Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Letniskowy

ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/223/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/7/2011 z dnia 5 stycznia 2011 r.


Postanowienia ogólne

§ 1

1.    Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Letniskowy (zwane dalej „o.w.u.”) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną (zwaną dalej „PZU SA”) z osobami fizycznymi.

2.    W ramach o.w.u. Ubezpieczający może ubezpieczyć:

1)    dom letniskowy od zdarzeń losowych i przepięcia;

2)    budynek gospodarczy od zdarzeń losowych i przepięcia;

3)    ogrodzenie działki rekreacyjnej od zdarzeń losowych i przepięcia;

4)    obiekty małej architektury od zdarzeń losowych;

5)    mienie ruchome i stałe elementy od zdarzeń losowych i przepięcia;

6)    mienie ruchome i stałe elementy od kradzieży z włamaniem.

3.    W porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od uregulowań o.w.u.

4.    PZU SA zobowiązany jest przedstawić Ubezpieczającemu różnicę między treścią umowy ubezpieczenia a o.w.u. w formie pisemnej przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W razie niedopełnienia tego obowiązku PZU SA nie może powoływać się na różnicę nie-korzystnądla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Postanowienia nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji.

5.    W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowień dodatkowych lub odmiennych, o.w.u. mają zastosowanie w zakresie nieuregulowanym tymi postanowieniami.

6.    W sprawach nieuregulowanych w o.w.u. lub umowie ubezpieczenia zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

7.    Umowa ubezpieczenia może być zawarta na cudzy rachunek. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek (na rachunek Ubezpieczonego) zarzut mający wpływ na odpowiedzialność PZU SA, PZU SA może podnieść również przeciwko Ubezpieczonemu. Ubezpieczony może żądać by PZU SA udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz o.w.u. w zakresie, w jakim do-tycząjego praw i obowiązków.

8.    Umowa ubezpieczenia jest nieważna, jeżeli zajście przewidzianego w umowie ubezpieczenia zdarzenia ubezpieczeniowego nie jest możliwe. Objęcie ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy ubezpieczenia jest bezskuteczne, jeżeli w chwili zawarcia tej umowy którakolwiek ze stron wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że zdarzenie ubezpieczeniowe zaszło lub że odpadła możliwość jego zajścia w tym okresie.

§ 2

Przez użyte w o.w.u. określenia należy rozumieć:

1)    akty terroryzmu - wszelkiego rodzaju działania indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko ludności lub mieniu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego, transportu publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych -dla osiągnięcia skutków ekonomicznych, politycznych lub społecznych;

2)    budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach oraz w szczególności:

a)    wykładziny ścian, podłóg, schodów, sufitów, słupów, trwale związane z podłożem,

b)    kominki,

c)    schody wewnętrzne, antresole,

d)    tynki i powłoki malarskie,

e)    podwieszane sufity,

f)    wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji,

g)    lustra wmontowane w ścianach,

h)    zamontowane na stałe: stolarkę okienną i drzwiową wraz z oszkleniami i zamknięciami, kraty okienne i rolety antywłamaniowe,

i)    wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje wraz z oprzyrządowaniem znajdujące się w obrębie budynku: telefoniczną, sieciową, antenową (RTV), alarmową, klimatyzacyjną, monitorującą i przeciwpożarową,

j) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje (elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania) znajdujące się w obrębie budynku wraz z ich wyposażeniem w postaci m.in. umywalek, zlewów, wanien, kabin prysznicowych, brodzików, pieców, podgrzewaczy wody, gniazd wtyczkowych i włączników;

3)    budynek gospodarczy - budynek lub inny obiekt przeznaczony do przechowywania m.in. materiałów, narzędzi, sprzętu, pojazdów, płodów rolnych, drobnego inwentarza żywego lub przeznaczony do uprawy roślin;

4)    deszcz nawalny - deszcz o współczynniku wydajności co najmniej 4 ustalonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (zwany dalej „IMiGW”); przy braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW wystąpienie deszczu nawalnego stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie;

5)    dewastacja - umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie; przez dewastację rozumie się również zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, w tym zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, mające bezpośredni związek z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem;

6)    dom letniskowy - budynek lub inny obiekt zamieszkiwany czasowo z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, wypoczynkowe, w tym również zabudowaną altankę na terenie ogródków działkowych; łącznie z elementami stałymi, konstrukcyjnymi, wykończeniowymi, instalacyjnymi;

7)    działka rekreacyjna - nieruchomość gruntową będącą przedmiotem prawa własności Ubezpieczonego, prawa użytkowania wieczystego lub będącą w jego posiadaniu na podstawie umowy cywilno-prawnej wraz z domem letniskowym i ewentualnie innymi zabudowaniami, wykorzystywaną do celów rekreacyjnych;

8)    eksplozja - gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania szkody za spowodowanąeksplozjąjest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za spowodowane eksplozją uważa się też szkody powstałe wskutek implozji, polegające na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym;

9)    grad - opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu;

10)    graffiti - napisy, rysunki lub symbole zamieszczane w sposób nielegalny na ścianach lub murach domu letniskowego lub budynku gospodarczego, na ogrodzeniu działki rekreacyjnej lub obiektach małej architektury;

11)    huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s ustalanej przez IMiGW, którego działanie wyrządza masowe szkody; w przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie;

12)    kradzież z włamaniem - zabór cudzego mienia w celu przywłaszczenia, którego sprawca dokonał albo usiłował dokonać po usunięciu - przy użyciu siły i narzędzi - istniejących zabezpieczeń, zamocowań pozostawiając ślady stanowiące dowód użycia siły i narzędzi lub po otwarciu zabezpieczeń kluczem lub innym urządzeniem otwierającym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w wyniku rabunku;

13)    lawina - gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, błota, skał lub kamieni ze zboczy na terenach górskich lub falistych;

14)    miejsce ubezpieczenia - miejsce wskazane w polisie, tj.:

a) działkę rekreacyjną, na której znajduje się ubezpieczony dom letniskowy, budynek gospodarczy, ogrodzenie działki rekreacyjnej, obiekty małej architektury, lub

b) dom letniskowy lub budynek gospodarczy, w którym znajduje się ubezpieczone mienie ruchome i stałe elementy;

15)    mienie ruchome - mienie, w szczególności:

a)    meble, sprzęt zmechanizowany, dywany, odzież, książki, inne przedmioty osobistego użytku oraz zapasy gospodarstwa domowego,

b)    sprzęt audiowizualny (w tym również anteny telewizyjne i radiowe wewnątrz domu letniskowego), komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne, telefony komórkowe,

c)    rowery, sprzęt turystyczny i sportowy,

d)    sprzęt ogrodniczy, narzędzia gospodarcze,

e)    drobny inwentarz żywy (np. psy, koty, ptactwo domowe), z wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych lub handlowych,

f)    części zamienne samochodów, motocykli i motorowerów oraz ich dodatkowe wyposażenie;

16)    monitoring - system antywłamaniowy wywołujący alarm w jednostce policji lub agencji ochrony mienia i zapewniający dojazd na miejsce zdarzenia ubezpieczeniowego jednostki policji lub agencji ochrony mienia;

17)    obiekty małej architektury - niewielkie obiekty służące rekreacji lub utrzymaniu porządku, w szczególności: posągi, murki ogrodowe, baseny, grille murowane, fontanny, pergole, altany, urządzenia sportowe, huśtawki, piaskownice, śmietniki;

18)    ogień - ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile;

19)    ogrodzenie działki rekreacyjnej - urządzenie budowlane o dowolnej konstrukcji, mające na celu oddzielenie działki rekreacyjnej lub jej części od pozostałych nieruchomości gruntowych, wraz z bramą otwieraną ręcznie lub sterowaniem radiowym i jej wyposażeniem instalacyjnym;

20)    osoba bliska - małżonka, konkubenta, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, ojczyma, macochę, pasierba, teściów, zięcia, synową, przysposobionego, przysposabiającego, pozostającego pod opieką lub przyjętego na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego;

21)    osuwanie się ziemi - nie spowodowane działalnością ludzką zsuwanie się ziemi po stoku;

22)    palna konstrukcja - konstrukcję domu letniskowego lub budynku gospodarczego charakteryzującą się:

a)    ścianami zewnętrznymi drewnianymi, z wyłączeniem przypadku ścian drewnianych o wykończeniu elewacyjnym innym niż drewniane (np. elewacja z tynku, okładzin typu siding), lub

b)    pokryciem dachowym z drewnianych gontów, trzciny, słomy;

23)    papiery wartościowe - czeki, weksle, obligacje, akcje, akredytywy dokumentowe, konosamenty i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę;

24)    piorun - bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia;

25)    pojazd silnikowy - środek transportu wyposażony w silnik i przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane; przez pojazd silnikowy nie rozumie się wszelkiego rodzaju kosiarek ogrodowych;

26)    polisa - dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

27)    pomieszczenie gospodarcze - pomieszczenie w obrębie domu letniskowego (np. komórkę), do którego prowadzi odrębne wejście z zewnątrz i w którym znajduje się ubezpieczone mienie ruchome;

28)    powódź:

a)    zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących, lub

b)    zalanie terenów wskutek deszczu nawalnego, lub

c)    spływ wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych;

29)    przepięcie - nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej;

30)    rabunek - zabór ubezpieczonego mienia ruchomego dokonany:

a)    z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego albo groźby natychmiastowego jej użycia lub z doprowadzeniem Ubezpieczonego do nieprzytomności lub bezbronności,

b)    przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby natychmiastowego jej użycia doprowadził osobę posiadającą klucze do domu letniskowego lub budynku gospodarczego lub pomieszczenia gospodarczego i zmusił ją do otworzenia domu letniskowego lub budynku gospodarczego lub pomieszczenia gospodarczego będących przedmiotem ubezpieczenia lub w których znajduje się ubezpieczone mienie ruchome,

c)    poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie mienia ruchomego dokonane z użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych - będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych;

31)    stadium budowy - wznoszenie nowego domu letniskowego lub budynku gospodarczego, przy czym przyjmuje się, że:

a)    rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, w szczególności: wytyczenia geodezyjnego budynku w terenie, wykonania niwelacji terenu, zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,

b)    zakończenie budowy następuje z chwilą rozpoczęcia użytkowania domu letniskowego, budynku gospodarczego;

32)    stały nadzór kompleksu działek rekreacyjnych -strzeżony 24 godziny na dobę przez agencję ochrony mienia, wydzielony i ogrodzony obszar gruntu, w skład którego wchodzi wyodrębniona działka rekreacyjna, na której znajduje się ubezpieczone mienie;

33)    stałe elementy - zamontowane na stałe elementy wyposażenia domu letniskowego lub budynku gospodarczego, w szczególności:

a)    wykładziny ścian, podłóg, schodów, sufitów, słupów, trwale związane z podłożem,

b)    kominki,

c)    schody wewnętrzne, antresole,

d)    tynki i powłoki malarskie,

e)    podwieszane sufity,

f)    wewnętrzne ścianki działowe dowolnej konstrukcji,

g)    lustra wmontowane w ścianach,

h)    zamontowane na stałe: stolarkę okienną i drzwiową wraz z oszkleniami i zamknięciami, kraty okienne i rolety antywłamaniowe,

i)    wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje wraz z oprzyrządowaniem znajdujące się w obrębie budynku: telefoniczną, sieciową, antenową (RTV), alarmową, klimatyzacyjną, monitorującą i przeciwpożarową,

j) wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje (elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania) znajdujące się w obrębie budynku wraz z ich wyposażeniem w postaci m.in. umywalek, zlewów, wanien, kabin prysznicowych, brodzików, pieców, podgrzewaczy wody, gniazd wtyczkowych !włączników, k) meble kuchenne wykonane na wymiar wraz z zamontowanym w nich sprzętem zmechanizowanym oraz szafy wbudowane lub zamontowane na stałe;

34)    stopień technicznego zużycia - miarę utraty wartości ubezpieczonego mienia, wynikającą z okresu eksploatacji ubezpieczanego mienia, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonanych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, sposobu użytkowania, prowadzonej gospodarki remontowej, itp.;

35)    suma ubezpieczenia - określoną w umowie ubezpieczenia kwotę stanowiącą górną granicę odpowiedzialności PZU SA; w przypadku gdy o.w.u. lub umowa ubezpieczenia przewiduje w ramach sumy ubezpieczenia limit odpowiedzialności PZU SA z tytułu określonych szkód objętych ochroną ubezpieczeniową, wówczas górną granicę odpowiedzialności za daną szkodę stanowi ustalony limit;

36)    szkoda - utratę lub zmniejszenie wartości ubezpieczonego mienia wskutek jego zniszczenia, uszkodzenia lub zaboru w następstwie zdarzeń ubezpieczeniowych objętych umową ubezpieczenia;

37)    śnieg - opad atmosferyczny, który swoim ciężarem bezpośrednio oddziałuje na przedmiot ubezpieczenia albo może spowodować przewrócenie się pod wpływem jego ciężaru mienia sąsiedniego na przedmiot ubezpieczenia, powodując szkody;

38)    trzęsienie ziemi - naturalne, gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej;

39)    Ubezpieczający - osobę fizyczną, która zawarła z PZU SA umowę ubezpieczenia;

40)    Ubezpieczony - osobę fizyczną, na rachunek której zawarta została umowa ubezpieczenia, posiadającą mienie będące przedmiotem ubezpieczenia na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego (m.in. prawa własności, decyzji administracyjnej lub umowy cywilnoprawnej) oraz osoby bliskie, o ile pozostają z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym;

41)    upadek drzew lub masztów - przewrócenie się drzew lub masztów lub ich fragmentów na przedmiot ubezpieczenia; przez maszty rozumie się również słupy energetyczne, kominy wolnostojące, latarnie;

42)    uderzenie pojazdu - bezpośrednie uderzenie w ubezpieczony przedmiot pojazdu drogowego lub szynowego nie należącego do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego i nie będącego pod ich kontrolą, a także uderzenie części tego pojazdu lub przewożonego nim ładunku;

43)    unicestwienie - całkowite zniszczenie domu letniskowego, budynku gospodarczego, ogrodzenia działki rekreacyjnej lub obiektu małej architektury w takim stopniu, że nie jest możliwa ich naprawa lub odbudowa, a odtworzenie przedmiotu tego samego rodzaju wymaga usunięcia pozostałości i wzniesienia nowego domu letniskowego, budynku gospodarczego, ogrodzenia działki rekreacyjnej lub obiektu małej architektury;

44)    upadek statku powietrznego - katastrofę albo przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku;

45)    wartość nowa - wartość odpowiadającą kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego, tj. wartość odpowiadającą kosztom naprawy lub odbudowy określonązgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych, stosowanymi w budownictwie z uwzględnieniem dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i standardu wykończenia, przy zastosowaniu takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów;

46)    wartość rzeczywista:

a)    dla domu letniskowego, budynku gospodarczego, ogrodzenia działki rekreacyjnej, obiektu małej architektury - wartość nową pomniejszoną o stopień technicznego zużycia;

b)    dla mienia ruchomego i stałych elementów - wartość odpowiadającą kosztom naprawy lub nabycia (wytworzenia) nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu średnich cen obowiązujących na danym terenie oraz kosztów montażu, pomniejszoną o stopień technicznego zużycia;

47)    zalanie - bezpośrednie działanie wody lub innych cieczy, polegające na:

a)    spowodowanym awariąwydostaniu się wody, pary lub innych płynów z prawidłowo konserwowanych instalacji: wodnych, centralnego ogrzewania lub kanalizacyjnych, znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego domu letniskowego lub budynku gospodarczego, bądź poza nim, lub

b)    cofnięciu się wody lub ścieków z instalacji kanalizacyjnej usytuowanej wewnątrz ubezpieczonego domu letniskowego lub budynku gospodarczego, bądź poza nim, lub

c)    zalaniu wodą pochodzącą z urządzeń domowych znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego domu letniskowego, bądź poza nim, lub

d)    nieumyślnym pozostawieniu otwartych kranów lub innych zaworów zamontowanych na instalacji wewnątrz ubezpieczonego domu letniskowego lub budynku gospodarczego, bądź poza nim, lub

e)    zalaniu wodą pochodzącą z deszczu nawalnego;

48)    zamek mechaniczno-elektroniczny - zamek, którego uruchamianie następuje przy zastosowaniu systemu elektronicznego;

49)    zamek wielopunktowy - zamek powodujący ryglowanie skrzydła drzwi w ościeżnicy w kilku odległych od siebie miejscach;

50)    zamek wielozastawkowy - zamek posiadający przynajmniej dwie ruchome zastawki służące do blokowania zasuwki zamka; ilość zastawek w zamku można ustalić na podstawie nacięć profilowanych w kluczu;

51)    zapadanie się ziemi - obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych podziemnych pustych przestrzeni w gruncie;

52)    zdarzenie ubezpieczeniowe - niezależne od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego określone w o.w.u. zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym.

Przedmiot ubezpieczenia

§ 3

1.    Przedmiotem ubezpieczenia są znajdujące się w miejscu ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1)    dom letniskowy,

2)    budynek gospodarczy,

3)    ogrodzenie działki rekreacyjnej,

4)    obiekty małej architektury,

5)    mienie ruchome i stałe elementy, z zastrzeżeniem § 4, nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2.    Warunkiem ubezpieczenia budynku gospodarczego, ogrodzenia działki rekreacyjnej i obiektów małej architektury jest jednoczesne ubezpieczenie domu letniskowego usytuowanego na tej samej działce rekreacyjnej.

§ 4

1.    Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie ruchome i stałe elementy będące własnością (współwłasnością) Ubezpieczonego, znajdujące się w domu letniskowym, w pomieszczeniach gospodarczych lub budynkach gospodarczych, z zastrzeżeniem § 11 i ust. 2.

2.    Przedmiotem ubezpieczenia jest również mienie ruchome znajdujące się czasowo w posiadaniu Ubezpieczonego, jeżeli zostało mu wypożyczone lub oddane do używania pod warunkiem, że fakt wypożyczenia lub oddania do używania został udowodniony.

Zakres ubezpieczenia

§ 5

1.    W odniesieniu do domu letniskowego, budynku gospodarczego lub ogrodzenia działki rekreacyjnej PZU SA odpowiada za szkody powstałe w następstwie:

1)    zdarzeń losowych: ognia, pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, powodzi, śniegu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, trzęsienia ziemi, upadku drzew lub masztów;

2)    przepięcia;

3)    akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową.

2.    W przypadku wystąpienia awarii, o której mowa w § 2 pkt 47 lit. a, PZU SA odpowiada również za szkody w samych elementach instalacji, wyposażeniu instalacyjnym, znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego domu letniskowego lub budynku gospodarczego, polegające na ich pęknięciu, łącznie z kosztami robót pomocniczych i remontowych związanych z naprawą.

W odniesieniu do obiektów małej architektury PZU SA odpowiada za szkody powstałe w następstwie:

1)    zdarzeń losowych wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1;

2)    akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową.

§ 7

W odniesieniu do mienia ruchomego i stałych elementów PZU SA odpowiada za szkody powstałe w następstwie:

1)    zdarzeń losowych wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1 i przepięcia, lub

2)    kradzieży z włamaniem,

oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową, o których mowa w pkt 1 lub 2.

§ 8

Na wniosek Ubezpieczającego, za zapłatą dodatkowej składki, zakres ochrony ubezpieczeniowej dla przedmiotów ubezpieczenia wymienionych w § 3 ust. 1 może zostać rozszerzony o szkody powstałe w wyniku dewastacji.

§ 9

1.    PZU SA w granicach sumy ubezpieczenia pokrywa również poniesione i udokumentowane przez Ubezpieczonego uzasadnione koszty związane z:

1)    zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego zagrożenia działaniem zdarzenia ubezpieczeniowego;

2)    akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją, dozorem itp.), jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie szkody lub niedopuszczenie do jej zwiększenia.

2.    PZU SA w granicach sumy ubezpieczenia pokrywa poniesione i udokumentowane koszty uprzątnięcia miejsca szkody, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku.

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 10

PZU SA nie odpowiada za szkody powstałe wskutek:

1)    błędów konstrukcyjnych zaistniałych na etapie projektu lub wykonawstwa, jeżeli budynek został wzniesiony bez projektu wykonanego przez uprawnionego specjalistę lub wybudowany niezgodnie z projektem i miało to wpływ na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego;

2)    systematycznego zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelności instalacji wodnej, centralnego ogrzewania lub kanalizacyjnej, klimatyzacji lub niewłaściwej wentylacji pomieszczeń, w tym również kondensacji wilgoci zawartej w powietrzu na powierzchni rur lub ścian;

3)    przenikania wód podziemnych;

4)    pęknięcia rur lub wyposażenia instalacyjnego w wyniku zamarznięcia wody lub innej cieczy spowodowanego nieutrzymywaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach, jeżeli obowiązek utrzymywania właściwej temperatury w pomieszczeniach należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego;

5)    zalania:

a)    poprzez niezamknięte lub niezabezpieczone okna, drzwi lub inne otwory, jeżeli obowiązek ich zamknięcia lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego,

b)    poprzez niekonserwowane lub nienależycie konserwowane: dach, ściany, balkony, tarasy, okna, jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego;

6)    przemarzania elementów konstrukcyjnych domu letniskowego, budynku gospodarczego, ogrodzenia działki rekreacyjnej lub obiektu małej architektury;

7)    zapadania się ziemi powstałego w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi;

8)    pokrycia elewacji ubezpieczonego domu letniskowego, budynku gospodarczego, ogrodzenia działki rekreacyjnej lub obiektu małej architektury graffiti;

9)    upadku drzewa w wyniku jego wycinania lub przycinania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego bez pozwolenia, o ile takie pozwolenie jest wymagane przepisami prawa;

10)    upadku masztu spowodowanego jego niekonse-rwowaniem lub jego nienależytym konserwowaniem, jeżeli obowiązek jego konserwacji należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego;

11)    huraganu w szklarniach.

§ 11

1. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte następujące mienie ruchome:

1)    pieniądze i inne środki płatnicze (m.in. karty płatnicze i kredytowe), papiery wartościowe;

2)    dokumenty i rękopisy;

3)    biżuteria, metale szlachetne w złomie i sztabach;

4)    nieoprawione kamienie szlachetne i syntetyczne, nie stanowiące wyrobu użytkowego;

5)    przedmioty w ilościach wskazujących na ich handlowe przeznaczenie;

6)    drobny inwentarz żywy w ilościach wskazujących na prowadzenie hodowli lub chowu;

7)    przedmioty o wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, zabytkowej;

8)    programy komputerowe, dane i dokumenty przechowywane w jednostkach centralnych komputerów i wymiennych nośnikach danych;

9)    sprzęt audiowizualny (w tym również anteny telewizyjne i radiowe), komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne oraz telefony komórkowe, znajdujące się w budynkach gospodarczych lub pomieszczeniach gospodarczych;

10)    znajdujące się w domu letniskowym lub budynku gospodarczym w stadium budowy;

11)    znajdujące się na balkonach, tarasach, loggiach i w ogrodach;

12)    pojazdy silnikowe.

2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte stałe elementy znajdujące się w domu letniskowym lub budynku gospodarczym w stadium budowy.

§ 12

1.    PZU SA nie odpowiada za szkody:

1)    w domu letniskowym lub budynku gospodarczym w stadium budowy;

2)    w namiotach, tunelach foliowych;

3)    wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;

4)    wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

2.    PZU SA nie odpowiada za szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:

1)    działań wojennych, wszelkiego rodzaju zamieszek lub rozruchów, strajków;

2)    aktów terroryzmu;

3)    działania materiałów rozszczepialnych;

4)    decyzji administracyjnej wydanej na podstawie odrębnych przepisów prawa.

3.    PZU SA nie odpowiada za szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego.

Wymogi w zakresie zabezpieczenia mienia

§ 13

1.    Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest:

1)    przestrzegać obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

2)    przestrzegać wymogów w zakresie zabezpieczenia ubezpieczonego mienia, o których mowa w § 14;

3)    przeprowadzać konserwacje i okresowe remonty mienia;

4)    stosować właściwe środki ochronne w celu zabezpieczenia instalacji wodnych i centralnego ogrzewania oraz ich wyposażenia instalacyjnego przed mrozem, w szczególności utrzymywać właściwą temperaturę w pomieszczeniach;

5)    zamknąć, opróżnić z wody i utrzymywać opróżnione instalacje wodne i centralnego ogrzewania w obiektach nieużywanych i niedozorowanych lub czasowo nieczynnych w okresie zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca;

6)    wykonywać niezwłocznie wszelkie inwestycje i naprawy niezbędne w ocenie rzeczoznawców lub zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prawidłowego działania instalacji.

2.    W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w ust. 1, PZU SA wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

1.    Dom letniskowy, budynek gospodarczy i pomieszczenie gospodarcze powinny być należycie zabezpieczone.

2.    Dom letniskowy uważa się za należycie zabezpieczony, jeżeli spełnione zostały łącznie następujące warunki:

1)    z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 4, wszystkie drzwi zewnętrzne, z wyłączeniem drzwi balkonowych i tarasowych, prowadzące do domu letniskowego były zamknięte co najmniej na dwa zamki wielo-zastawkowe lub na jeden zamek wielopunktowy bądź na zamek mechaniczno-elektroniczny;

2)    oszklone drzwi zewnętrzne, inne niż drzwi balkonowe i tarasowe, prowadzące do domu letniskowego nie były zaopatrzone w zamki, które można otworzyć bez użycia klucza przez otwór wybity w szybie;

3)    drzwi zewnętrzne, okna, drzwi balkonowe i tarasowe znajdowały się w należytym stanie technicznym i były tak umocowane, osadzone i zamknięte, że wyłamanie ich lub wyważenie nie było możliwe bez pozostawienia widocznych śladów stanowiących dowód użycia siły i narzędzi;

4)    w ścianach i stropach nie było otworów umożliwiających wydostanie przedmiotów bez włamania; nie dotyczy to otworów na kondygnacjach powyżej parteru (z wyjątkiem drzwi balkonowych), jeżeli nie ma do tych otworów dostępu z położonych pod nimi lub obok nich przybudówek, balkonów, tarasów, schodów lub zamontowanych na stałe drabinek;

5)    za równorzędne zamknięcie drzwi zewnętrznych -garażowych znajdujących się w domu letniskowym uznaje się także elektroniczny system zamykania drzwi;

6)    klucze i inne urządzenia otwierające były w wyłącznym posiadaniu Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do ich przechowywania.

3.    Budynek gospodarczy i pomieszczenie gospodarcze uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli spełnione zostały łącznie warunki wymienione w ust. 2 z tym, że drzwi zewnętrzne prowadzące do budynku gospodarczego lub pomieszczenia gospodarczego powinny być zamknięte co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową. Za równorzędne zamknięcie drzwi zewnętrznych - garażowych znajdujących się w budynku gospodarczym uznaje się także elektroniczny system zamykania drzwi.

4.    W przypadku ubezpieczenia mienia ruchomego i stałych elementów od ryzyka kradzieży z włamaniem na sumę ubezpieczenia nie przekraczającą 1 000 zł, PZU SA uznaje dom letniskowy za należycie zabezpieczony, jeśli drzwi zewnętrzne prowadzące do domu letniskowego, wymienione w ust. 2 pkt 1 były zamknięte tylko na jeden zamek wielozastawkowy.

Suma ubezpieczenia

§ 15

1.    Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający odrębnie dla poszczególnych rodzajów mienia.

2.    W przypadku ubezpieczenia mienia ruchomego i stałych elementów Ubezpieczający ustala odrębne sumy ubezpieczenia dla ryzyka:

1)    zdarzeń losowych wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1 i przepięcia, lub

2)    kradzieży z włamaniem.

3.    Jeżeli Ubezpieczający rozszerzy zakres ochrony o ryzyko dewastacji, PZU SA odpowiada za szkody do wysokości:

1)    sumy ubezpieczenia ustalonej dla domu letniskowego, budynku gospodarczego, ogrodzenia działki rekreacyjnej lub obiektów małej architektury;

2)    wyższej spośród sum ubezpieczenia ustalonych dla mienia ruchomego i stałych elementów dla ryzyk, o których mowa w ust. 2.

4.    Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpi wzrost wartości będących podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia, Ubezpieczający może w porozumieniu z PZU SA podwyższyć sumę ubezpieczenia. Podwyższenie sumy ubezpieczenia skutkuje obowiązkiem zapłaty dodatkowej składki liczonej od różnicy między nową, a dotychczasową sumą ubezpieczenia, począwszy od dnia następnego po zgłoszeniu przez Ubezpieczającego podwyższenia sumy ubezpieczenia.

5.    Jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpi spadek wartości ubezpieczonego mienia, Ubezpieczający może żądać odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy ubezpieczenia może z tej samej przyczyny dokonać jednostronnie PZU SA, zawiadamiając o tym jednocześnie Ubezpieczającego.

6.    Zmniejszenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą zmniejszenie składki począwszy od dnia pierwszego tego miesiąca, w którym Ubezpieczający zażądał zmniejszenia sumy ubezpieczenia lub w którym PZU SA zawiadomił Ubezpieczającego o jednostronnym zmniejszeniu tej sumy.

7.    W przypadku, o którym mowa w ust. 4, kwotę dodatkowej składki liczy się począwszy od dnia, od którego nowa suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności.

§ 16

Suma ubezpieczenia może być określona:

1)    dla domów letniskowych i budynków gospodarczych:

a)    w wartości nowej - w odniesieniu do domu letniskowego lub budynku gospodarczego, których stopień technicznego zużycia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie przekracza 30%,

b)    w wartości rzeczywistej;

2)    dla ogrodzenia działki rekreacyjnej i obiektów małej architektury - w wartości rzeczywistej;

3)    dla mienia ruchomego i stałych elementów-w wartości rzeczywistej.

§ 17

1.    Górną granicę odpowiedzialności PZU SA za mienie ruchome i stałe elementy stanowią ustalone w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia, o których mowa w § 15 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.    W granicach sum ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1, ustanawia się limit odpowiedzialności dla każdej z tych sum z tytułu szkód w sprzęcie komputerowym, fotograficznym, instrumentach muzycznych oraz telefonach komórkowych w wysokości 50% tych sum ubezpieczenia.

3.    Górną granicę odpowiedzialności PZU SA za uszkodzenie lub zniszczenie zabezpieczeń przeciwkradzie-żowych powstałe wskutek ich pokonania lub usiłowania pokonania przez sprawcę włamania, w tym stałych elementów domu letniskowego lub budynku gospodarczego, jak również instalacji alarmowej, stanowi kwota odpowiadająca 10% sumy ubezpieczenia ustalonej dla mienia ruchomego i stałych elementów dla ryzyka kradzieży z włamaniem, chyba że Ubezpieczający rozszerzył zakres ubezpieczenia o ryzyko dewastacji.

4. W przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia

o ryzyko dewastacji górną granicę odpowiedzialności PZU SA za uszkodzenie lub zniszczenie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych stanowi wartość uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń, z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 pkt 1 i 3, nie więcej niż suma ubezpieczenia:

1)    ustalona dla domu letniskowego lub budynku gospodarczego, albo

2)    odpowiadająca wyższej wartości spośród sum ubezpieczenia ustalonych dla mienia ruchomego i stałych elementów dla ryzyk, o których mowa w § 15 ust. 2, jeżeli w umowie ubezpieczenia nie ubezpieczono domu letniskowego lub budynku gospodarczego.

§ 18

1.    Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia:

1)    w przypadku ubezpieczenia domu letniskowego, budynku gospodarczego, ogrodzenia działki rekreacyjnej i obiektów małej architektury - nie ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania;

2)    w przypadku ubezpieczenia mienia ruchomego i stałych elementów - ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania.

2.    W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Ubezpieczający może uzupełnić sumę ubezpieczenia płacąc dodatkową składkę. W przeciwnym razie górną granicę odpowiedzialności PZU SA za kolejną szkodę powstałą w danym okresie ubezpieczenia stanowi różnica między sumą ubezpieczenia wskazaną w umowie ubezpieczenia a kwotą wypłaconego odszkodowania.

Składka ubezpieczeniowa

§ 19

1. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności

PZU SA, według taryfy składek obowiązującej w dniu

zawarcia umowy ubezpieczenia z uwzględnieniem:

1)    przedmiotu ubezpieczenia;

2)    sumy ubezpieczenia;

3)    zakresu ubezpieczenia;

4)    konstrukcji domu letniskowego lub budynku gospodarczego;

5)    zniżek taryfowych:

a)    za monitoring lub stały nadzór kompleksu działek rekreacyjnych,

b)    za ubezpieczenie pakietowe (jednoczesne ubezpieczenie: mienia ruchomego i stałych elementów od zdarzeń losowych i przepięcia, mienia ruchomego i stałych elementów od kradzieży z włamaniem oraz domu letniskowego),

c)    z tytułu bezszkodowej kontynuacji umowy ubezpieczenia,

d)    z tytułu czynnego ubezpieczenia PZU DOM lub PZU DOM Plus,

e)    premiowej,

f)    z tytułu płatności jednorazowej.

2.    Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka powinna być zapłacona jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia.

3.    Składka nie podlega indeksacji.

4.    Zapłata składki następuje w formie gotówkowej lub w porozumieniu z PZU SA w formie bezgotówkowej.

5.    Na wniosek Ubezpieczającego składka roczna może być rozłożona na dwie równe raty płatne w jednakowych odstępach czasu. Terminy zapłaty i wysokość rat składki określa się w polisie.

6.    Jeżeli składka albo rata składki płatna jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę, w której rachunek bankowy PZU SA został uznany pełną kwotą składki albo raty składki.

7.    Jeżeli PZU SA ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, PZU SA może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała nie zapłacona składka.

8.    W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz niewykorzystanej sumy ubezpieczenia. Zwrot składki nie przysługuje, gdy wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej jest następstwem:

1)    jej wykorzystania w związku z wyczerpaniem sumy ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowania lub odszkodowań;

2)    unicestwienia przedmiotu ubezpieczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego powodującego szkodę, za którą przyznane zostało odszkodowanie w wysokości sumy ubezpieczenia.

Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania

§ 20

1.    Wysokość szkody ustalana jest dla:

1)    domu letniskowego i budynku gospodarczego, ubezpieczonych w:

a)    wartości nowej - według wysokości kosztów określonych w § 2 pkt 45,

b)    wartości rzeczywistej - według wysokości kosztów określonych w § 2 pkt 46 lit. a;

2)    ogrodzenia działki rekreacyjnej i obiektów małej architektury - według wysokości kosztów określonych w § 2 pkt 46 lit. a;

3)    mienia ruchomego i stałych elementów - według wysokości kosztów określonych w § 2 pkt 46 lit. b, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.    W odniesieniu do mienia ruchomego wysokość szkody ustala się - w przypadku szkody:

1)    w zwierzętach - według przeciętnej wartości zwierzęcia tej samej rasy i tego samego gatunku, ustalonej na podstawie średnich cen występujących w handlu w dniu powstania szkody, powiększonej

0    ewentualne koszty uśpienia z konieczności;

2)    w roślinach doniczkowych - według przeciętnej wartości rośliny doniczkowej tego samego gatunku

1    odmiany oraz takiej samej lub podobnej wielkości, ustalonej na podstawie średnich cen występujących w handlu w dniu powstania szkody.

3. W odniesieniu do kosztów naprawy powłok malarskich wewnątrz domu letniskowego nie odlicza się stopnia technicznego zużycia.

§ 21

1.    PZU SA ustala należne odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości poniesionej szkody.

2.    Przy ustalaniu wysokości odszkodowania:

1)    uwzględnia się:

a)    wartość pozostałości,

b)    w przedmiotach stanowiących komplet lub tworzących jedną całość - ubytek wartości, jakiemu uległa całość lub komplet, pod warunkiem, że nie ma możliwości rekonstrukcji całości lub kompletu przez zakup, dorobienie lub uzupełnienie utraconych elementów;

2)    nie uwzględnia się kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 1 lit. b.

§ 22

1.    Wysokość odszkodowania w domu letniskowym, budynku gospodarczym, ogrodzeniu działki rekreacyjnej oraz obiektach małej architektury ustala się według:

1)    cenników budowlanych stosowanych przez PZU SA, opracowanych przez przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w zakresie budownictwa; ustalenie wysokości odszkodowania na podstawie cenników następuje w przypadku:

a)    niepodejmowania przez Ubezpieczonego odbudowy lub naprawy zniszczonego lub uszkodzonego mienia,

b)    braku rachunków, o których mowa w pkt 2,

c)    braku kosztorysu, o którym mowa w pkt 3;

2)    rachunków odbudowy lub naprawy, przedłożonych przez Ubezpieczonego w terminie 12 miesięcy od dnia powstania szkody, potwierdzonych:

a)    kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez podmiot dokonujący odbudowy lub naprawy, lub

b)    specyfikacją zakresu wykonanych robót sporządzoną przez podmiot dokonujący odbudowy lub naprawy, w odniesieniu do szkody, której wysokość nie przekracza przed uwzględnieniem stopnia technicznego zużycia kwoty 10 000 zł;

3)    kosztorysu odbudowy lub naprawy dokonanej przez Ubezpieczonego systemem gospodarczym, przedłożonego w terminie 12 miesięcy od dnia powstania szkody.

2.    Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie cen z dnia powstania szkody, za wyjątkiem szkód udokumentowanych rachunkiem odbudowy lub naprawy albo kosztorysem.

1.    Koszty, o których mowa w § 9 ust. 1, łącznie z odszkodowaniem nie mogą przewyższyć sumy ubezpieczenia określonej dla zagrożonych zniszczeniem lub objętych akcją ratowniczą poszczególnych składników mienia. Ograniczenie to nie dotyczy sytuacji, gdy wyżej wymienione koszty zostały poniesione przez Ubezpieczonego na polecenie PZU SA.

2.    W przypadku gdy koszty, o których mowa w§9 ust. 1, dotyczą mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego, PZU SA pokrywa poniesione przez Ubezpieczonego koszty w takiej proporcji, w jakiej pozostaje wartość mienia ubezpieczonego do łącznej wartości mienia ubezpieczonego i nieubezpieczonego. Jeżeli ustalenie proporcji nie jest możliwe PZU SA pokryje 50% poniesionych kosztów.

3.    Koszty, o których mowa w § 9 ust. 2, nie mogą przewyższyć 5% należnego odszkodowania.

Zawarcie umowy

§ 24

1.    Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpieczającego na okres roczny.

2.    Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w ust. 3 i 4, w razie wątpliwości umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia przez PZU SA Ubezpieczającemu polisy.

3.    Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę PZU SA doręcza Ubezpieczającemu dokument ubezpieczenia zawierający postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego od treści złożonej przez niego oferty, PZU SA zobowiązany jest zwrócić Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co najmniej 7-dnio-wy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść Ubezpieczającego nie są skuteczne, a umowa ubezpieczenia jest zawarta zgodnie z warunkami oferty.

4.    W braku sprzeciwu umowa ubezpieczenia dochodzi do skutku zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu.

5.    Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego od obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Początek i koniec odpowiedzialności PZU SA

§ 25

1.    Odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty, chyba że w umowie ubezpieczenia przewidziano inny termin początku odpowiedzialności.

2.    W razie podwyższenia sumy ubezpieczenia, o którym mowa w § 15 ust. 4 lub uzupełnienia sumy ubezpieczenia, o którym mowa w § 18 ust. 2, podwyższona lub uzupełniona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU SA od dnia następnego po zapłaceniu dodatkowej składki.

3. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia, o którym mowa w § 15 ust. 5, zmniejszona suma ubezpieczenia stanowi górnągranicę odpowiedzialności PZU SA od dnia następnego po dniu zgłoszenia PZU SA przez Ubezpieczającego spadku wartości ubezpieczonego mienia.

§ 26

1.    W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie praw wymaga zgody PZU SA.

2.    W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także obowiązki, jakie ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą PZU SA umówiły się inaczej. Pomimo tego przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

3.    Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

4.    Przepisy ust. 1-3 nie mają zastosowania do przenoszenia wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie zdarzenia ubezpieczeniowego.

§ 27

Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:

1)    z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia;

2)    z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki wysłanego po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje ustanie odpowiedzialności;

3)    z dniem doręczenia oświadczenia PZU SA o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy PZU SA ponosił odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie;

4)    w przypadkach, o których mowa w §24 ust. 5, § 26 ust. 3 oraz § 29;

5)    z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia;

6)    z chwilą unicestwienia przedmiotu ubezpieczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4.

Prawa i obowiązki stron

§ 28

1. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości PZU SA wszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU SA zapytuje w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia przez PZU SA

umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

2.    W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest zgłaszać zmiany okoliczności wymienionych w ustępie poprzedzającym. Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadamiać o tych zmianach PZU SA niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.

3.    W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w ustępach poprzedzających spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego rachunek.

4.    PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ustępów poprzedzających nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ustępów poprzedzających doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie ubezpieczeniowe przewidziane umową ubezpieczenia i jego następstwa są skutkiem okoliczności,

o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 29

W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zdarzenia ubezpieczeniowego, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

§ 30

1.    W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczający zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, między innymi wezwać straż pożarną oraz zawiadomić jednostkę policji, o ile zachodzi taka potrzeba (w szczególności w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa).

2.    Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1, PZU SA jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

3.    PZU SA zobowiązany jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić koszty wynikłe z zastosowania środków, o których mowa w ust. 1, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

4.    W razie ubezpieczenia na cudzy rachunek postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się również do Ubezpieczonego.

5.    Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest bez dokonywania zmian pozostawić miejsce szkody do czasu oględzin i likwidacji szkody przez przedstawiciela PZU SA, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia rozmiaru szkody. PZU SA nie może powoływać się na ten zakaz, jeżeli nie rozpoczął czynności likwidacyjnych w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania wiadomości o zdarzeniu ubezpieczeniowym lub w innym terminie uzgodnionym z Ubezpieczonym.

6.    Ubezpieczający zobowiązany jest udzielić przedstawicielowi PZU SA pomocy i wyjaśnień w uzyskaniu informacji odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego i powstania szkody, jej przedmiotu

i wysokości.

7.    Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 5 i 6, niezbędne jest do ustalenia odpowiedzialności PZU SA.

§ 31

1.    Ubezpieczający ma obowiązek zawiadomienia PZU SA o zaistniałym zdarzeniu ubezpieczeniowym w terminie 3 dni od powzięcia informacji o zajściu tego zdarzenia.

2.    W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku, o którym mowa w ust. 1, PZU SA może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia ubezpieczeniowego.

3.    Skutki braku zawiadomienia PZU SA o zdarzeniu ubezpieczeniowym nie nastąpią, jeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa w ust. 1, otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.

4.    W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obciąża także Ubezpieczonego, chyba że Ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy najego rachunek. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 32

1. PZU SA jest zobowiązany:

1)    po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podjęcia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także do poinformowania osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania;

2)    jeżeli w terminach określonych w § 34 ust. 4 i 5 PZU SA nie wypłaci odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części, a także do wypłacenia bezspornej części odszkodowania;

3)    jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie osoby występującej z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania - informacja ta powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej;

4)    do udostępniania osobom, o których mowa w pkt. 1, informacji i dokumentów, gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości odszkodowania; osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez PZU SA udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez PZU SA;

5) na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, do udostępnienia posiadanych przez siebie informacji związanych ze zdarzeniem ubezpieczeniowym będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU SA oraz ustalenia okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego, jak również wysokości odszkodowania.

2. PZU SA na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia udostępnia do wglądu w jednostkach organizacyjnych cenniki budowlane, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1.

§ 33

1.    W razie uzyskania informacji o przedmiotach zaginionych, skradzionych lub zrabowanych, objętych ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie policję i PZU SA oraz uczestniczyć w czynnościach zmierzających do rozpoznania i odzyskania tych przedmiotów. W razie odzyskania utraconych przedmiotów Ubezpieczony jest zobowiązany przyjąć je z powrotem.

2.    Jeżeli Ubezpieczony odzyskał przedmioty w stanie niezmienionym, PZU SA wolny jest od obowiązku wypłaty odszkodowania, a w razie gdy odszkodowanie zostało wypłacone, Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić PZU SA wypłaconą kwotę. W razie odzyskania przedmiotów w stanie uszkodzonym lub niekompletnym, zwrotowi na rzecz PZU SA podlega kwota odpowiadająca wartości przedmiotu w dniu odzyskania.

Wypłata odszkodowania i świadczeń

§ 34

1.    Po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie PZU SA przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia odpowiedzialności PZU SA i wysokości odszkodowania.

2.    Przedłożone przez Ubezpieczonego dokumenty (rachunki odbudowy lub naprawy oraz kosztorysy) PZU SA weryfikuje pod kątem zgodności wysokości kosztów, dotychczasowych wymiarów, zakresu robót i użytych materiałów, ze stanem faktycznym ustalonym podczas likwidacji szkody.

3.    PZU SA wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

4.    PZU SA wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym.

5.    Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania PZU SA powinien wypłacić w terminie określonym w ust. 4.

Postępowanie w razie powołania rzeczoznawców

§ 35

1.    Ubezpieczający, jak i PZU SA mogą powoływać rzeczoznawców w celu ustalenia przyczyny i wysokości szkody.

2.    W razie rozbieżności w opiniach rzeczoznawców strony umowy ubezpieczenia mogą powołać rzeczoznawcę opiniującego, który na podstawie przedłożonych do wglądu ekspertyz i własnej oceny stanu faktycznego wydaje opinię.

3.    Każda ze stron umowy ubezpieczenia ponosi koszty rzeczoznawcy, którego powołała. Koszty trzeciego rzeczoznawcy (opiniującego) ponoszą obie strony umowy ubezpieczenia po połowie.

Rozpatrywanie skarg i zażaleń

§ 36

1.    Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia pisemnej skargi lub zażalenia, dotyczących realizacji przez PZU SA umowy ubezpieczenia.

Z zastrzeżeniem ust. 2, adresatem skargi lub zażalenia, właściwym do ich rozpatrzenia, jest jednostka organizacyjna nadzorująca jednostkę, której skarga lub zażalenie dotyczy lub inna jednostka wskazana przez PZU SA. Skargę lub zażalenie składa się na piśmie za pośrednictwem jednostki, której skarga lub zażalenie dotyczy.

2.    W przypadku skargi lub zażalenia dotyczących likwidacji szkód, jednostką właściwą do ich rozpatrzenia jest Regionalne Centrum Likwidacji Szkód właściwe ze względu na miejsce likwidacji szkody.

3.    PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia.

4.    Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych.

Zabezpieczenie praw regresowych

§ 37

1.    Z dniem wypłaty przez PZU SA odszkodowania roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą z mocy prawa na PZU SA do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli PZU SA pokrył tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniami PZU SA.

2.    Nie przechodzą na PZU SA roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

3.    W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

4.    Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić PZU SA wszelkiej pomocy dostarczając informacje oraz dokumenty niezbędne do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych.

5.    Jeżeli Ubezpieczony bez zgody PZU SA zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę albo je ograniczył, PZU SA może odmówić wypłaty odszkodowania lub je zmniejszyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostanie ujawnione po zapłacie przez PZU SA odszkodowania, wówczas PZU SA może zażądać od Ubezpieczonego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.

Podwójne ubezpieczenie

§ 38

1. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, Ubezpieczony nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

2. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o jakich mowa w ust. 1, uzgodniono, że suma wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej szkody, zapłaty świadczenia w części przenoszącej wysokość szkody Ubezpieczony może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla określenia odpowiedzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, że suma ubezpieczenia równa jest wartości ubezpieczeniowej.

Właściwość sądu

§ 39

Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Postanowienia końcowe

§ 40

O.w.u. w niniejszym brzmieniu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 kwietnia 2011 r.

Andrzej Klesyk

Witold Jaworski


Prezes Zarządu

Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Członek Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

4-38-PZU SA-5193/l