdem: doku­mentów pojazdu, kluczyka lub sterownika służącego do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu lub kluczyka lub sterownika służącego do uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (lub łącznie wszystkich tych doku­mentów i urządzeń) lub

c)   po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierowcy lub pasażerów, nie dokonano zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciwkra­dzieżowych, które były wymagane do zawarcia umowy MC, z wyjątkiem przypadku, gdy kradzieży dokonano z pomieszczenia zamkniętego,

chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpie­czeniowego, w tym jeżeli spełnienie warunków określonych w lit. a-c było uniemożliwione uprzednim użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego jej użycia przez sprawcę kra­dzieży pojazdu;

4)   powstałe w wyposażeniu pojazdu nie wymienionym w umo­wie MC lub w wyposażeniu pojazdu zamontowanym po zawarciu umowy MC, o którym nie powiadomiono PZU SA;

5)   powstałe wskutek włamania, gdy nie dokonano zabezpiecze­nia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie uruchomiono zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, które były wymagane do zawarcia umowy MC, chyba że nieza- bezpieczenie pojazdu lub nieuruchomienie zabezpieczeń nie miało wpływu na zaistnienie wypadku ubezpieczeniowego;

6)   kradzieżowe lub powstałe wskutek włamania, jeżeli z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, pojazd nie spełniał w chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego wymagań co do zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, które były wymagane do zawarcia umowy MC, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;

7)   powstałe podczas kierowania pojazdem wykorzystywanym do nauki jazdy;

8)   powstałe podczas jazd wyścigowych lub konkursowych oraz treningów do tych jazd.

2.  W MC stosuje się postanowienia § 12 ust. 4.

Suma ubezpieczenia

§ 23

1.  Określona w umowie MC suma ubezpieczenia odpowiada warto­ści pojazdu brutto.

2.   Suma ubezpieczenia może odpowiadać wartości pojazdu netto, jeżeli ubezpieczonemu przysługuje prawo do odliczenia w całości lub w części podatku VAT naliczonego przy nabyciu pojazdu.

3.  Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o każde wypłacone odszkodowanie.

Składka ubezpieczeniowa

§ 24

1.  Składkę ubezpieczeniową ustala się według taryfy obowiązują­cej w dniu zawarcia umowy MC.

2.  Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od sumy ubez­pieczenia, marki i modelu pojazdu, strefy regionalnej, zakresu ubezpieczenia, wieku ubezpieczonego i sposobu zapłaty składki.

3.  Zasady płatności składki ubezpieczeniowej określone są w § 65.

Ogólne zasady ustalania wysokości odszkodowania

§ 25

1.  Odszkodowanie nie może być wyższe niż suma ubezpieczenia.

2.  Jeżeli suma ubezpieczenia odpowiada wartości pojazdu brutto, przy ustaleniu wysokości odszkodowania uwzględnia się poda­tek VAT. Jeżeli suma ubezpieczenia odpowiada wartości pojazdu netto, przy ustaleniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się podatku VAT.

3.  O ile nie umówiono się inaczej, przy ustalaniu odszkodowania zastosowanie ma udział własny, o którym mowa w § 20 ust. 3.

4.   Przy ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe w ogumie­niu uwzględnia się indywidualnie stopień jego zużycia eksplo­atacyjnego.

Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku kradzieży

§ 26

W razie kradzieży pojazdu, PZU SA określa odszkodowanie w kwo­cie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu dokonania kradzieży, z uwzględnieniem warunków umowy MC.

Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku szkody częściowej

§ 27

1.  W przypadku szkody częściowej, PZU SA sporządza lub zleca sporządzenie kalkulacji kosztów naprawy lub protokołu szkody, w których uwzględniane są uszkodzenia pojazdu wynikające z wypadku ubezpieczeniowego. W przypadku ujawnienia uszko­dzeń nieuwzględnionych w kalkulacji kosztów naprawy lub pro­tokole szkody, ubezpieczony zobowiązany jest poinformować

0   tym PZU SA, w celu umożliwienia PZU SA potwierdzenia zakresu uszkodzeń i uwzględnienia ich w kalkulacji kosztów naprawy lub protokole szkody.

2.  Koszty naprawy pojazdu ustalane są w oparciu o ceny usług

1         części zamiennych stosowanych w RP w dniu ustalenia odszko­dowania.

3.  Z zastrzeżeniem ust. 4, ustalenie odszkodowania następuje na podstawie wyceny sporządzonej przez PZU SA, według zasad zawartych w systemie Audatex lub Eurotax, z zastosowaniem:

1)   norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu;

2)   stawki za roboczogodzinę ustalonej przez PZU SA w oparciu

o   średnie ceny usług stosowane przez warsztaty działające na terenie miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub osoby,

o   której mowa w § 3 pkt 31 lit. a;

3)   następujących cen części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany, zawartych w systemie Audatex lub Eurotax:

a)  cen części oryginalnych serwisowych, pomniejszonych w zależności od okresu eksploatacji pojazdu według poniższych wskaźników:


 

jeżeli w trakcie eksploatacji pojazdu dokonano wymiany części (zespołów) lub wyposażenia pojazdu udokumen­towanej rachunkami, pomniejszenie cen wymienionych elementów ustala się indywidualnie z uwzględnieniem okresu ich eksploatacji,

b)  cen części oryginalnych,

c)  cen części porównywalnej jakości;

4)  cen materiałów lakierniczych i normaliów zawartych w syste­mach Audatex lub Eurotax.

4.  Jeżeli w systemach Audatex lub Eurotax dostępne są części różnego rodzaju, o których mowa w ust. 3 pkt 3, lub części tego samego rodzaju, o których mowa w ust. 3 pkt 3, ale pochodzące od różnych producentów, wysokość odszkodowania PZU SA ustala uwzględniając części o najniższej cenie, przy czym w przypadku części oryginalnych serwisowych uwzględnia się cenę pomniej­szoną według zasad określonych w ust. 3 pkt 3 lit. a.

Ustalenie wysokości odszkodowania w przypadku szkody całkowitej

§ 28

1. W celu ustalenia, czy zachodzi przypadek szkody całkowitej, war­tość pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania porównuje się do kosztów naprawy pojazdu ustalonych według zasad określonych w ust. 2.

2.  Koszty naprawy pojazdu stanowiące podstawę do ustalenia czy zachodzi przypadek szkody całkowitej, ustala się na podstawie kalkulacji kosztów naprawy sporządzonej przez PZU SA według zasad zawartych w systemie Audatex lub Eurotax, z zastosowa­niem:

1)   norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu;

2)   stawki za roboczogodzinę ustalonej przez PZU SA w oparciu

o    ceny usług autoryzowanych stacji obsługi pojazdów działa­jących na terenie miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub osoby, o której mowa w § 3 pkt 31 lit. a;

3)   cen części oryginalnych serwisowych zawartych w systemie Audatex lub Eurotax;

4)   cen materiałów lakierniczych i normaliów zawartych w syste­mach Audatex lub Eurotax.

W kalkulacji kosztów naprawy uwzględniane są uszkodzenia pojazdu wynikające z wypadku ubezpieczeniowego. W przy­padku ujawnienia uszkodzeń nieuwzględnionych w kalkulacji kosztów naprawy, ubezpieczony zobowiązany jest poinformo­wać o tym PZU SA, w celu umożliwienia PZU SA potwierdze­nia zakresu uszkodzeń i uwzględnienia ich w kalkulacji kosztów naprawy. Koszty naprawy pojazdu ustalane są w oparciu o ceny usług i części zamiennych stosowanych w RP w dniu ustalenia odszkodowania.

3.  Koszty naprawy, o których mowa w ust. 2, nie stanowią podstawy do ustalenia wysokości odszkodowania.

4.  W razie powstania szkody całkowitej wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszonej o wartość rynkową pozostałości, z uwzględnieniem warunków umowy MC, przy czym wartość rynkowa pozostałości jest ustalana indywidualnie, w zależności od rozmiaru uszkodzeń i stopnia zużycia eksplo­atacyjnego pojazdu lub jego części (zespołów).

Rozdział IV Ubezpieczenie PAP Zakres ubezpieczenia

§ 29

1.  Zakres PAP zależy od wariantu, w jakim zawarta została umowa PAP. Umowa PAP może zostać zawarta w następujących wariantach ubezpieczenia:

1)  wariancie Super;

2)  wariancie Komfort.

2.   Umowa PAP może być zawarta w zakresie obejmującym jeden albo obydwa warianty ubezpieczenia.

3.   Umowa PAP może być zawarta z zastosowaniem rozszerzo­nego zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w § 32.

4.  Zakresem PAP objęte są usługi assistance wymienione w § 30

i    § 31, w przypadku gdy wypadek ubezpieczeniowy stanowiący podstawę świadczenia danej usługi assistance zaszedł w okre­sie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 5 i § 33.

5.  W przypadku awarii pojazdu, awarii ogumienia, przepale­nia żarówki lub rozładowania akumulatora, PZU SA zapewnia organizację i pokrycie kosztów usług assistance realizowanych z tytułu zajścia nie więcej niż 2 wypadków ubezpieczeniowych spośród powyżej wymienionych rodzajów wypadków ubezpie­czeniowych.

6.   Limity świadczeń dla poszczególnych usług assistance wymie­nionych w § 30 i § 31 stanowią górną granicę odpowiedzialno­ści PZU SA i ustalone są na jeden wypadek ubezpieczeniowy. W przypadku braku ustalenia limitu, PZU SA odpowiada do wysokości faktycznych kosztów danej usługi assistance.

7.  W przypadku umowy PAP zawartej w obydwu wariantach ubez­pieczenia, zastosowanie mają limity określone dla świadczeń w wariancie Super. Limity określone dla świadczeń w wariancie Komfort i Super nie sumują się.

8.  W przypadku limitów kwotowych określonych w euro dla usług assistance wymienionych w § 30 pkt 25 i pkt 26, ich przelicze­nie na walutę, w której realizowana jest dana usługa assistance, następuje przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania tej usługi assi­stance.

Wariant Super

§ 30

W wariancie Super, PZU SA zapewnia organizację i pokrycie kosz­tów następujących usług assistance:

1)   naprawy na miejscu w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku, awarii pojazdu lub użycia niewłaściwego paliwa, jeżeli ze względu na zakres uszkodzeń lub przyczynę unieruchomienia pojazdu jego naprawa na miejscu jest możliwa przez przedstawiciela PZU SA; usługa ta obejmuje koszty dojazdu pomocy drogowej oraz robocizny, z wyłącze­niem kosztów części i materiałów użytych do naprawy;

2)   holowania pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku, awarii pojazdu lub użycia niewłaściwego paliwa, jeżeli naprawa na miejscu, o której mowa w pkt 1, nie jest możliwa przez przedstawiciela PZU SA; holowanie odbywa się jednorazowo do wybranego przez ubezpieczo­nego miejsca na odległość do 150 km, liczoną od miejsca zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania; w przypadku holowania na odległość dalszą niż 150 km, koszty holowania powyżej tej odległości ponoszone są przez ubezpieczonego; w przypadku zajścia wypadku, awa­rii pojazdu lub użycia niewłaściwego paliwa poza godzinami pracy warsztatu (np. w porze nocnej lub w dni wolne od pracy), PZU SA organizuje i pokrywa także koszty parkowa­nia pojazdu do dnia, w którym możliwe będzie jego dalsze holowanie do warsztatu, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 3 dni; holowanie na parking i z parkingu trak­towane jest jako jednorazowe holowanie, którego koszt pokrywa PZU SA;

3)  złomowania pojazdu, będącego skutkiem wypadku, awarii pojazdu lub odnalezienia pojazdu po kradzieży; usługa ta jest realizowana na pisemny wniosek właściciela pojazdu i polega na holowaniu oraz złomowaniu pojazdu na najbliższym zło­mowisku w państwie, w którym zaszedł wypadek, miała miej­sce awaria pojazdu lub odnaleziono pojazd po kradzieży; jeżeli prawo państwa, w którym zaszedł wypadek, miała miej­sce awaria pojazdu lub odnaleziono pojazd po kradzieży nie zezwala na złomowanie pojazdu, holowanie pojazdu w celu jego złomowania na najbliższym złomowisku w innym pań­stwie odbywa się na zasadach określonych w pkt 2;

4)   wynajmu pojazdu zastępczego - w razie:

a)   wypadku lub awarii pojazdu, która zaszła w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania (siedziby), gdy zostało wykonane holowanie, o którym mowa w pkt 2,

i     gdy naprawa pojazdu przez warsztat nie jest możliwa do zakończenia wcześniej niż w ciągu 12 godzin od dostarczenia pojazdu do warsztatu,

b)   kradzieży pojazdu, gdy nie został on odzyskany do chwili zawiadomienia PZU Pomoc, o którym mowa w § 69 ust. 1 pkt 1;

usługa ta obejmuje podstawienie pojazdu zastępczego i jego wynajem na czas naprawy pojazdu lub do czasu odzyska­nia pojazdu po kradzieży, nie dłużej jednak niż na okres do 7 dni licząc od dnia zajścia wypadku, awarii pojazdu lub kradzieży pojazdu; koszt zwrotu pojazdu zastępczego do wypożyczalni ponosi ubezpieczony; PZU SA zapew­nia wynajem pojazdu klasyfikowanego w tym samym seg­mencie rynkowym co pojazd, którego dotyczy PAP, jednak nie wyższym niż C, przy czym PZU SA nie gwarantuje, że pojazd zastępczy będzie tak samo wyposażony, jak pojazd, którego dotyczy PAP; PZU SA zapewnia wynajem samo­chodu osobowego niezależnie od rodzaju pojazdu, którego dotyczy PAP; wynajem wskazanego przez PZU SA pojazdu zastępczego odbywa się na podstawie umowy najmu pojazdu zastępczego zawartej pomiędzy ubezpieczonym a wskazaną przez PZU SA wypożyczalnią i na warunkach określonych w tej umowie, w szczególności może być uza­leżniony od wpłacenia przez ubezpieczonego kaucji w wyso­kości określonej przez wypożyczalnię lub od zablokowania

środków na karcie kredytowej; usługa ta nie podlega łącze­niu z usługą, o której mowa w pkt 5 lub pkt 7;

5)   noclegu dla ubezpieczonych - w ilości nie większej niż okre­ślona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu - oraz przewozu do miejsca noclegu, w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku, awarii pojazdu, która zaszła w odległo­ści powyżej 20 km od miejsca zamieszkania (siedziby) lub kradzieży pojazdu, gdy naprawa pojazdu nie jest możliwa w dniu zajścia tego wypadku lub awarii pojazdu lub gdy nie odzyskano pojazdu po kradzieży do chwili zawiadomienia PZU Pomoc, o którym mowa w § 69 ust. 1 pkt 1; PZU SA zapewnia nocleg w hotelu dwu - lub trzygwiazdkowym, wskazanym przez PZU SA;

koszty pobytu pokrywane są do momentu naprawienia lub odzyskania pojazdu po kradzieży, nie dłużej jednak niż za 3 doby licząc od dnia zajścia wypadku, awarii pojazdu lub kra­dzieży pojazdu i nie obejmują kosztów wyżywienia, chyba że koszty wyżywienia są wliczone w cenę noclegu i innych usług hotelowych; usługa ta nie podlega łączeniu z usługą,

0  której mowa w pkt 4 lub pkt 7;

6)   przewozu ubezpieczonych do warsztatu, do którego holo­wany jest pojazd unieruchomiony wskutek wypadku, awarii pojazdu lub wskutek użycia niewłaściwego paliwa; przewóz odbywa się pojazdem pomocy drogowej, a w przypadku braku miejsc, innym środkiem transportu wskazanym przez PZU SA;

7)   przewozu ubezpieczonych do miejsca zamieszkania w RP lub do innego miejsca przeznaczenia w przypadku unieru­chomienia pojazdu wskutek wypadku, awarii pojazdu, która zaszła w odległości powyżej 20 km od miejsca zamiesz­kania (siedziby) lub kradzieży pojazdu, gdy jego naprawa nie jest możliwa w dniu zajścia tego wypadku lub awarii pojazdu lub gdy nie odzyskano pojazdu po kradzieży do chwili zawiadomienia PZU Pomoc, o którym mowa w § 69 ust. 1 pkt 1, a także w przypadku doznania uszkodzenia ciała przez ubezpieczonego lub nagłego zachorowania lub śmierci kierowcy; przejazd odbywa się środkiem transportu wskaza­nym przez PZU SA; jeśli przejazd pojazdem mechanicznym lub koleją miałby trwać dłużej niż 12 godzin, a wypadek, awa­ria pojazdu, kradzież pojazdu, uszkodzenie ciała ubezpieczo­nego lub nagłe zachorowanie lub śmierć kierowcy miało miej­sce za granicą RP, PZU SA zorganizuje przelot samolotem w klasie ekonomicznej; PZU SA organizuje przewóz ubez­pieczonych do miejsca ich zamieszkania w RP lub do innego miejsca przeznaczenia, jeżeli odległość do tego miejsca nie jest większa niż do miejsca zamieszkania w RP; jeżeli ubez­pieczeni mają różne miejsca zamieszkania lub podróżują do różnych miejsc przeznaczenia, przewóz organizowany jest w jedno, wskazane przez ubezpieczonych miejsce; usługa ta nie podlega łączeniu z usługą, o której mowa w pkt 4 lub pkt 5;

8)   przejazdu jednej osoby środkiem transportu wskazanym przez PZU SA po odbiór pojazdu naprawionego w związku z wypadkiem, awarią pojazdu, która zaszła w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania (siedziby) lub po odbiór pojazdu odzyskanego po kradzieży; jeśli przejazd pojazdem mechanicznym lub koleją miałby trwać dłużej niż 12 godzin, a pojazd naprawiany jest za granicą RP, PZU SA zorganizuje przelot samolotem w klasie ekonomicznej;

9)   zmiennika kierowcy (w tym dojazdu i powrotu zmiennika) w celu powrotu pasażerów pojazdem, którego dotyczy PAP, do miejsca zamieszkania, w przypadku doznania uszkodze­nia ciała przez kierowcę lub jego śmierci; usługa ta nie obej­muje kosztów paliwa, przejazdu autostradami, parkingów

1noclegów;

10) jednorazowego przejazdu jednej osoby środkiem transportu wskazanym przez PZU SA oraz noclegu tej osoby w miej­scu wskazanym przez PZU SA, przez okres do 3 dni, w celu odwiedzin w szpitalu kierowcy hospitalizowanego wskutek doznania przez niego uszkodzenia ciała lub jego nagłego zachorowania, albo pasażera hospitalizowanego wskutek doznania przez niego uszkodzenia ciała; jeśli przejazd pojazdem mechanicznym lub koleją miałby trwać dłużej niż 12 godzin, a hospitalizacja ubezpieczonego ma miejsce za granicą RP, PZU SA zorganizuje przelot samolotem w kla­sie ekonomicznej;

11)   transportu zwłok, w przypadku śmierci ubezpieczonego, do miejsca pochówku w RP, z wyłączeniem kosztów zakupu trumny lub urny, kosztów pogrzebu i kremacji;

12)   w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu wyczer­pania paliwa, które nastąpi w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania (siedziby):

a)  dowozu paliwa, z wyłączeniem kosztów samego paliwa

-     polegającego na dostarczeniu przez przedstawiciela PZU SA paliwa w ilości niezbędnej do dojechania do naj­bliższej stacji paliw albo

b)  holowania pojazdu do najbliższej stacji paliw;

13)   otwarcia pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu; jeżeli otwarcie pojazdu nie jest możliwe w miejscu zajścia wypadku ubezpieczeniowego:

a)  holowania pojazdu do najbliższego warsztatu albo prze­jazdu ubezpieczonego po zapasowe kluczyki lub sterow­niki służące do otwarcia pojazdu, środkiem transportu wskazanym przez PZU SA, jeżeli wypadek ubezpiecze­niowy zaszedł w RP,

b)  holowania pojazdu do najbliższego warsztatu, jeżeli wy­padek ubezpieczeniowy zaszedł za granicą RP;

14)   w przypadku zniszczenia, kradzieży, zagubienia lub utraty z innych przyczyn kluczyków lub sterowników służących do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu:

a)  holowania pojazdu do najbliższego warsztatu albo prze­jazdu ubezpieczonego po zapasowe kluczyki lub sterow­niki służące do otwarcia pojazdu lub uruchomienia po­jazdu, środkiem transportu wskazanym przez PZU SA, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy zaszedł w RP,

b)  holowania pojazdu do najbliższego warsztatu, jeżeli wy­padek ubezpieczeniowy zaszedł za granicą RP;

15)   wymiany koła w przypadku awarii ogumienia albo holowania pojazdu w celu naprawy ogumienia do najbliższego warsz­tatu, jeżeli naprawa lub wymiana koła w miejscu zajścia tego wypadku ubezpieczeniowego nie jest możliwa; usługa ta nie obejmuje kosztów części i materiałów użytych do wymiany koła, ani kosztów naprawy ogumienia;

16)   usługi uruchomienia silnika pojazdu w przypadku jego unie­ruchomienia na skutek rozładowania się akumulatora w odle­głości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania (siedziby);

17)   wymiany żarówki w przypadku przepalenia żarówki w miej­scu odległym powyżej 20 km od miejsca zamieszkania (sie­dziby); jeżeli w pojeździe wymiana żarówki możliwa jest jedynie w warsztacie, PZU SA zorganizuje i pokryje koszty holowania pojazdu do najbliższego warsztatu mogącego wykonać usługę; usługa ta nie obejmuje kosztu żarówki i jej wymiany w warsztacie;

18)   odholowania przyczepy ciągniętej przez pojazd, w przy­padku gdy przyczepa jest sprawna a pojazd jest unierucho­miony wskutek wypadku, awarii pojazdu zaistniałej w odle­głości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania (siedziby) lub został skradziony w miejscu odległym powyżej 20 km od miejsca zamieszkania (siedziby); holowanie odbywa się w wybrane przez ubezpieczonego miejsce, na odległość do 150 km, liczoną od miejsca zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania; w przypadku holowania na odległość dalszą niż 150 km, koszty holowania powyżej tej odległości ponoszone są przez ubezpieczonego; PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za przewożony w przyczepie ładunek;

19)   transportu medycznego, w przypadku doznania przez ubez­pieczonego uszkodzenia ciała lub nagłego zachorowania kierowcy:

a)  do szpitala najbliższego od miejsca zajścia wypadku ubezpieczeniowego,

b)  do szpitala specjalistycznego, jeżeli stan zdrowia ubez­pieczonego tego wymaga,

c)  do szpitala znajdującego się bliżej miejsca zamieszka­nia lub do miejsca zamieszkania ubezpieczonego, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala;

transport odbywa się środkiem transportu wskazanym przez PZU SA, wybranym po uzgodnieniu z lekarzem;

20)   przewozu i opieki nad dziećmi w wieku do 18 lat w przy­padku doznania przez ubezpieczonego uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego lub nagłego zachorowania kierowcy; usługa ta realizowana jest na pisemny wniosek opiekuna prawnego dziecka; dzieci przewożone są według wyboru opiekuna prawnego: do miejsca zamieszkania, do docelowego miejsca podróży lub do innego opiekuna; koszty ponoszone są do czasu objęcia opieki nad dziećmi przez upoważnioną osobę bliską, jednak nie dłużej niż do 3 dni;

21)   transportu zwierzęcia przewożonego pojazdem, w przy­padku doznania przez ubezpieczonego uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego lub nagłego zachorowania kierowcy; usługa ta realizowana jest na wniosek ubezpie­czonego; transport zwierzęcia odbywa się do najbliższego hotelu dla zwierząt albo do najbliższej lecznicy dla zwierząt, jeżeli stan zwierzęcia tego wymaga; w przypadku zgonu zwierzęcia, PZU SA organizuje i pokrywa koszty utylizacji zwłok; usługa ta nie obejmuje kosztów pobytu w hotelu dla zwierząt, a także kosztów leczenia i lekarstw;

22)   telefonicznych usług tłumacza przy załatwianiu formalności związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym, który zaszedł za granicą RP; tłumaczenie realizowane jest przez konsul­tanta PZU Pomoc; PZU SA zapewnia tłumaczenie z języka polskiego na angielski i odwrotnie;

23)   przesyłki części zamiennych w celu naprawy pojazdu za granicą RP, będącej skutkiem wypadku lub awarii pojazdu, które zaszły za granicą RP, jeżeli z jakichkolwiek powodów dana część zamienna nie jest dostępna w miejscu naprawy; usługa ta nie obejmuje kosztu części; PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie tej usługi, jeżeli przerwano produkcję części lub brak jest możliwości spro­wadzenia części od producenta lub z innego źródła, w któ­rym części te są jeszcze dostępne;

24)   udzielenia pożyczki w celu naprawy pojazdu za granicą RP, będącej skutkiem wypadku lub awarii pojazdu, które zaszły za granicą RP, pod warunkiem złożenia w PZU SA przez ubezpieczonego lub osobę przez niego upoważnioną depo­zytu w wysokości przewidywanych kosztów naprawy;

25)   udzielenia pożyczki do równowartości 10.000 euro, w celu złożenia wymaganej kaucji dla zwolnienia ubezpieczonego z aresztu, w którym znalazł się wskutek wypadku, który zaszedł za granicą RP; pożyczka udzielana jest po poręcze­niu przez osobę wskazaną przez ubezpieczonego; ubezpie­czony zobowiązany jest zwrócić pożyczkę w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania;

26)   zastępstwa procesowego oraz tłumacza, jeżeli nie został on wyznaczony z urzędu, w postępowaniu karnym lub administracyjnym prowadzonym za granicą RP przeciwko ubezpieczonemu w związku z wypadkiem, który zaszedł za granicą RP; koszty zastępstwa procesowego oraz tłumacza pokrywane są przez PZU SA do równowartości 1.000 euro; PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za wynik działania pełnomocnika lub tłumacza;

27)   usług informacyjnych dla ubezpieczonych dotyczących:

a)  postępowania w razie zajścia wypadku ubezpieczenio­wego,

b)  telefonów pomocy drogowej,

c)  sieci warsztatów,

d)  możliwości wynajmu pojazdu zastępczego,

e)  jednorazowego przekazania pilnej wiadomości związa­nej z wypadkiem ubezpieczeniowym osobie wskazanej przez ubezpieczonego,

f)   możliwości uzyskania odpłatnej pomocy zorganizowanej przez PZU Pomoc oraz organizacji tej pomocy,

g)  formalności jakich należy dopełnić w celu uzyskania doku­mentów zastępczych utraconych lub skradzionych za gra­nicą: paszportu, wizy, prawa jazdy, dowodu rejestracyj­nego pojazdu.

Wariant Komfort

§ 31

1.  W wariancie Komfort, rodzaj i zakres przysługujących usług assi­stance zależy od zawarcia umowy OC lub umowy AC.

2.  W wariancie Komfort, PZU SA zapewnia organizację i pokrycie kosztów następujących usług assistance:

1)  jeżeli wypadek ubezpieczeniowy nastąpi w okresie ubezpie­czenia wynikającym z umowy OC:

a)   naprawy na miejscu w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku polegającego na kolizji z innym pojazdem, jeżeli ze względu na zakres uszkodzeń lub przyczynę unieruchomienia pojazdu jego naprawa na miejscu jest możliwa przez przedstawiciela PZU SA; usługa ta obejmuje koszty dojazdu pomocy drogowej oraz robocizny, z wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych do naprawy,

b)   holowania pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku polegającego na kolizji z innym pojaz­dem, jeżeli naprawa na miejscu, o której mowa w lit. a, nie jest możliwa przez przedstawiciela PZU SA; holowa­nie odbywa się jednorazowo do wybranego przez ubez­pieczonego miejsca na odległość do 150 km, liczoną od miejsca zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania; w przypadku holowania na odległość dalszą niż 150 km, koszty holowania powyżej tej odległości pono­szone są przez ubezpieczonego; w przypadku unierucho­mienia pojazdu wskutek wypadku polegającego na kolizji z innym pojazdem poza godzinami pracy warsztatu (np. w porze nocnej lub w dni wolne od pracy), PZU SA organi­zuje i pokrywa także koszty parkowania pojazdu do dnia, w którym możliwe będzie jego dalsze holowanie do warsz­tatu, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 3 dni; holowanie na parking i z parkingu traktowane jest jako jed­norazowe holowanie, którego koszt pokrywa PZU SA,

c)   naprawy na miejscu innego pojazdu, jeżeli ze względu na zakres uszkodzeń lub przyczynę unieruchomienia innego pojazdu, jego naprawa na miejscu jest możliwa przez przedstawiciela PZU SA; usługa ta obejmuje koszty dojazdu pomocy drogowej oraz robocizny, z wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych do naprawy,

d)   holowania innego pojazdu, jeżeli jego naprawa na miej­scu, o której mowa w lit. c, nie jest możliwa przez przed­stawiciela PZU SA; holowanie odbywa się do miejsca wybranego przez kierowcę innego pojazdu lub właściciela innego pojazdu,

e)   parkowania innego pojazdu lub wynajmu pojazdu zastęp­czego dla kierowcy innego pojazdu; usługa ta nie obej­muje kosztów parkowania innego pojazdu lub kosztów wynajmu pojazdu zastępczego,

f)    usług informacyjnych dla ubezpieczonych dotyczących:

-     postępowania w razie zajścia wypadku ubezpieczenio­wego,

-    telefonów pomocy drogowej,

-     sieci warsztatów,

-     możliwości wynajmu pojazdu zastępczego,

-    jednorazowego przekazania pilnej wiadomości związa­nej z wypadkiem ubezpieczeniowym osobie wskazanej przez ubezpieczonego,

-     możliwości uzyskania odpłatnej pomocy zorganizowa­nej przez PZU Pomoc oraz organizacji tej pomocy;

2)  jeżeli wypadek ubezpieczeniowy nastąpi w okresie ubezpie­czenia wynikającym z umowy AC:

a)   naprawy na miejscu w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku lub awarii pojazdu, jeżeli ze względu na zakres uszkodzeń lub przyczynę unieruchomienia pojazdu

jego naprawa na miejscu jest możliwa przez przedstawi­ciela PZU SA; usługa ta obejmuje koszty dojazdu pomocy drogowej oraz robocizny, z wyłączeniem kosztów części

i materiałów użytych do naprawy,

b)   holowania pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku lub awarii pojazdu, jeżeli naprawa pojazdu na miejscu, o której mowa w lit. a, nie jest możliwa przez przedstawiciela PZU SA; holowanie odbywa się jed­norazowo do wybranego przez ubezpieczonego miejsca na odległość do 150 km, liczoną od miejsca zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania; w przypadku holowania na odległość dalszą niż 150 km, koszty holowa­nia powyżej tej odległości ponoszone są przez ubezpie­czonego; w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek zajścia wypadku lub awarii pojazdu poza godzinami pracy warsztatu (np. w porze nocnej lub w dni wolne od pracy), PZU SA organizuje i pokrywa także koszty parkowania pojazdu do dnia, w którym możliwe będzie jego dalsze holowanie do warsztatu, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 3 dni; holowanie na parking i z parkingu traktowane jest jako jednorazowe holowanie, którego koszt pokrywa PZU SA,

c)  złomowania pojazdu będącego skutkiem wypadku, awarii pojazdu lub odnalezienia pojazdu po kradzieży; usługa ta jest realizowana na pisemny wniosek właściciela pojazdu

i     polega na holowaniu oraz złomowaniu pojazdu na naj­bliższym złomowisku,

d)  wynajmu pojazdu zastępczego - w razie:

-    wypadku lub awarii pojazdu, która zaszła w odległo­ści powyżej 50 km od miejsca zamieszkania (siedzi­by), gdy zostało wykonane holowanie, o którym mowa w lit. b, i gdy naprawa pojazdu przez warsztat nie jest możliwa do zakończenia wcześniej niż w ciągu 12 go­dzin od dostarczenia pojazdu do warsztatu,

-    kradzieży pojazdu, gdy nie został on odzyskany do chwili zawiadomienia PZU Pomoc, o którym mowa w § 69 ust. 1 pkt 1;

usługa ta obejmuje podstawienie pojazdu zastępczego

i  jego wynajem na czas naprawy pojazdu lub do czasu odzyskania pojazdu po kradzieży, nie dłużej jednak niż na okres do 3 dni licząc od dnia zajścia wypadku, awa­rii pojazdu lub kradzieży pojazdu; koszt zwrotu pojazdu zastępczego do wypożyczalni ponosi ubezpieczony; PZU SA zapewnia wynajem pojazdu klasyfikowanego w tym samym segmencie rynkowym co pojazd, którego dotyczy PAP, jednak nie wyższym niż C, przy czym PZU SA nie gwarantuje, że pojazd zastępczy będzie tak samo wyposażony, jak pojazd, którego dotyczy PAP; PZU SA zapewnia wynajem samochodu osobowego nie­zależnie od rodzaju pojazdu, którego dotyczy PAP; wyna­jem wskazanego przez PZU SA pojazdu zastępczego odbywa się na podstawie umowy najmu pojazdu zastęp­czego zawartej pomiędzy ubezpieczonym a wskazaną przez PZU SA wypożyczalnią i na warunkach określonych w tej umowie, w szczególności może być uzależniony od wpłacenia przez ubezpieczonego kaucji w wysoko­ści określonej przez wypożyczalnię lub od zablokowa­nia środków na karcie kredytowej; usługa ta nie podlega łączeniu z usługą, o której mowa w lit. e lub lit. g,

e)   noclegu dla ubezpieczonych - w ilości nie większej niż określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu - oraz przewozu do miejsca noclegu, w przypadku unierucho­mienia pojazdu wskutek wypadku, awarii pojazdu, która zaszła w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszka­nia (siedziby) lub kradzieży pojazdu, gdy naprawa pojazdu nie jest możliwa w dniu zajścia tego wypadku lub awa­rii pojazdu lub gdy nie odzyskano pojazdu po kradzieży do chwili zawiadomienia PZU Pomoc, o którym mowa w § 69 ust. 1 pkt 1; PZU SA zapewnia nocleg w hotelu dwu - lub trzygwiazdkowym, wskazanym przez PZU SA; koszty pobytu pokrywane są do momentu naprawienia lub odzyskania pojazdu po kradzieży, nie dłużej jednak niż za

3 doby licząc od dnia zajścia wypadku, awarii pojazdu lub kradzieży pojazdu i nie obejmują wyżywienia, chyba że koszty wyżywienia są wliczone w cenę noclegu i innych usług hotelowych; usługa ta nie podlega łączeniu z usługą,

o której mowa w lit. d lub lit. g,

f)    przewozu ubezpieczonych do warsztatu, do którego holo­wany jest pojazd unieruchomiony wskutek wypadku lub awarii pojazdu; przewóz odbywa się pojazdem pomocy drogowej, a w przypadku braku miejsc, innym środkiem transportu wskazanym przez PZU SA,

g)   przewozu ubezpieczonych do miejsca zamieszkania w RP lub do innego miejsca przeznaczenia w RP w przy­padku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku, awa­rii pojazdu, która zaszła w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania (siedziby) lub kradzieży pojazdu, gdy jego naprawa nie jest możliwa w dniu zajścia tego wypadku lub awarii pojazdu lub gdy nie odzyskano pojazdu po kradzieży do chwili zawiadomienia PZU Pomoc, o któ­rym mowa w § 69 ust. 1 pkt 1, a także w przypadku dozna­nia uszkodzenia ciała przez ubezpieczonego lub nagłego zachorowania lub śmierci kierowcy; przejazd odbywa się środkiem transportu wskazanym przez PZU SA do miej­sca zamieszkania ubezpieczonych lub do innego miejsca przeznaczenia w RP, jeżeli odległość do tego miejsca nie jest większa niż do miejsca zamieszkania; jeżeli ubezpie­czeni mają różne miejsca zamieszkania lub podróżują do różnych miejsc przeznaczenia, przewóz organizowany jest w jedno, wskazane przez ubezpieczonych miejsce; usługa ta nie podlega łączeniu z usługą, o której mowa w lit. d lub lit. e,

h)  przejazdu jednej osoby środkiem transportu wskazanym przez PZU SA po odbiór pojazdu naprawionego w związku z wypadkiem, awarią pojazdu, która zaszła w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania (siedziby) lub po odbiór pojazdu odzyskanego po kradzieży,

i)   zmiennika kierowcy (w tym dojazdu i powrotu zmiennika) w celu powrotu pasażerów pojazdem, którego dotyczy PAP, do miejsca zamieszkania, w przypadku doznania uszkodzenia ciała przez kierowcę lub jego śmierci; usługa ta nie obejmuje kosztów paliwa,

j) jednorazowego przejazdu jednej osoby środkiem trans­portu wskazanym przez PZU SA oraz noclegu tej osoby w miejscu wskazanym przez PZU SA, przez okres do 3 dni, w celu odwiedzin w szpitalu kierowcy hospitalizo­wanego wskutek doznania przez niego uszkodzenia ciała lub jego nagłego zachorowania, albo pasażera hospita­lizowanego wskutek doznania przez niego uszkodzenia ciała,

k) transportu zwłok, w przypadku śmierci ubezpieczonego, do miejsca pochówku w RP, z wyłączeniem kosztów zakupu trumny lub urny, kosztów pogrzebu i kremacji,

l)    usług informacyjnych dla ubezpieczonych dotyczących:

-    postępowania w razie zajścia wypadku ubezpieczenio­wego,

-   telefonów pomocy drogowej,

-    sieci warsztatów,

-    możliwości wynajmu pojazdu zastępczego,

-   jednorazowego przekazania pilnej wiadomości związa­nej z wypadkiem ubezpieczeniowym osobie wskazanej przez ubezpieczonego,

-    możliwości uzyskania odpłatnej pomocy zorganizowa­nej przez PZU Pomoc oraz organizacji tej pomocy.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

§ 32

Za opłatą dodatkowej składki, umowa PAP w wariancie Super może zostać zawarta bez stosowania warunku zajścia wypadku ubezpie­czeniowego w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania (siedziby), dla usług assistance, o których mowa w § 30 pkt 4, 7, 8,

12,  16-18.

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 33

1.  Ubezpieczeniem nie są objęte wypadki ubezpieczeniowe:

1)  o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2-7, 9, 10 i § 22 ust. 1 pkt 8;

2)   powstałe w wyniku szkód eksploatacyjnych;

3)   powstałe wskutek samobójstwa ubezpieczonego albo jego próby.

2.   Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte osoby przewożone za opłatą lub będące autostopowiczami, z wyjątkiem usługi assi­stance określonej w § 30 pkt 19.

3.   Usługi assistance wymienione w § 30 i § 31 nie dotyczą sprzętu sportowego, turystycznego lub innego rodzaju ładunku przewożonego pojazdem lub przyczepą ciągniętą przez pojazd.

4.   Usługi assistance, o których mowa w § 30 pkt 4-6, 12-14, 16 i 18 oraz w § 31 ust. 2 pkt 2 lit. d-f, nie dotyczą przyczep kempingo­wych i przyczep ciężarowych o ładowności do 2 ton.

5.   Usługi assistance, o których mowa w § 30 pkt 4 oraz w § 31 ust. 2 pkt 2 lit. d, nie dotyczą motocykli.

6.   PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za koszty usług assi­stance poniesione bez uprzedniej zgody PZU Pomoc, chyba że:

1)   powiadomienie PZU SA w sposób określony w § 69 ust. 1 pkt

1    było niemożliwe z przyczyn niezależnych od ubezpiecza­jącego, ubezpieczonego, osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu lub osoby występującej w imieniu którejkolwiek z tych osób lub

2)   wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce na autostradzie, a ubezpieczonemu pomocy udzieliły specjalne służby dro­gowe.

7.  W przypadku, gdy do realizacji usługi assistance związanej z koniecznością udostępnienia pojazdu nie dojdzie z powodu nieudostępnienia przez ubezpieczonego unieruchomionego pojazdu w terminie i miejscu ustalonym z PZU Pomoc, dalsze usługi assistance nie przysługują, chyba że nieudostępnienie pojazdu nastąpiło z przyczyn, za które ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności.

8.  W PAP stosuje się postanowienia § 12 ust. 4.

Składka ubezpieczeniowa

§ 34

1.  Składkę ubezpieczeniową ustala się według taryfy obowiązują­cej w dniu zawarcia umowy PAP.

2.  Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od rodzaju pojazdu, wariantu i okresu ubezpieczenia, zawarcia umowy OC dotyczą­cej tego samego pojazdu, umowy AC dotyczącej tego samego pojazdu lub umowy MC dotyczącej tego samego pojazdu, roz­szerzenia zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w § 32, oraz zakresu terytorialnego ubezpieczenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1.

3.  Zasady płatności składki ubezpieczeniowej określone są w § 65.

Rozdział V Ubezpieczenie PAS Zakres ubezpieczenia

§ 35

1.  Zakresem PAS objęta jest organizacja i pokrycie kosztów usług assistance, o których mowa w ust. 2, w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia.

2.  Zakresem PAS objęta jest organizacja i pokrycie kosztów usług assistance polegających na naprawie lub wymianie szyby: czo­łowej, bocznej lub tylnej, o ile nie stanowi ona integralnej części dachu pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.  Jeżeli nie umówiono się inaczej, w PAS zastosowanie ma udział własny w wysokości 30% kosztów usług assistance, o których mowa w ust. 2, dla szkody powstałej wskutek drugiego i każdego następnego wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł w okre­sie ubezpieczenia.

Koszty dodatkowe

§ 36

1.  PZU SA zwraca w granicach sumy ubezpieczenia uzasadnione okolicznościami wypadku ubezpieczeniowego koszty zabez­pieczenia pojazdu w okresie nie dłuższym niż do 3 dni, jeżeli przed naprawieniem lub wymianą szyby, pojazd wymaga ze względu na zakres uszkodzeń szyby, zabezpieczenia na par­kingu strzeżonym, a brak jest możliwości jego zabezpieczenia przez ubezpieczonego.

2.   Kwota zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, z tytułu jed­nego wypadku ubezpieczeniowego nie może przekroczyć 10% sumy ubezpieczenia aktualnej na dzień zajścia wypadku ubez­pieczeniowego.

3.  Koszty, o których mowa w ust. 1, nie powodują zmniejszenia sumy ubezpieczenia.

4.   PZU SA zobowiązany jest ponadto zwrócić w granicach sumy ubezpieczenia koszty:

1)  wynikłe z zastosowania, w razie zajścia wypadku ubez­pieczeniowego, środków podjętych w celu ratowania szyb pojazdu oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;

2)   dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w § 70 pkt 6.

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 37

1.  Ubezpieczeniem nie są objęte wypadki ubezpieczeniowe:

1)  o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2-7, 9 i 10 oraz § 22 ust. 1 pkt 7 i 8;

2)   powstałe w wyniku szkód eksploatacyjnych;

3)   powstałe w trakcie wykonywania naprawy pojazdu;

4)   powstałe w wyniku wad fabrycznych szyb polegających na wadliwości surowca lub defektach produkcyjnych.

2.   Ponadto z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są:

1)   uszkodzenia lub zniszczenia w innych niż szyba czołowa, tylna nie stanowiąca integralnej części dachu pojazdu lub szyba boczna, szklanych elementach pojazdu: szyberda- chu, szkle reflektora, lusterku, dachu szklanym;

2)   uszkodzenia lub zniszczenia nalepki kontrolnej;

3)   uszkodzenia lub zniszczenia powstałe w elementach na stałe związanych z szybą: uszczelki, listwy, uchwyty, ogrze­wanie, chyba że ich uszkodzenie lub zniszczenie powstało jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem szyby lub gdy ich wymiana wynika z technologii naprawy lub wymiany szyby;

4)   uszkodzenia lub zniszczenia elementów pojazdu, które nie stanowią integralnego elementu konstrukcyjnego szyby, a są związane na stałe z szybą: folie antywłamaniowe lub przyciemniające, instalacja alarmowa.

3.  PZU SA nie zwraca kosztów usług assistance poniesionych

przez ubezpieczonego, w przypadku gdy usługi te nie zostały

zorganizowane przez PZU Pomoc, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4

zdanie drugie i § 40 ust. 4.

4.  W PAS stosuje się postanowienia § 12 ust. 4.

Suma ubezpieczenia

§ 38

1.  Z zastrzeżeniem ust. 2, suma ubezpieczenia określana jest przez PZU SA w uzgodnieniu z ubezpieczającym, przy czym nie może być wyższa niż 10.000 zł.

2.   Minimalna suma ubezpieczenia dla usług assistance związa­nych z poszczególnymi rodzajami pojazdów wynosi:

1)  w przypadku samochodów osobowych, ciężarowych w nadwoziu osobowego lub innych o ładowności do 750 kg -

2.0        zł;

2)   w przypadku samochodów ciężarowych o ładowności powy­żej 750 kg i dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony -

3.        zł;

3)  w przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony - 8.000 zł;

4)   w przypadku autobusów - 10.000 zł.

3.  Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o każdą kwotę wypła­coną przez PZU SA na pokrycie kosztów usług assistance. Zwrot kosztów dodatkowych, o których mowa w § 36, nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia.

Składka ubezpieczeniowa

§ 39

1.  Składkę ubezpieczeniową ustala się według taryfy obowiązują­cej w dniu zawarcia umowy PAS.

2.  Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od rodzaju pojazdu, sumy ubezpieczenia, okresu ubezpieczenia oraz zawarcia umowy OC dotyczącej tego samego pojazdu, umowy AC doty­czącej tego samego pojazdu lub umowy MC dotyczącej tego samego pojazdu.

3.  Zasady płatności składki ubezpieczeniowej określone są w § 65.

Ustalenie kosztów usług assistance

§ 40

1.  O technicznej możliwości naprawy albo wymiany uszkodzonej szyby w pojeździe oraz o rodzaju szyby, która zostanie użyta do wymiany decyduje przedstawiciel PZU SA, przy czym do wymiany stosuje się szybę porównywalnej jakości.

2.  Jeżeli ustalony przez przedstawiciela PZU SA koszt wymiany lub naprawy szyby przekracza sumę ubezpieczenia oraz w przy­padku zastosowania udziału własnego, o którym mowa w § 35 ust. 3, warunkiem rozpoczęcia wykonywania usługi jest pokrycie przez ubezpieczonego różnicy między rzeczywistymi kosztami tej usługi ustalonymi przez przedstawiciela PZU SA a kwotą, do której PZU SA ponosi odpowiedzialność.

3.  Jeżeli kwota, do której PZU SA ponosi odpowiedzialność nie wystarcza na pokrycie przez PZU SA w całości kosztów wymiany lub naprawy szyby w pojeździe, a ubezpieczony nie wyraża zgody na pokrycie różnicy, o której mowa w ust. 2, wówczas PZU SA wypłaca ubezpieczonemu odszkodowanie w kwocie, do której PZU SA ponosi odpowiedzialność.

4.  W przypadku:

1)  gdy przedstawiciel PZU SA nie dokona naprawy lub wymiany szyby w pojeździe w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia w PZU SA zajścia wypadku ubezpieczeniowego i pozosta­wienia pojazdu do dyspozycji przedstawiciela PZU SA w celu wykonania usługi lub

2)   gdy powiadomienie PZU Pomoc w sposób określony w § 70 pkt 1 było niemożliwe z przyczyn niezależnych od ubezpie­czającego, ubezpieczonego, osoby uprawnionej do korzysta­nia z pojazdu lub osoby występującej w imieniu którejkolwiek z tych osób lub

3)   braku możliwości wymiany szyby przez przedstawiciela PZU SA spowodowanego brakiem szyby porównywalnej jakości do szyby, której dotyczył wypadek ubezpieczeniowy,

ubezpieczony może zlecić wykonanie usługi we własnym zakre­sie, a PZU SA zwraca ubezpieczonemu poniesione koszty naprawy lub wymiany szyby.

5.  Zwrot kosztów naprawy lub wymiany szyby w przypadku, o której mowa w ust. 4 i § 6 ust. 4 zdanie drugie, następuje na podsta­wie rachunków lub faktur VAT wraz z dowodami ich zapłaty do wysokości faktycznie poniesionych kosztów, maksymalnie jed­nak do wysokości sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 35 ust. 3.

Rozdział VI Ubezpieczenie NNW Zakres ubezpieczenia

§ 41

1.  Zakresem NNW objęte są następstwa wypadków ubezpiecze­niowych w postaci uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego, a w przypadkach określonych w § 3 pkt 75 lit. e i lit. f, wyłącznie powyższe następstwa powstałe u kie­rowcy, z zastrzeżeniem § 43.

2.  Zakresem NNW objęte są następstwa wypadków ubezpiecze­niowych określone w ust. 1, gdy wypadek ubezpieczeniowy zaszedł w okresie ubezpieczenia.

3.  Za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej zakres NNW może być rozszerzony o następstwa wypadków ubezpieczenio­wych, jeżeli wypadki te zaszły:

1)   podczas kierowania pojazdem wykorzystywanym do nauki jazdy;

2)   podczas jazd wyścigowych lub konkursowych oraz treningów do tych jazd.

Rodzaje i wysokość świadczeń

§ 42

1.  NNW obejmuje następujące świadczenia:

1)  świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będą­cego następstwem wypadku ubezpieczeniowego, przy czym jeżeli ubezpieczony doznał 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu PZU SA wypłaca świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNW, a jeżeli ubezpieczony doznał mniej niż 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, PZU SA wypłaca świadczenie w wysokości stano­wiącej taki procent sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNW, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu;

2)   świadczenie z tytułu śmierci będącej następstwem wypadku ubezpieczeniowego - w wysokości 100% sumy ubezpiecze­nia określonej w umowie NNW;

3)   świadczenie za leczenie uciążliwe związane z wypadkiem ubezpieczeniowym - w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNW, nie więcej jednak niż 1.000 zł;

4)   zasiłek dzienny - w wysokości jednego promila sumy ubez­pieczenia określonej w umowie NNW za każdy dzień oraz nie dłużej niż przez 60 dni, płatny w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego - od pierwszego dnia lub w przypadku lecze­nia ambulatoryjnego - od 7 dnia po dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego;

5)  zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środ­ków pomocniczych - do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNW, nie więcej jednak niż 10.000 zł;

6)   zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełno­sprawnych - do wysokości 10% sumy ubezpieczenia okre­ślonej w umowie NNW, nie więcej jednak niż 10.000 zł;

7)  zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji - do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNW, nie więcej jednak niż 5.000 zł;

8)  zwrot kosztów transportu zwłok, tj. kosztów organizacji

i     transportu zwłok, kosztów usług zakładów pogrzebowych polegających na przygotowaniu zwłok do transportu, kre­macji, kosztów zakupu trumny lub urny - do wysokości 50% sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNW, nie więcej jednak niż 15.000 zł.

2.  Ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno świadczenie za lecze­nie uciążliwe z tytułu zajścia jednego wypadku ubezpiecze­niowego. Świadczenie za leczenie uciążliwe wypłacane jest na podstawie dokumentacji medycznej przedłożonej przez ubezpie­czonego.

3.  Zasiłek dzienny przysługuje tylko osobom pracującym zarob­kowo oraz wyłącznie w przypadku zawarcia umowy NNW na okres 12 miesięcy. W przypadku zajścia w jednym okresie ubezpieczenia więcej niż jednego wypadku ubezpieczeniowego wypłata zasiłku nie może przekroczyć łącznie 60 dni. Zasiłek dzienny przysługuje za okres czasowej niezdolności do pracy

i    wypłacany jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego o cza­sowej niezdolności do pracy wystawionego zgodnie z obowią­zującymi przepisami prawa. Jeżeli na powstałą niezdolność do pracy ma również wpływ istniejący przed zajściem wypadku ubezpieczeniowego stan chorobowy lub niepełnosprawność, zasiłek dzienny wypłacany jest za przypuszczalny okres nie­zdolności do pracy, jaki mógłby być wyłącznie następstwem wypadku ubezpieczeniowego. Okres ten przyjmuje się według oceny lekarzy wskazanych przez PZU SA. Ubezpieczony traci prawo do zasiłku dziennego, jeżeli w okresie, za który przysługi­wał mu zasiłek dzienny, wykonywał pracę zarobkową.

4.  Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, podlegają zwrotowi, jeżeli powstały w następstwie zajścia wypadku ubezpieczenio­wego. Ponadto koszty leczenia, w tym rehabilitacji, o których mowa w ust. 1 pkt 7, podlegają zwrotowi, jeżeli były niezbędne z medycznego punktu widzenia.

5.  Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości fak­tycznie poniesionych kosztów, maksymalnie jednak do wysoko­ści limitu określonego dla tych kosztów, przy czym jeżeli koszty te zostały poniesione w walucie obcej stosuje się postanowienia § 74 ust. 3.

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 43

1.  Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są następstwa wypad­ków ubezpieczeniowych, jeżeli te wypadki zaszły:

1)  w odniesieniu do kierowcy podczas kierowania przez niego

pojazdem:

a)  w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psy­chotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,

b)  jeżeli nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubez­pieczeniowego,

c)   niezarejestrowanym lub pojazdem nieposiadającym waż­nego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania tech­nicznego, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji lub dokonywania okresowych badań technicznych, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego;

2)   w odniesieniu do pasażera:

a)   będącego w stanie nietrzeźwości albo w stanie po uży­ciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubez­pieczeniowego,

b)   który świadomie podjął jazdę z kierowcą prowadzącym pojazd w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alko­holu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;

3)  w odniesieniu do kierowcy lub pasażera:

a)   wskutek umyślności lub rażącego niedbalstwa ubezpie­czającego, ubezpieczonego lub uposażonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa spełnienie świadczenia odpowiada w danych okolicznościach względom słusz­ności,

b)  w wyniku zatrucia spowodowanego spożywaniem alko­holu lub środków odurzających, substancji psychotropo­wych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów

o   przeciwdziałaniu narkomanii,

c)  w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego, który ukończył 17 lat oraz w związku z użyciem pojazdu w celu popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa,

d)  w wyniku udziału w bójkach, z wyjątkiem działania w obro­nie koniecznej,

e)   wskutek działań wojennych lub wskutek udziału w straj­kach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, aktach terroryzmu lub sabotażu,

f)    w czasie używania pojazdu w związku z określonymi w przepisach prawa obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów,

g)   podczas kierowania pojazdem wykorzystywanym do nauki jazdy, chyba że ryzyko to zostało objęte NNW,

h)  podczas jazd wyścigowych lub konkursowych oraz trenin­gów do tych jazd, chyba że ryzyko to zostało objęte NNW.

2.  Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są następstwa wszel­kich chorób lub stanów chorobowych nawet takich, które wystę­pują nagle lub zostały ujawnione dopiero w następstwie zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Jeżeli choroba lub stan cho­robowy miał wpływ na zajście wypadku ubezpieczeniowego, tj. przyczyną wypadku ubezpieczeniowego jest zarówno cho­roba lub stan chorobowy, jak i przyczyna zewnętrzna, odpo­wiedzialność PZU SA obejmuje uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia, który jest następstwem działania przyczyny zewnętrz­nej, chyba że nie można ustalić, jakie uszkodzenia ciała lub czy rozstrój zdrowia są wyłącznie następstwem działania przyczyny zewnętrznej; w takim przypadku przyjmuje się, że uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia są następstwem działania przyczyny zewnętrznej.

3.  Odpowiedzialność PZU SA nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne oraz odszkodowania za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie rzeczy.

4.  W NNW stosuje się postanowienia § 12 ust. 4.

Suma ubezpieczenia

§ 44

Suma ubezpieczenia jest określana przez PZU SA w uzgodnieniu z ubezpieczającym i stanowi wielokrotność 1.000 zł, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 5.000 zł oraz wyższa niż 100.000 zł w stosunku do jednego ubezpieczonego.

Składka ubezpieczeniowa

§ 45

1.  Składkę ubezpieczeniową ustala się według taryfy obowiązują­cej w dniu zawarcia umowy NNW.

2.  Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od sumy ubezpie­czenia, rodzaju pojazdu, okresu ubezpieczenia, przeznaczenia pojazdu oraz sposobu zapłaty składki.

3.  Zasady płatności składki ubezpieczeniowej określone są w § 65.

Ustalanie wysokości i wypłata świadczeń

§ 46

1.  Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń ustala się po stwierdzeniu, że istnieje normalny związek przyczynowy pomię­dzy wypadkiem ubezpieczeniowym a śmiercią lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub innym świadczeniem wynikającym z NNW.

2.  Ustalenie normalnego związku przyczynowego, o którym mowa w ust. 1, oraz rodzaju i wysokości przysługujących świadczeń następuje na podstawie dokumentów lub informacji określonych w § 71 lub wyników badań lekarskich.

3.  Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wypłaca się pod warunkiem, że trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć nastąpiły w ciągu 2 lat od daty zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

4.  Trwały uszczerbek na zdrowiu ustalany jest przez leka­rzy wskazanych przez PZU SA na podstawie „Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu PZU SA”, zatwierdzonej uchwałą zarządu PZU SA i obowiązującej w dniu zawarcia umowy NNW, którą PZU SA udostępnia do wglądu w jednostkach organizacyjnych PZU SA na żądanie ubezpie­czającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy NNW.

5.  Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony niezwłocznie po całkowitym zakończeniu leczenia, z uwzględ­nieniem zaleconej przez lekarza rehabilitacji, a w razie dłuż­szego leczenia - najpóźniej w 24 miesiącu od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Późniejsza zmiana stopnia trwa­łego uszczerbku na zdrowiu (polepszenie lub pogorszenie) nie daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia.

6.   Przy ustaleniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdro­wiu nie bierze się pod uwagę rodzaju pracy lub czynności wyko­nywanych przez ubezpieczonego.

7.  Jeżeli w wyniku zajścia wypadku ubezpieczeniowego powsta­nie więcej niż jedno uszkodzenie ciała - na wysokość świad­czenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu składa się suma świadczeń należnych z tytułu każdego uszkodzenia ciała, nie więcej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNW.

8.  W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu, układu, któ­rych funkcje przed zajściem wypadku ubezpieczeniowego były już upośledzone wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku, stopień (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy między stopniem (procentem) trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalonego dla stanu danego organu, narządu, układu po zajściu wypadku ubezpieczenio­wego a stopniem (procentem) trwałego uszczerbku na zdrowiu istniejącym bezpośrednio przed zajściem wypadku ubezpiecze­niowego.

9.  W razie przewożenia większej liczby osób niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, wysokość świadczeń dla każdej osoby oblicza się od sumy ubezpieczenia ustalonej ze stosunku łącznej sumy ubezpieczenia dla liczby osób równej liczbie miejsc określonych w dowodzie rejestracyj­nym pojazdu do liczby faktycznie przewożonych osób.

10. Koszty, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 5-8, podlegają zwro­towi pod warunkiem, że poniesione zostały w ciągu 2 lat od daty zajścia wypadku ubezpieczeniowego, a w przypadku kosztów rehabilitacji, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 7, dodatkowo pod warunkiem, że rehabilitacja została rozpoczęta nie później niż w okresie 6 miesięcy od daty zajścia wypadku ubezpieczenio­wego.

11. Niezależnie od świadczeń objętych NNW, PZU SA zwraca ubezpieczonemu koszty badań lekarskich zleconych przez lekarzy wskazanych przez PZU SA wymaganych dla uza­sadnienia zgłoszonych do PZU SA roszczeń oraz niezbędne, udokumentowane wydatki poniesione na przejazdy w RP do lekarzy wskazanych przez PZU SA lub na obserwa­cję kliniczną, przy czym koszty przejazdu innym środkiem transportu niż komunikacja publiczna zwracane są po zaakcep­towaniu przez PZU SA zasadności wyboru środka transportu.

12. Jeżeli ubezpieczony był objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypad­ków na podstawie kilku umów ubezpieczenia zawartych z PZU SA, świadczenia przysługują z każdej umowy ubezpie­czenia, jednak zwrot kosztów, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 5-8, następuje do wysokości faktycznie poniesionych i udo­wodnionych kosztów, maksymalnie jednak do wysokości limi­tów wynikających z zawartych umów ubezpieczenia.

13. Jeżeli PZU SA wypłaci świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, a następnie w ciągu 2 lat od daty zajścia wypadku ubezpieczeniowego nastąpi śmierć ubezpieczonego będąca następstwem tego wypadku ubezpieczeniowego, PZU SA wypłaca uposażonemu świadczenie z tytułu śmierci w wyso­kości stanowiącej różnicę kwoty świadczenia z tytułu śmierci określonego w umowie NNW i kwoty świadczenia wypłaconego z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.

14.  W razie śmierci ubezpieczonego niebędącej następstwem wypadku ubezpieczeniowego, a przed otrzymaniem przez niego świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, PZU SA wypłaca świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spadkobiercom ubezpieczonego. Jeżeli trwały uszczerbek na zdrowiu nie został ustalony przed śmiercią ubez­pieczonego, przyjmuje się najbardziej prawdopodobny stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu według oceny lekarzy wska­zanych przez PZU SA - orzeczony na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej.

Rozdział VII Ubezpieczenie NNW Max Zakres ubezpieczenia

§ 47

1.  Zakresem NNW Max objęte są następstwa wypadków ubezpie­czeniowych w postaci niezdolności do pracy lub śmierci ubezpie­czonego, z zastrzeżeniem § 49.

2.  Zakresem NNW Max objęte są następstwa wypadków ubezpie­czeniowych określone w ust. 1, gdy wypadek ubezpieczeniowy zaszedł w okresie ubezpieczenia.

3.  Z zastrzeżeniem ust. 4, NNW Max może zostać objęta osoba, która w dniu zawarcia umowy NNW Max nie ukończyła 65 lat.

4.  Jeżeli umowa NNW Max zawierana na 12-miesięczny okres ubezpieczenia stanowi kontynuację umowy NNW Max tego samego ubezpieczonego ograniczenie, o którym mowa w ust. 3, nie ma zastosowania.

Rodzaje i wysokość świadczeń

§ 48

NNW Max obejmuje następujące świadczenia:

1)  świadczenie z tytułu niezdolności do pracy będącej następ­stwem wypadku ubezpieczeniowego - w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNW Max;

2)  świadczenie z tytułu śmierci będącej następstwem wypadku ubezpieczeniowego - w wysokości 100% sumy ubezpiecze­nia określonej w umowie NNW Max.

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 49

1.  Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są następstwa wypad­ków ubezpieczeniowych, jeżeli te wypadki zaszły:

1)  w odniesieniu do kierowcy podczas kierowania przez niego pojazdem w okolicznościach określonych w § 43 ust. 1 pkt 1;

2)  w odniesieniu do pasażera w okolicznościach określonych w § 43 ust. 1 pkt 2;

3)  w odniesieniu do kierowcy lub pasażera w okolicznościach określonych w § 43 ust. 1 pkt 3 lit. a-f oraz:

a)   podczas kierowania pojazdem wykorzystywanym do nauki jazdy,

b)   podczas jazd wyścigowych lub konkursowych oraz trenin­gów do tych jazd.

2.  W NNW Max stosuje się postanowienia § 12 ust. 4 oraz § 43 ust. 2 i 3.

Suma ubezpieczenia

§ 50

Suma ubezpieczenia jest określana przez PZU SA w uzgodnieniu z ubezpieczającym i stanowi wielokrotność 10.000 zł, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 100.000 zł oraz wyż­sza niż 500.000 zł.

Składka ubezpieczeniowa

§ 51

1.  Składkę ubezpieczeniową ustala się według taryfy obowiązują­cej w dniu zawarcia umowy NNW Max.

2.  Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od sumy ubezpie­czenia, okresu ubezpieczenia, kontynuacji NNW Max w PZU SA, sposobu zapłaty składki, zawarcia umowy OC lub umowy AC, jeżeli ubezpieczony w NNW Max jest jednocześnie właścicielem pojazdu.

3.  Zasady płatności składki ubezpieczeniowej określone są w § 65.

Ustalanie wysokości i wypłata świadczeń

§ 52

1.  Prawo do świadczenia przysługuje po stwierdzeniu, że istnieje normalny związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem ubezpie­czeniowym a wystąpieniem u ubezpieczonego niezdolności do pracy lub śmiercią ubezpieczonego.

2.  Ustalenie normalnego związku przyczynowego, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie dokumentów lub informacji, określonych w § 71 ust. 2 i 3 lub wyników badań lekarskich.

3.  Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie NNW Max.

4.  Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy albo śmierci ubezpie­czonego wypłaca się pod warunkiem, że nastąpiły w ciągu 2 lat od daty zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

5.  Jeżeli PZU SA wypłaci świadczenie z tytułu niezdolności do pracy, a następnie nastąpi śmierć ubezpieczonego będąca następstwem tego wypadku ubezpieczeniowego, świadczenie z tytułu śmierci nie przysługuje.

6.  W razie śmierci ubezpieczonego niebędącej następstwem wypadku ubezpieczeniowego, a przed otrzymaniem przez niego świadczenia z tytułu niezdolności do pracy - PZU SA wypłaca świadczenie z tytułu niezdolności do pracy spadkobiercom. Jeżeli wystąpienie u ubezpieczonego niezdolności do pracy nie zostało ustalone przed śmiercią ubezpieczonego, zasadność roszczenia będzie określana według oceny lekarzy wskaza­nych przez PZU SA i na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej.

7.  Niezależnie od świadczeń objętych NNW Max, PZU SA zwraca ubezpieczonemu koszty badań lekarskich zleconych przez leka­rzy wskazanych przez PZU SA wymaganych dla uzasadnienia zgłoszonych do PZU SA roszczeń oraz niezbędne, udokumento­wane wydatki poniesione na przejazdy w RP do lekarzy wskaza­nych przez PZU SA, przy czym koszty przejazdu innym środkiem transportu niż komunikacja publiczna zwracane są po zaakcep­towaniu przez PZU SA zasadności wyboru środka transportu.

Rozdział VIII Ubezpieczenie Zielona Karta Zakres ubezpieczenia

§ 53

1.  Zakresem Zielonej Karty objęte są szkody wyrządzone osobom trzecim przez posiadacza lub kierowcę w związku z ruchem pojazdu mechanicznego na terytorium państw wskazanych w umowie Zielonej Karty.

2.  Odszkodowanie ustala się w zakresie ochrony wymaganej prze­pisami prawa obowiązującymi w państwie, na terytorium którego zaszedł wypadek ubezpieczeniowy albo przepisami prawa pol­skiego - w zależności od tego, który z tych zakresów jest szer­szy, z zastrzeżeniem § 54 ust. 3.

3.  Jeżeli poszkodowany i posiadacz lub kierowca są obywatelami polskimi i mają miejsce zamieszkania w RP, a roszczenie zostało zgłoszone w RP, PZU SA ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami prawa polskiego, o ile przepisy prawa obowiązujące w państwie, na terytorium którego zaszedł wypa­dek ubezpieczeniowy, przewidują taką właściwość.

Suma gwarancyjna

§ 54

1.  Z zastrzeżeniem § 53 ust. 2, wysokość sumy gwarancyjnej wynosi równowartość w złotych:

1)  w przypadku szkód na osobie - 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowa­nych;

2)   w przypadku szkód w mieniu - 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowa­nych.

2.  Równowartość sumy gwarancyjnej w złotych polskich ustala się przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Naro­dowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

3.  Jeżeli suma gwarancyjna przewidziana przepisami prawa obo­wiązującymi w państwie, na terytorium którego zaszedł wypadek ubezpieczeniowy, jest niższa od sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie Zielonej Karty, PZU SA ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie Zielonej Karty.

Składka ubezpieczeniowa

§ 55

1.  Składkę ubezpieczeniową ustala się według taryfy obowiązują­cej w dniu zawarcia umowy Zielonej Karty.

2.  Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od rodzaju pojazdu, okresu ubezpieczenia oraz zawarcia umowy OC dotyczącej tego samego pojazdu.

3.  Zasady płatności składki ubezpieczeniowej określone są w § 65.

Rozdział IX Postanowienia wspólne Zawarcie umowy ubezpieczenia

§ 56

1.  Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na wniosek ubezpie­czającego.

2.  Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU SA potwierdza dokumen­tem ubezpieczenia, a w przypadku umowy Zielonej Karty także Międzynarodową Kartą Ubezpieczenia Samochodowego.

3.  Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie danych zgła­szanych przez ubezpieczającego. PZU SA może uzależnić zawar­cie umowy ubezpieczenia od udokumentowania tych danych.

4.  Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości PZU SA wszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU SA zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach. Jeżeli ubezpieczający zawiera umowę ubez­pieczenia przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez PZU SA umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okolicz­ności uważa się za nieistotne.

5.  W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający zobowią­zany jest zawiadomić PZU SA o zmianie okoliczności, o których mowa w ust. 4, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.

6.  W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obo­wiązki określone w ust. 4 i 5 spoczywają zarówno na ubezpie­czającym, jak i na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachunek.

7.  PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczno­ści, które z naruszeniem ust. 4-6, nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 4-6 doszło z winy umyśl­nej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową ubezpieczenia i jego następstwa są skutkiem okoliczno­ści, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 57

1.  PZU SA może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od dokonania indywidualnej oceny ryzyka oraz identyfikacji pojazdu wraz z jego wyposażeniem, a w przypadku AC, MC, PAP i PAS

-    także od dokonania oględzin pojazdu.

2.  Postanowienia ust. 1 w zakresie konieczności identyfikacji pojazdu wraz z jego wyposażeniem oraz oględzin pojazdu nie stosuje się do umowy NNW Max.

3.  PZU SA uzależnia zawarcie umowy AC i umowy MC od zabez­pieczenia pojazdu w następujący sposób:

1)  samochody osobowe, ciężarowe w nadwoziu osobowego

i     inne ciężarowe o ładowności do 750 kg o wartości brutto w dniu zawarcia umowy AC lub umowy MC:

a)   do 70.000 zł - jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe,

b)   powyżej 70.000 zł do 200.000 zł - 2 zabezpieczenia prze­ciwkradzieżowe,

c)   powyżej 200.000 zł - 3 zabezpieczenia przeciwkradzie­żowe albo 2 zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, jeżeli jedno z nich jest systemem specjalnym; w przypadku systemu specjalnego warunkiem zawarcia umowy AC

i     umowy MC jest także zawarcie umowy o świadczenie usługi monitoringu, poszukiwania i odzyskiwania pojazdu oraz przedłożenie do wglądu PZU SA dowodu zapłaty abonamentu za okres, w którym przypada dzień zawarcia umowy AC lub umowy MC;

2)   motocykle, motorowery, quady i inne pojazdy samochodowe

-     jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe.

4.  Warunkiem zawarcia umowy PAP w wariancie Komfort albo w wariantach Komfort i Super jest jednoczesne zawarcie umowy OC dotyczącej tego samego pojazdu lub umowy AC dotyczącej tego samego pojazdu.

5.  Zawarcie umowy PAP bez jednoczesnego zawarcia umowy OC lub umowy AC możliwe jest wyłącznie w wariancie Super.

6.  Warunkiem zawarcia umowy PAS jest jednoczesne zawarcie umowy OC dotyczącej tego samego pojazdu, umowy AC doty­czącej tego samego pojazdu lub umowy MC dotyczącej tego samego pojazdu.

7.  Warunkiem zawarcia umowy Zielonej Karty jest zawarcie umowy OC dotyczącej tego samego pojazdu.

Okres ubezpieczenia

§ 58

1.  Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy albo na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe), z tym, że okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 15 dni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.  Umowę PAP w wariancie Super zawiera się na okres 12 mie­sięcy.

3.  W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, umowa AC i umowa MC może zostać zawarta na okres 12 miesięcy, pod warunkiem rozwiązującym niedokonania rejestracji pojazdu w RP najpóźniej w terminie 30 dni od dnia objęcia pojazdu w posiadanie. W przypadku niedokonania rejestracji pojazdu w RP w powyższym terminie umowa ubezpieczenia ulega roz­wiązaniu z upływem tego terminu.

Początek i koniec odpowiedzialności PZU SA

§ 59

1.  Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność PZU SA roz­poczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpiecze­nia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.  W przypadku umowy Zielonej Karty, jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy Zielonej Karty, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpie­czeniowej lub jej pierwszej raty oraz nie wcześniej niż z chwilą przekroczenia granicy pierwszego z państw objętych umową Zielonej Karty.

§ 60

1.  Z zastrzeżeniem ust. 2, ochrona ubezpieczeniowa wygasa:

1)  w AC, MC, PAP, PAS, NNW, NNW Max i Zielonej Karcie

-    z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia;

2)   w AC i MC - z dniem wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą na całkowitym zniszczeniu lub utracie pojazdu;

3)   w AC, MC i PAS - z dniem wyczerpania sumy ubezpiecze­nia określonej w umowie ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań;

4)   w NNW Max - z dniem wypłaty świadczenia z NNW Max;

5)   w AC, MC, PAP, PAS, NNW i NNW Max - z dniem doręcze­nia ubezpieczającemu oświadczenia PZU SA o wypowie­dzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiasto­wym w przypadku, gdy PZU SA ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie;

6)   w AC, MC, PAP, PAS, NNW i NNW Max - z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki ubezpieczeniowej wysłanego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje ustanie odpowiedzialności;

7)   w AC, MC, PAP, PAS, NNW i NNW Max - z dniem dorę­czenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym umowy ubezpieczenia w przy­padku, o którym mowa w § 62 ust. 1 i § 65 ust. 7;

8)   w AC, MC, PAS, PAP i NNW - z chwilą przeniesienia wła­sności pojazdu, chyba że wraz z przeniesieniem własności pojazdu na nabywcę zostały przeniesione prawa z umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w § 63 ust. 1-5;

9)   w AC i MC - z upływem 30 dni od dnia objęcia pojazdu w posiadanie i niedokonania rejestracji pojazdu w RP w powyższym terminie w przypadku umowy, o której mowa w § 58 ust. 3;

10)   w AC, MC, PAP, PAS, NNW i NNW Max - z dniem odstą­pienia od umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w § 61;

11)   w AC, MC, PAP, PAS i NNW - z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu, z zastrzeżeniem pkt 2;

12)   w AC, MC, PAP, PAS i NNW - z dniem wyrejestrowania pojazdu, w przypadku doręczenia PZU SA oświadczenia ubezpieczającego o woli rozwiązania umowy ubezpieczenia ze względu na wyrejestrowanie pojazdu.

2.  W Zielonej Karcie ochrona ubezpieczeniowa wygasa w przy­padkach określonych przepisami prawa polskiego dla wyga­śnięcia ochrony w umowie OC dotyczącej tego samego pojazdu, z wyjątkiem przypadku upływu okresu, na który została zawarta umowa OC dotycząca tego samego pojazdu.

§ 61

1.  Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż

6   miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpie­czający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

2.   Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpiecza­jącego z obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

§ 62

1.  Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę NNW i umowę NNW Max w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

2.  Wypowiedzenie umowy NNW i umowy NNW Max nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki za okres, w jakim PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Przeniesienie praw z umowy: AC, MC, PAS, PAP i NNW

§ 63

1.  W razie zbycia pojazdu prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na jego nabywcę.

2.   Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na dotychczasowego posiadacza będącego osobą, o której mowa w § 3 pkt 31 lit. a, nie wymaga zgody PZU SA. W takim przypadku zbywca lub nabywca pojazdu najpóźniej w dniu jego zbycia zobowiązany jest zawiado­mić PZU SA o fakcie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, dostarczając do PZU SA dokument potwierdzający przeniesienie tych praw. PZU SA potwierdza przeniesienie praw z umowy ubez­pieczenia na nabywcę pojazdu w formie pisemnej.

3.   Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na osoby inne niż wskazane w ust. 2 wymaga zgody PZU SA.

4.  W przypadku zawarcia umowy PAP w wariancie Komfort jed­nocześnie z umową OC nabywca pojazdu nabywa też prawa z umowy PAP w wariancie Komfort wraz z przejściem na niego praw i obowiązków z umowy OC. Przeniesienie praw z umowy PAP w innych przypadkach wymaga zgody PZU SA.

5.  W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, na nabywcę pojazdu przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą PZU SA umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidar­nie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia własności pojazdu na nabywcę.

6.  Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę pojazdu, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą przejścia własności pojazdu na nabywcę.

7.   Postanowień ust. 1-6 nie stosuje się przy przenoszeniu wierzy­telności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia prze­widzianego w umowie ubezpieczenia wypadku ubezpieczenio­wego.

Przeniesienie praw z umowy Zielonej Karty

§ 64

Przeniesienie praw z umowy Zielonej Karty następuje na zasadach określonych przepisami prawa polskiego dla przeniesienia praw z umowy OC.

Składka ubezpieczeniowa

§ 65

1.  Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo przy zawie­raniu umowy ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia określono inny termin lub sposób zapłaty składki, z zastrzeże­niem ust. 4.

2.  Zapłata składki ubezpieczeniowej następuje w formie gotówko­wej lub w porozumieniu z PZU SA w formie bezgotówkowej.

3.  Jeżeli zapłata składki ubezpieczeniowej albo raty składki doko­nywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu poczto­wego, za datę zapłaty składki uważa się dzień uznania rachunku PZU SA pełną, wymagalną kwotą określoną w umowie ubezpie­czenia.

4.  W AC, MC i NNW dopuszcza się płatność składki ubezpiecze­niowej za 12-miesięczny okres ubezpieczenia w 2 albo 4 ratach. Terminy płatności rat składki ustala się w równych okresach liczonych od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Terminy płat­ności oraz wysokość rat składki określa się w umowie ubezpie­czenia.

5.  W AC i MC w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, jeżeli odszkodowanie lub suma tego odszkodowania i odszkodowań dotąd wypłaconych powoduje wyczerpanie sumy ubezpieczenia, raty składki, których termin płatności przypada po dniu wypłaty odszkodowania, stają się natychmiast wymagalne i płatne w dniu wypłaty odszkodowania.

6.  W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpie­czenia ze skutkiem natychmiastowym.

7.  Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony podał do wiadomości PZU SA nieprawdziwe dane mające wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej, ubezpieczający zobowiązany jest do dopłaty składki wynikającej z różnicy pomiędzy składką, jaka należałaby się PZU SA gdyby podano dane prawdziwe a składką przyjętą w umowie ubezpieczenia. W razie zajścia wypadku ubezpie­czeniowego roszczenie PZU SA o dopłatę różnicy składki staje się natychmiast wymagalne i płatne najpóźniej w dniu wypłaty odszkodowania. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Zielonej Karty.

Zwrot składki ubezpieczeniowej

§ 66

W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upły­wem okresu na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, ubez­pieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Postępowanie w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego

§ 67

1.  Z zastrzeżeniem ust. 3, w razie zajścia wypadku ubezpieczenio­wego ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:

1)   użyć dostępnych mu środków w celu ratowania pojazdu oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów;

2)   przedstawić posiadane dowody dotyczące zajścia wypadku ubezpieczeniowego lub poniesionych kosztów;

3)   ułatwić PZU SA lub osobom działającym na jego zlecenie ustalenie okoliczności zajścia wypadku ubezpieczeniowego

i     rozmiaru szkody;

4)   zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodo­wawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę oraz udzielić PZU SA pomocy dostarczając informacje oraz doku­menty niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych.

2.  W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, PZU SA jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

3.  Postanowień ust. 1 pkt 1 i pkt 4 oraz ust. 2 nie stosuje się do NNW i NNW Max.

§ 68

1.  W AC i MC, poza obowiązkami wynikającymi z § 67, ubezpiecza­jący lub ubezpieczony jest zobowiązany ponadto:

1)  w przypadku szkody polegającej na uszkodzeniu pojazdu:

a)   nie dokonywać w uszkodzonym pojeździe żadnych zmian, jeżeli nie są one uzasadnione koniecznością kontynuowa­nia bezpiecznej jazdy i nie podejmować jego naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin pojazdu przez PZU SA lub jego przedstawiciela, chyba że PZU SA lub jego przedstawiciel nie przeprowadził ich w terminie

7    dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie, albo 14 dni, jeżeli niezbędne było powołanie biegłego (rzeczo­znawcy),

b)   powiadomić PZU SA o szkodzie powstałej na terytorium RP niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego,

c)   w AC - powiadomić PZU SA o szkodzie powstałej za gra­nicą RP, nie później niż w terminie 7 dni od dnia powrot­nego przekroczenia granicy RP, a jeśli zaistniała koniecz­ność korzystania z pomocy PZU SA przed powrotem do RP, powiadomienie PZU SA powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od dnia zajścia wypadku ubezpiecze­niowego,

d)   przeprowadzić wymagane przepisami prawa dodatkowe badanie techniczne pojazdu po jego naprawie oraz poin­formować PZU SA o przeprowadzeniu tego badania,

e)   w AC dodatkowo:

-    odnotować, w razie kolizji z innym pojazdem, dane do­tyczące tego pojazdu, osoby kierującej tym pojazdem, a także numer dokumentu ubezpieczenia, nazwę i ad­res ubezpieczyciela, z którym została zawarta umowa ubezpieczenia OC,

-    uzyskać od organizatora imprezy potwierdzenie zajścia szkody w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpiecze­nia o szkody powstałe podczas jazd wyścigowych lub konkursowych oraz treningów do tych jazd;

2)   w przypadku szkody kradzieżowej lub szkody powstałej w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo:

a)   powiadomić policję niezwłocznie po powzięciu informacji

o  którymkolwiek z tych zdarzeń,

b)   powiadomić PZU SA niezwłocznie po powzięciu infor­macji o którymkolwiek z tych zdarzeń, jednak nie później niż w najbliższym dniu roboczym, przy czym przez dzień roboczy rozumie się dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

3)  w przypadku kradzieży pojazdu:

a)   przekazać PZU SA: dokumenty pojazdu, kluczyki lub ste­rowniki służące do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu oraz kluczyki lub sterowniki służące do urucho­mienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, które były wymagane do zawarcia umowy AC albo umowy MC, w celu ustalenia odpowiedzialności PZU SA w okoliczno­ściach, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 11 dla AC albo w tych samych okolicznościach dla MC,

b)   okazać PZU SA umowę o świadczenie usługi monito­ringu, poszukiwania i odzyskiwania pojazdu oraz dowodu zapłaty abonamentu za okres, w którym przypadał dzień, w którym dokonano kradzieży pojazdu, jeżeli w pojeź- dzie zamontowany był system specjalny, w celu ustalenia odpowiedzialności PZU SA w okolicznościach, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 18 dla AC albo w tych samych okolicznościach dla MC,

c)   w przypadku wypłaty odszkodowania na żądanie PZU SA przenieść na jego rzecz własność pojazdu po jego wyre­jestrowaniu; jeżeli pojazd zostanie odzyskany po wypłacie przez PZU SA odszkodowania, PZU SA w uzgodnieniu z ubezpieczonym może ponownie przenieść na niego wła­sność pojazdu; jeżeli własność pojazdu nie została prze­niesiona na PZU SA, wypłacone odszkodowanie podlega zwrotowi w całości, o ile pojazd nie został uszkodzony albo w odpowiedniej części, gdy nastąpiło uszkodzenie pojazdu, za które PZU SA jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania;

4)   powiadomić PZU SA o utracie: dokumentów pojazdu, klu­czyka lub sterownika, służącego do otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu, lub kluczyka lub sterownika słu­żącego do uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzie- żowych, które były wymagane do zawarcia umowy AC albo umowy MC, w terminie, o którym mowa w pkt 2 lit. b

i     zabezpieczyć pojazd przed kradzieżą z należytą staran­nością, a w przypadku kradzieży oraz w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestęp­stwo - powiadomić policję w terminie, o którym mowa w pkt 2 lit. a;

5)  wymienić wkładki zamków oraz przekodować moduły zabez­pieczeń przeciwkradzieżowych w przypadku utraty z jakiej­kolwiek przyczyny: kluczyka lub sterownika służącego do

otwarcia pojazdu lub uruchomienia pojazdu, lub kluczyka lub sterownika służącego do uruchomienia zabezpieczeń prze­ciwkradzieżowych, które były wymagane do zawarcia umowy AC albo umowy MC;

6)   przekazać PZU SA panel radioodtwarzacza w przypadku kradzieży radioodtwarzacza z wyjmowanym panelem w celu ustalenia odpowiedzialności PZU SA w okolicznościach, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 14 dla AC albo w tych samych okolicznościach dla MC.

2.  W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a lub ust. 1 pkt 2 lit. a lub ust. 1 pkt 4 lub pkt 5, PZU SA jest wolny od odpowie­dzialności za szkody powstałe z tego powodu.

3.  W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b lub lit. c lub ust. 1 pkt 2 lit. b, PZU SA może odpowiednio zmniejszyć odszkodowa­nie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku ubezpieczeniowym nie następują, jeżeli PZU SA w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość

o  okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.

4.  W celu skorzystania ze świadczeń opcji PZU Auto Non Stop,

o   których mowa w § 9 ust. 2 pkt 1, ubezpieczający lub ubez­pieczony zobowiązany jest powiadomić telefonicznie PZU SA

o   zamiarze korzystania z tych świadczeń przed podjęciem dzia­łań we własnym zakresie i nie później niż z chwilą powiadomie­nia PZU SA o szkodzie; numer telefonu PZU SA zamieszczony jest w umowie ubezpieczenia.

5.  W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 4, z przyczyn określonych w § 12 ust. 3, koszty świadczeń prze­widzianych w opcji PZU Auto Non Stop mogą być zwrócone do wysokości w jakiej zostałyby poniesione, gdyby PZU SA organi­zował daną usługę, jeżeli:

1)  dotyczą holowania z miejsca zajścia wypadku ubezpiecze­niowego do warsztatu Sieci Naprawczej współpracującego z PZU SA w zakresie realizacji świadczeń opcji PZU Auto Non Stop; koszty holowania w inne miejsce są zwracane zgodnie z zasadami określonymi w § 11 ust. 1 i 2 oraz

2)   zostaną udokumentowane rachunkami lub fakturami VAT wraz z dowodami ich zapłaty.

§ 69

1.  W PAP, poza obowiązkami wynikającymi z § 67, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany ponadto:

1)   przed podjęciem działań we własnym zakresie - niezwłocz­nie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego, zawiadomić o nim telefonicz­nie PZU Pomoc;

2)   podać PZU Pomoc następujące informacje:

a)   imię, nazwisko i miejsce zamieszkania ubezpieczonego wymagającego pomocy i ewentualnie kierowcy innego pojazdu,

b)   markę, model i numer rejestracyjny pojazdu oraz ewen­tualnie inne dane niezbędne do identyfikacji tego pojazdu na miejscu zajścia wypadku ubezpieczeniowego i zapew­nienia właściwej pomocy,

c)   dokładne miejsce zajścia wypadku ubezpieczeniowego

i     numer telefonu, pod którym można kontaktować się z osobą zawiadamiającą o wypadku ubezpieczeniowym,

d)  opis wypadku ubezpieczeniowego;

3)   umożliwić PZU Pomoc weryfikację stanu pojazdu oraz moni­torowanie czasu naprawy w warsztacie lub czasu odzyska­nia pojazdu po kradzieży, w celu ustalenia okresu wynajmu pojazdu, o którym mowa w § 30 pkt 4 i § 31 ust. 2 pkt 2 lit. d;

4)   w przypadku kradzieży pojazdu okazać PZU SA dokument potwierdzający zgłoszenie tej kradzieży policji.

2.  W razie niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1, z przyczyn określonych w § 33 ust. 6, koszty świadczeń mogą być zwrócone do wysokości, w jakiej zostałyby poniesione, gdyby PZU Pomoc organizowało daną usługę, jeżeli:


1)   koszty dotyczą pomocy na miejscu zajścia wypadku ubez­pieczeniowego, tj. naprawy lub holowania pojazdu, lub trans­portu medycznego oraz

2)   zostaną udokumentowane rachunkami lub fakturami VAT wraz z dowodami ich zapłaty.

3.  Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu zgłasza potrzebę transportu medycznego, o któ­rym mowa w § 30 pkt 19 lit. b lub lit. c, zobowiązany jest podać PZU Pomoc nazwę, adres i numer telefonu szpitala, w którym przebywa ubezpieczony.

§ 70

W PAS, poza obowiązkami wynikającymi z § 67, ubezpieczający

lub ubezpieczony jest zobowiązany ponadto:

1)   przed podjęciem działań we własnym zakresie - niezwłocz­nie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego, zawiadomić o nim telefonicz­nie PZU Pomoc;

2)   podać PZU Pomoc następujące informacje:

a)  markę, model i numer rejestracyjny pojazdu oraz ewentu­alnie inne dane niezbędne do identyfikacji tego pojazdu,

b)  numer telefonu, pod którym można kontaktować się z osobą zawiadamiającą o wypadku ubezpieczeniowym,

c)  opis wypadku ubezpieczeniowego;

3)   nie podejmować naprawy lub wymiany szyby w pojeździe we własnym zakresie, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 zdanie drugie

i     § 40 ust. 4;

4)   przedstawić na żądanie PZU SA zdjęcia uszkodzonej szyby

-     w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 4 zdanie drugie

i     § 40 ust. 4;

5)   przedstawić PZU SA dowody poniesienia kosztów w przy­padkach, o których mowa w § 6 ust. 4 zdanie drugie, § 40 ust. 4 i § 36;

6)   przeprowadzić wymagane przepisami prawa dodatkowe badanie techniczne pojazdu po jego naprawie oraz poinfor­mować PZU SA o przeprowadzeniu tego badania.

§ 71

1.  W NNW i NNW Max ubezpieczony jest zobowiązany:

1)  starać się o złagodzenie skutków wypadku ubezpiecze­niowego przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej

i     zaleconemu leczeniu;

2)   powiadomić policję niezwłocznie w razie odniesienia obra­żeń wskutek wypadku ubezpieczeniowego, o ile stan zdrowia ubezpieczonego na to pozwala;

3)   dostarczyć PZU SA dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia: dokumen­tację medyczną, rachunki i dowody ich zapłaty, pisemne potwierdzenie, o którym mowa w pkt 6, a także - jeżeli ubezpieczony kierował pojazdem podczas zajścia wypadku ubezpieczeniowego - dokument uprawniający do kierowania pojazdem oraz dowód rejestracyjny pojazdu;

4)   umożliwić PZU SA zasięgnięcie informacji odnoszących się do okoliczności zajścia wypadku ubezpieczeniowego, w szczególności u lekarzy, którzy sprawowali nad ubezpie­czonym opiekę zarówno przed, jak i po zajściu wypadku ubezpieczeniowego;

5)   poddać się badaniu przez wskazanych przez PZU SA lekarzy lub obserwacji klinicznej;

6)   w NNW - w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpiecze­nia o następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych podczas jazd wyścigowych lub konkursowych oraz treningów do tych jazd - uzyskać od organizatora imprezy pisemne potwierdzenie zajścia takiego wypadku ubezpieczeniowego.

2.  W NNW Max, w przypadku wystąpienia przez ubezpieczonego z roszczeniem o wypłatę świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, PZU SA decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie dokumentacji lub wyników badań, o których mowa w ust. 1 oraz orzeczenia lekarskiego podmiotu uprawnionego do orzekania o niezdolności do pracy.

3.  W razie śmierci ubezpieczonego uposażony zobowiązany jest przedłożyć PZU SA do wglądu odpis aktu zgonu oraz kartę sta­tystyczną zgonu lub dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę zgonu, jeśli jest uprawnionym do uzyskania takich dokumentów, oraz dokument stwierdzający jego tożsamość. W przypadku braku uposażonego - występująca o wypłatę świadczenia osoba, o której mowa w § 73 ust. 2 pkt 2, zobo­wiązana jest przedłożyć dodatkowo dokumenty stanu cywilnego potwierdzające fakt małżeństwa lub pokrewieństwa z ubezpie­czonym lub dokumenty potwierdzające fakt sprawowania opieki nad ubezpieczonym na dzień jego śmierci.

4.  PZU SA zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych doku­mentów oraz zasięgania opinii lekarzy specjalistów.

§ 72

1.  W Zielonej Karcie, poza obowiązkami wynikającymi z § 67:

1)  kierowca jest zobowiązany ponadto:

a)   przedsięwziąć środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zajścia wypadku ubezpieczeniowego, starać się o złagodzenie jego skutków oraz zapewnić pomoc lekarską poszkodowanym, jak również w miarę możliwo­ści zabezpieczyć mienie poszkodowanych,

b)   udzielić poszkodowanym niezbędnych informacji koniecz­nych do identyfikacji ubezpieczyciela, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy Zielonej Karty,

c)   w razie zderzenia z innym pojazdem ustalić w miarę moż­liwości nazwę ubezpieczyciela, z którym posiadacz tego pojazdu zawarł umowę ubezpieczenia OC,

d)   powiadomić policję, o ile doszło do wypadku ubezpiecze­niowego z ofiarami w ludziach lub o wypadku ubezpiecze­niowym, który zaszedł w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo;

2)   ubezpieczający, posiadacz pojazdu lub kierowca jest zobo­wiązany ponadto:

a)   w razie wystąpienia z roszczeniem bezpośrednio do ubez­pieczającego, posiadacza pojazdu lub kierowcy, powia­domić o tym fakcie PZU SA nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia roszczenia oraz dostarczyć dokumenty dotyczące okoliczności wypadku ubezpiecze­niowego i rozmiaru szkody,

b)   nie podejmować w imieniu PZU SA zobowiązań w sto­sunku do osób zgłaszających roszczenie, ani też nie skła­dać w imieniu PZU SA oświadczeń o przyjęciu odpowie­dzialności za wyrządzoną szkodę,

c)   niezwłocznie powiadomić PZU SA, jeżeli poszkodowany wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową przeciwko ubezpieczającemu, posiadaczowi pojazdu lub kierowcy oraz na żądanie PZU SA udzielić pełnomocnic­twa procesowego osobie wskazanej przez PZU SA,

d)   niezwłocznie powiadomić PZU SA, jeżeli przeciwko ubez­pieczającemu, posiadaczowi pojazdu lub kierowcy zostało wszczęte postępowanie karne, karnoadministracyjne lub inne o podobnym charakterze.

2.  Kierowca zobowiązany jest posiadać dokumenty wymienione w § 56 ust. 2 i okazywać je na żądanie organów kontrolnych.

Wypłata odszkodowania lub świadczenia

§ 73

1.  Odszkodowanie, w tym zwrot kosztów, lub świadczenie z umowy ubezpieczenia wypłaca się ubezpieczonemu, a w odniesieniu do małoletnich - przedstawicielowi ustawowemu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.  W NNW i NNW Max:

1)   koszty, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 8 wypłaca się oso­bie, która je poniosła;

2)   świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wypłaca się uposażonemu, a w razie braku uposażonego - niżej wskaza­nym osobom według następującej kolejności:

a)   małżonkowi,

b)   dzieciom w częściach równych, a w przypadku gdy jedno z dzieci zmarło przed śmiercią ubezpieczonego - zstęp­nym tego dziecka w częściach równych w zakresie udziału jaki by przypadał ich rodzicowi, przy czym zasadę tę sto­suje się analogicznie do dalszych zstępnych tego dziecka; w przypadku braku zstępnych udział jaki by przypadał temu dziecku przypada pozostałym dzieciom w częściach równych,

c)   rodzicom w częściach równych albo w całości jednemu z nich, jeżeli drugie z rodziców zmarło przed śmiercią ubezpieczonego; w przypadku gdy dla ubezpieczonego ustanowiono opiekę - prawnym opiekunom na analogicz­nych zasadach jak dla rodziców,

d)  osobom fizycznym powołanym do dziedziczenia z ustawy w częściach przypadających im stosownie do postano­wień kodeksu cywilnego dotyczących dziedziczenia usta­wowego;

3)   ubezpieczony może w każdym czasie wskazać lub dokonać zmiany uposażonego;

4)   w razie braku uposażonego, z przysługującego świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego PZU SA wypłaca w pierw­szej kolejności udokumentowane koszty pogrzebu osobie, która je poniosła, chyba że koszty te zostały pokryte z innego ubezpieczenia lub z innego tytułu.

§ 74

1.  Odszkodowanie, w tym zwrot kosztów, lub świadczenie z umowy ubezpieczenia płatne jest w złotych polskich, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.  W Zielonej Karcie odszkodowanie wypłaca się w walucie obo­wiązującej w państwie, na terytorium którego zaszedł wypadek ubezpieczeniowy, z zastrzeżeniem § 53 ust. 3.

3.  Jeżeli w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym, który zaszedł za granicą RP, zostały poniesione koszty w walucie obcej, zwrot tych kosztów następuje w RP w złotych polskich przy zastosowa­niu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu ustalenia kwoty podlegającej zwrotowi.

Obowiązki PZU SA

§ 75

1.  PZU SA dokonuje wypłaty odszkodowania, w tym zwrotu kosz­tów, lub świadczenia w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym.

2.  Gdyby wyjaśnienie, w terminie określonym w ust. 1, okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA albo wyso­kości odszkodowania, w tym kosztów podlegających zwrotowi, lub świadczenia, okazało się niemożliwe, wypłata odszkodowa­nia, w tym zwrot kosztów, lub wypłata świadczenia następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jed­nakże bezsporną część odszkodowania, w tym kosztów podle­gających zwrotowi, lub świadczenia PZU SA wypłaca w terminie określonym w ust. 1.

3.  PZU SA jest zobowiązany:

1)   po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu wypadku ubezpiecze­niowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiado­mienia, do poinformowania o tym ubezpieczającego lub ubez­pieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz do podjęcia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego wypadku ubezpieczeniowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowa­nia, w tym kosztów podlegających zwrotowi, lub świadczenia, a także do poinformowania osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości odszkodowania, w tym kosztów podle­gających zwrotowi, lub świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania;

2)  jeżeli w terminach określonych w ust. 1 i 2 nie wypłaci odszko­dowania, w tym nie zwróci kosztów, lub nie wypłaci świad­czenia, do zawiadomienia pisemnie osoby zgłaszającej rosz­czenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także do wypłaty bezspornej części odszkodowania, w tym kosztów podlegających zwrotowi, lub świadczenia;

3)  jeżeli odszkodowanie, w tym zwrot kosztów, lub świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż okre­ślona w zgłoszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie osoby występującej z roszczeniem, w terminach określonych w ust. 1 i 2, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, w tym zwrotu kosztów, lub świadczenia oraz do pouczenia tej osoby o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej;

4)   do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, informacji i doku­mentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości odszkodowania, w tym kosztów pod­legających zwrotowi, lub świadczenia; osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez PZU SA udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez PZU SA;

5)   do udostępniania osobom, o których mowa w pkt 1, oraz poszkodowanemu lub uprawnionemu, informacji i dokumen­tów, o których mowa w pkt 4, na ich żądanie, w postaci elek­tronicznej;

6)   na żądanie ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażo­nego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub poszko­dowanego, do udostępniania posiadanych przez siebie infor­macji związanych z wypadkiem ubezpieczeniowym będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU SA oraz ustale­nia okoliczności wypadków ubezpieczeniowych, jak również wysokości odszkodowania, w tym kosztów podlegających zwrotowi, lub świadczenia.

4.  W Zielonej Karcie postanowienia ust. 1-3 stosuje się w przy­padku, o którym mowa w § 53 ust. 3.

Roszczenia regresowe

§ 76

1.  W AC i MC z dniem wypłaty przez PZU SA odszkodowania, w tym kosztów podlegających zwrotowi, roszczenia ubezpieczo­nego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę prze­chodzą z mocy prawa na PZU SA do wysokości wypłaconego odszkodowania lub zwróconych kosztów. Jeżeli PZU SA pokrył tylko część szkody, ubezpieczonemu przysługuje co do pozo­stałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniami PZU SA.

2.  Nie przechodzą na PZU SA roszczenia ubezpieczonego prze­ciwko osobom, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodar­stwie domowym.

3.  Jeżeli ubezpieczony zrzekł się roszczenia do osoby trzeciej odpo­wiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, PZU SA może odmówić wypłaty odszkodowania lub zwrotu kosztów lub je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujaw­nione po wypłacie przez PZU SA odszkodowania lub zwrocie kosztów, wówczas PZU SA przysługuje prawo dochodzenia od ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszko­dowania lub poniesionych kosztów.

4.  Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonania usługi assistance objętej PAP lub PAS.

§ 77

1.  W Zielonej Karcie, PZU SA przysługuje prawo dochodzenia od kierowcy zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli kierowca:

1)  wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozu­mieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;

2)   wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestęp­stwa;

3)   nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojaz­dem, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4)   zbiegł z miejsca wypadku ubezpieczeniowego.

2.  W Zielonej Karcie w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażą­cego niedbalstwa obowiązków dotyczących powiadomienia PZU SA o wypadku ubezpieczeniowym lub zgłoszeniu roszczeń odszkodowawczych przez poszkodowanego, PZU SA może dochodzić od kierowcy lub posiadacza pojazdu zwrotu części wypłaconego odszkodowania, jeżeli naruszenie to przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego.

Postanowienia końcowe

§ 78

1.  Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnio­nemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia pisemnej skargi lub zażalenia, dotyczących realizacji przez PZU SA umowy ubezpieczenia. Z zastrzeżeniem ust. 2, adresa­tem skargi lub zażalenia, właściwym do ich rozpatrzenia, jest jed­nostka organizacyjna nadzorująca jednostkę, której skarga lub zażalenie dotyczy lub inna jednostka wskazana przez PZU SA. Skargę lub zażalenie składa się na piśmie za pośrednictwem jednostki, której skarga lub zażalenie dotyczy.

2.  W przypadku skargi lub zażalenia dotyczących likwidacji szkód, jednostką właściwą do ich rozpatrzenia jest jednostka likwidu­jąca szkodę.

3.  PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na piśmie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia.

4.  Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i upraw­nionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych.

§ 79

Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubez­pieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

§ 80

OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia, w których okres ubezpieczenia rozpoczyna się po dniu 30 czerwca 2012 r.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4-38-PZU SA-6H20